مراکز آموزش عالی سلامت کلان منطقه نه آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور:


دانشگاه ها:

1. دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

2. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند(رابط: دکتر پیام ایزدپناهی)

3. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد(رابط: دکتر حامد مرتضوی)

4. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار(رابط: دکتر معصومه هاشمیان)

5. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد(رابط: دکتر اسماعیلی)

6. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه(رابط: دکتر محسن کشاورز)

7. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد


دانشکده ها:

1. دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور(رابط: دکتر رضایی فریمانی)

2. دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت جام

3. دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین(رابط: خانم ژیانی فر)

4. دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس


مجتمع ها:

1. مجتمع آموزش عالی سلامت قوچان

2. مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر


موسسات:

1. موسسه آموزش عالی سلامت خواف

2. موسسه آموزش عالی سلامت درگز

3. موسسه آموزش سلامت قاین

4. موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وارستگان


   
 
   
   
   
 
   

 

 

منوی اصلی