کارگروه توسعه و تعالی فناوری های آموزشی

  • راه اندازی بخش جراحی و اندوواسکولار مرکز جامع مهارت های بالینی و فناوری های نوین آموزشی دانشگاه
  • عقد تفاهم نامه با کمپانی ایدوس دانشگاه فردوسی مشهدو تفاهم نامه همکاری مشترک قطب های علمی دانشگاه های علوم پزشکی مشهد – شیراز
  • امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی دانشگاه علوم پزشکی با حمایت از تولید ملی و شرکت های دانش بنیان فعال
  • راه اندازی آزمایشگاه واقعیت مجازی
  • تولید محصول نرم افزار واقعیت مجازی
   دبیر کارگروه توسعه و تعالی فناوری های آموزشی:

   دکتر رضا اخوان
 
   کارشناس کارگروه توسعه و تعالی فناوری های آموزشی:

    خانم محدثه علیزاده
   38583952داخلی19
   AlizadehSM2@mums.ac.ir