کارگروه همگرایی در تعالی علوم و فناوری های پیشرفته
 فعالیت کارگروه توسعه کارافرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم در راستای پیاده‌ سازی مصوبه "سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران" جلسه ٧۶٢ مورخ ٨/٢/١٣٩۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور تحقق عدالت اجتماعی - آموزشی و برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پیرو طرح تحول آموزش در گام چهارم طرح تحول سلامت از سال94 بعنوان یکی از مأموریت های مشترک دانشگاه های علوم پزشکی همگام با سایر کلان مناطق کشور پس از عقد تفاهم نامه با معاون محترم آموزشی وزارتخانه ومعاونین محترم آموزشی دانشگاهها ودانشکده های تحت پوشش کلان منطقه 9 آمایشی شروع شده است.
 
عملکردهای کارگروه در طول پنج ساله گذشته

 • تدوین و تصویب خط مشی مالکیت فکر یدانشگاه علوم پزشکی مشهد و تصویب در هیات امنا
 • تدوین و تصویب شیوه نامه ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تصویب در هیات امنا
 • ایجاد دفتر نوآوری و ارتباط با صنعت دانشگاه در معاونت پژوهش و فناوری. تخصیص فضای فیزیکی و استفاده از نیروی مدیریت توسعه فناوری سلامت در این دفتر
 • ایجاد دفاتر نوآوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی در 7 دانشکده دانشگاه و تعیین عضو هیات علمی به عنوان مسئول دفتر
 • حمایت از ثبت مالکیت فکری در داخل و خارج دانشگاه به عنوان اولین گام در مسیر تجاری سازی و حمایت از محصولات از طریق عقد قرارداد با شرکت مشاور
 • حمایت از برنامه های تجاری سازی ایده های نوپا با برگزاری رویدادها و استارتاپ ها در 7 دانشکده
 • حمایت از تجاری سازی ایده های نوپا و رفع مشکلات مسیر تولید از طریق عقد قرارداد با مشاورین حوزه دانش بنیان، ثبت شرکت، مالیات، تدوین طرح تجاری و تجاری سازی
 • حمایت از نمونه سازی محصولات منتج از کارهای تحقیقاتی از طریق اعطا تسهیلات بدون سود به محققین دانشگاه با استفاده از بودجه عاملیت دانشگاه در صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سلامت ثامن
 • حمایت از تجاری سازی از طریق اعطا تسهیلات به محصولات آماده ورورد به بازار با استفاده از بودجه عاملیت دانشگاه در صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سلامت ثامن
 
 اهم اقدامات سال 1400

 • شروع به کار رسمی پارک علم و فناوری سلامت مشهد
 • برگزاری دو رویداد در دانشکده پزشکی و دانشکده پیراپزشکی
 • عقد قرارداد مشاوره در زمینه های مختلف مالکیت فکری و تجاری سازی
 • حمایت از شرکت های تولیدکننده محصولات حوزه کرونا توسط مراکز رشد دانشگاه

دبیر کارگروه همگرایی در تعالی علوم و فناوری های پیشرفته :

دکتر حسین باقری   BagheriH@mums.ac.ir   
          

کارشناس کارگروه همگرایی در تعالی علوم و فناوری های پیشرفته :

 • کسب رتبه سوم توسط حوزه فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بین دانشگاه های تیپ 1 در مجموع شاخص های فناوری – مراکز رشد- پروژه های فناوری- محصولات – برگزار ی رویدادهای فناورانه – شرکت در جشنواره های فناوری و شرکت در کارگاهها و برگزاری دوره های فناورانه
 • برگزاری دو رویداد ایده پروری در دانشکده پرستاری و دانشکده بهداشت