کارگروه نظام اعتبار بخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی

الف- دانشکده پزشکی :

رشته بیوشیمی بالینی تا پایان تیرماه 1400 (انجام شده)

رشته تغذیه تا پایان مرداد ماه 1400( در حال انجام)

رشته زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی تا پایان تیرماه 1400 (انجام شده)

رشته ویروس شناسی پزشکی تا پایان شهریور ماه 1400 ( انجام شده)

سایر رشته ها باید تا آخر سال به اتمام برسانند.

ب- دانشکده داروسازی:

تماماً انجام و به وزارت ارسال و اعتباربخشی آن نیز انجام شده است.

ج- اعتباربخشی دانشکده دندانپزشکی عمومی که باید تا پایان مهر ماه انجام شده که در حال انجام می باشد.

 د- دانشکده پرستاری و مامایی: در گروه های آموزشی در حال انجام می باشد که تا 15 آبان گزارش آن آماده می شود.

هـ - دانشکده بهداشت:

رشته اپیدمیولوژی در حال اتمام می باشد.

رشته آموزش بهداشت در حال اتمام است.

رشته بهداشت محیط انجام شده است.

و – دانشکده طب ایرانی و مکمل: ارزیابی درونی انجام و به اتمام رسانده و بارگذاری در سایت شده است.

ز – دانشکده پیراپزشکی:

رشته فیزیوتراپی آخر خرداد ماه انجام داده اند و گزارش ارسال شده است.

سایر رشته ها در حال انجام می باشد و تا آخر سال ارسال می شود.

 عملکرد کارگروه اعتبار بخشی بیمارستانی:
ارسال آئین نامه و دستور العمل و سنجه های اعتبار بخشی به دانشگاهها و دانشکده های کلان منطقه و بیمارستانهای دانشگاه مشهد که در طی دو ماه آبان و آذر در سامانه وزارتی بارگذاری می گردد