امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری همایش یک روزه مرکز تعالی دندانپزشکی در مشهد

همایش یک روزه ای با هدف ارتقاء آموزش دندان پزشکی کشور و به منظور هماهنگی و تبادل نظر دست اندرکاران آموزش دندان پزشکی کشور با حضور شورای راهبردی تخصصی و مسئولین دبیرخانه دندان پزشکی وزارت متبوع؛ در تاریخ پنجشنبه 16  دی ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار شد. در این نشست یک روزه کلیه دست اندرکاران بازبینی کوریکولوم و شورای محترم راهبردی و نیز دبیر و قائم مقام محترم دبیرخانه دندانپزشکی و تخصصی وزارت حضور داشتند و این برنامه اصلی ترین همایش جهت اتمام برنامه بازبینی محدود کوریکولوم دوره عمومی دندان پزشکی بود . در این برنامه ضمن اهدای بسته های آموزشی و راهنماهای عملیاتی برنامه به شرکت کنندگان محترم؛ موارد زیر ارائه؛ و مورد ارزیابی و نقد شرکت کنندگان قرار گرفت:

-  معرفی اهداف و ضرورتهای بازبینی کوریکولوم

-  آشنایی با کوریکولوم موجود و چگونگی طراحی و فلسفه وجودی موارد مختلف آن

-  آشنایی با محدودیتهای اداری و عملیاتی و محدوده بازبینی کوریکولوم در این دوره و برنامه های آتی

-  معرفی برنامه عملیاتی و فرایندهای اجرایی و نقش رابطین دانشکده ها