گزارش ها

گزارش جلسه اول- تاریخ: 94/09/01

گزارش جلسه دوم- تاریخ: 94/09/16

 
 

جلسه اول                         تاریخ: 94/09/01

در ابتدای جلسه توضیحاتی در خصوص سند آمایش سرزمین و همچنین بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور و محورهای آن ارائه  شد. سپس شرکت کنندگان در جلسه  به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در مورد اقدامات انجام شده در رابطه با ریفورم دوره فیزیوپاتولوژی در رشته پزشکی و فقدان برنامه مدون(کوریکولوم مصوب) این دوره، نحوه ارتباط سایر دانشکده ها با اقدامات کارگروه و ضمانت اجرایی این اقدامات پرداختند و همچنین در این جلسه نیازسنجی کوریکولوم ها، جایگزین شدن دوره های کوتاه مدت بجای مقاطع تخصصی و فوق تخصصی و تدوین گایدلاین ها در مداخلات تشخیصی-درمانی بحث شد. در ادامه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

- تدوین درسنامه فیزیوپاتولوژی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه و بار بیماری ها

- تدوین درسنامه (بازنگری کوریکولوم ها در دانشکده پرستاری-مامایی)

- جمع بندی گایدلاین های موجود و الویت بندی برای اجرا و لحاظ نمودن در کوریکولوم دوره پزشکی عمومی

- تهیه بانک اطلاعاتی پزشکان و دندانپزشکان و پیراپزشکان
 

جلسه دوم                         تاریخ: 94/09/16

در ابتدای جلسه توضیحاتی در خصوص برنامه های عملیاتی بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور و محورهای آن ارائه  شد. سپس اعضای حاضر در جلسه به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در مورد کارایی وموثر بودن  اقدامات انجام شده در رابطه با  ریز برنامه های عملیاتی پرداختند. در این رابطه پیشنهاد شد بندهای آموزشی و امتیازاتی برای اساتید برای مشارکت بیشتر اختصاص یابد و دعوت بصورت هدفمند صورت گیرد. در ادامه موارد ذیل مقرر گردید:

- ارائه فراخوان دعوت به جلسه توجیهی آموزش پاسخگو  و توضیحات مربوطه

- تعیین و  ارسال بار  بیماریها برای برنامه عملیاتی تهیه گایدلاین های موجود و اولویت بندی آنها

- تهیه پروپوزال در رابطه با یکی از  ابعاد برنامه درسی در دانشکده پرستاری-مامایی

- تعیین افراد زیرمجموعه برنامه عملیاتی دوره فیزیوپاتولوژی رشته پزشکی

- تهیه پروپوزال با محوریت آموزش پاسخگو براساس برنامه های عملیاتی

 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.