امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
کمیته دانشگاهی دانش پژوهی

معرفی کمیته دانشگاهی دانش پژوهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

هدف از تشکیل کمیته:

   با توجه به راه اندازی سامانه ملی فعالیت های نو آورانه آموزشی از سوی وزارت متبوع به آدرس: http://meded.behdasht.gov.irو ابلاغ شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی (بند 6 ماده 2 آئین نامه ارتقاي اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها) پیوست شماره هشت شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء کمیته دانشگاهی دانش پژوهی در خرداد ماه 96 بر اساس ماده 3 بند ب شیوه نامه تشکیل گردید.

شرح وظیفه کمیته:

بررسی فعالیتهاي دانشورانه و دانش پژوهی آموزشی در سطح دانشگاهی

محدوده اختیارات کمیته:

     در هر یک از دانشگاه هاي داراي هیأت ممیزه مستقل، "کمیته دانشگاهی ارزیابی فعالیت هاي دانشورانه و دانش پژوهی آموزش علوم پزشکی" تشکیل می شود که کمیته تخصصی هیأت ممیزه تلقی شده و به اختصار "کمیته دانشگاهی دانش پژوهی" نامیده می شود . محدوده اختیار این کمیته در هر دانشگاه بر اساس اختیارات تفویض شده از سوي کمیته کشوري دانش پژوهی تعیین می شود.

شرایط اعضاي حقیقی کمیته عبارت است از:

  ♦ داشتن سابقه برجسته آموزشی
  ♦ آشنایی با دانش آموزش علوم پزشکی
  ♦ التزام به رعایت اصول اخلاق در داوري
  ♦ ترجیحا سابقه حداقل 5 سال کار به عنوان عضو هیأت علمی
  ♦ ترجیحاً دارا بودن رتبه دانشیاري یا استاد