امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
کمیته دانشگاهی دانش پژوهی
 اعضای کمیته 

دکتر محمد اعتضادرضوی

معاون آموزشی دانشگاه (رئیس کمیته)

دکتر جواد سرآبادانی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه (دبیر کمیته)

دکتر حسین کریمی مونقی

 عضو کمیته دانشگاهی دانش پژوهی

دکتر عباس مکارم

عضو کمیته دانشگاهی دانش پژوهی

دکتر لیدا جراحی

عضو کمیته دانشگاهی دانش پژوهی

اکرم مقدسی

کارشناس مسئول کمیته دانشگاهی دانش پژوهی