کارگروه مرجعیت علمی و آینده نگاری
فعالیت کارگروه مرجعیت علمی و آینده نگاری در علوم پزشکی پیرو طرح تحول آموزش در گام چهارم طرح تحول سلامت از سال 94 به عنوان یکی از مأموریت های مشترک دانشگاه های علوم پزشکی همگام با سایر کلان مناطق کشور پس از عقد تفاهم نامه با معاون محترم آموزشی وزارتخانه شروع شده است.
در طول 5 سال گذشته از شروع اجرای طرح تحول در آموزش، این کارگروه با مساعدت مسئولین محترم در راستای راهبردهای وزارت در جهت اجرایی نمودن مأموریت آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی، فعالیت های منسجمی صورت گرفته و دستاوردهای قابل ملاحظه ای حاصل گردیده است.

اهداف کارگروه:

- استفاده از ظرفیت های علمی انجمن آینده نگاری ایران 
- استفاده از ظرفیت علمی میز آینده پژوهی 
- تبیین کاربردهای آینده پژوهی در آموزش پزشکی 
- آینده پژوهی در توسعه آموزش علوم پزشکی ، تحقق مرجعیت علمی دانشگاه و حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم، چهارم، نسل پنجم و حکمت بنیان
- تحقق مرجعیت علمی در حوزه های تمایز رسالت دانشگاه 
 • عملکردهای کارگروه در طول پنج ساله گذشته

              بارگذاری 8 تجربه آموزشی در سامانه ناب کشوری

              تقویت ظرفیت های آموزش علوم پزشکی در جهت کسب مرجعیت علمی در حیطه های الویت دار

              توانمندسازی اعضای هیئت علمی در راستای نیل به مرجعیت علمی

              تدوین سند آینده نگاری در آموزش علوم پزشکی در افق چشم انداز

              ارتقای رتبه تعدادی از دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه در رتبه بندی شانگهای

 •  اهم اقدامات ساال 1400

              تدوین اسناد راهبردی حوزه های تمایز رسالت مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

              تدوین کتاب سبز مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

             طرح پژوهشی رویکرد آینده پژوهانه به مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

             تشکیل میز آینده پژوهی دانشگاه در حوزه آموزش در راستای تحقق مرجعیت علمی دانشگاه

مرجعیت علمی در حوزه های تمایز رسالت دانشگاه

- چاپ کتاب سبز مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- انعقاد تفاهم نامه همکاری های سه جانبه به عنوان سند حمایت از تمایز رسالت دانشگاه مشهد
- تشکیل میز آینده پژوهی دانشگاه در راستای تحقق مرجعیت علمی دانشگاه
- جلسه تبیین مسیر راهبردی نیل به مرجعیت علمی دانشگاه در حوزه های تمایز رسالت
 - معارفه رئیس دانشگاه و معاون آموزشی دانشگاه و تاکید بر مرجعیت علمی