کارگروه توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقای یادگیری
بسته توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقای یادگیری در علوم پزشکی به عنوان یکی از زیر مجموعه های کلیدی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی می باشد که با بروز پاندمی کرونا اهمیت دو چندانی یافته است.
هدف اصلی این کارگروه توسعه زیرساخت‌ها ، آموزش و مشاوره در سطح دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کلان منطقه نهم بوده است که تاکنون دستاوردهای قابل توجهی به دست آمده و موجب رشد استقلال دانشگاهها و دانشکده ها در سطح کلان منطقه شده است.
     عملکردهای 5 سال گذشته :

 • اعتبار بخشی مرکز آموزش مجازی دانشگاه ع.پ مشهد

 • راه اندازی مرکز آزمون های الکترونیکی دانشگاه ع.پ مشهد

 • راه اندازی مرکز آموزش مجازی دانشگاه ع.پ تربت حیدریه

 • استانداردسازی، توسعه و تجهیز مرکز آموزش مجازی دانشگاه ع.پ بیرجند

 • برگزاری کارگاه توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ع.پ گناباد از سوی دانشگاه ع.پ مشهد

 • توسعه ی فناوری واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در دانشگاه  ع.پ گناباد و جذب گرنت از مرکز تحقیقات راهبردی

  آموزش پزشکی

 • برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی مشترک گروه اطفال بیمارستان های قائم/اکبر مشهد و دانشگاه حشمتیه سبزوار

   

  اهم اقدامات سال 1400:

 • کسب رتبه اول کشوری دانشگاه ع.پ مشهد در تولید و بارگزاری محتوای درسی در سامانه نوید

 • راه اندازی دفاتر آموزش مجازی در دانشکده های دانشگاه ع.پ مشهد

 •  تولید و بارگزاری 44 محتوای اسکورم در سامانه موکس ملی (آرمان) ( تربت حیدریه 33 ، مشهد 9 ، بیرجند 1 ، اسفراین1)

   

 
دبیر کارگروه توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقای یادگیری درعلوم پزشکی: دکتر رضا اسدی

AsadiR@mums.ac.ir                                
 
 
کارشناس کارگروه توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقای یادگیری درعلوم پزشکی: آقای علی رحمانی
Tel: 051- 38580465
RahmaniA6@mums.ac.ir                             

جناب آقایان/ خانم ها: دکتر محسن کشاورز (تربت حیدریه)، مهندس احسان صدر (بیرجند)، مهندس زهرا محمدزاده (بجنورد)، دکتر حسن ابراهیم پور صدقیانی (نیشابور)، الهام ناوی پور (سبزوار)، آمنه صفری (اسفراین)

 • یادگیری شخصی شده و سبک های یادگیری
 • مدل های یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
 • شبیه سازی در آموزش پزشکی
 • واقعیت مجازی و افزوده
 • فناوری های مرتبط با یادگیری الکترونیکی