گزارش ها

گزارش جلسه اول- تاریخ: 94/09/02

گزارش جلسه دوم- تاریخ: 94/09/16

گزارش جلسه سوم- تاریخ: 94/09/30

 

جلسه اول                         تاریخ: 94/09/02

در ابتدای جلسه توضیحات مختصری در مورد بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندیهای دانشگاهها عنوان شد. در ادامه شرکت کنندگان در جلسه به بحث و بررسی در خصوص فعالیتها و اقدامات لازم این کارگروه برای تحقق اهداف این بسته پرداختند. در پایان تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

- تهیه گزارش اقدامات انجام شده در ستاد تحول آموزش و آمایش سرزمین کلان منطقه نه آمایش

- جمع آوری اطلاعات پایه در کل مراکز آموزش عالی سلامت کلان منطقه

- استخراج استانداردهای ملی و بین المللی در خصوص نیاز به نیروی انسانی در حوزه سلامت

- بررسی وضعیت موجود  رشته - مقاطع کاردانی و کارشناسی در دانشگاهها و دانشکدههای کلان منطقه  وتعیین پتانسیلها   و توان آموزشی

- بررسی وضعیت ایده ال  رشته - مقاطع کاردانی و کارشناسی در دانشگاهها و دانشکدههای کلان منطقه  و  تعیین ظرفیتهای منطقی آنها برای پذیرش دانشجو

- ارزیابی نیازهای بخش دولتی و امکانات و توان بخش خصوصی  برای کمک به بخش دولتی آموزش عالی سلامت

- تدوین فرایند نحوه نظارت بخش دولتی  بر آموزش علوم پزشکی در بخش غیر دولتی

- بررسی کیفیت برنامه های آموزش مداوم جاری کلان منطقه نه آمایش

- بررسی نحوه افزایش کارامدی برنامه های آموزش مداوم بر اساس الگوهای بین المللی

- تبیین فرایند اعتباربخشی مهارتهای حرفه ای

 

جلسه دوم                         تاریخ: 94/09/16

در ابتدای جلسه به بررسی اقدامات انجام گرفته و ارائه گزارش اعضا در این خصوص پرداخنه شد سپس موارد ذیل اتخاذ گردید:

1- متدولوژی وزارت برای تعیین شاخص ها سوال و  مشخص گردد.

2- در وظایف مشخص شده نیروی متخصص بیشتری مشارکت داده شود و رابطین شهرستانها مشخص و معرفی گردند و در جلسه بعد حضور یابند.

3- از افراد متخصص دانشگاههاودانشکده های قطب جهت نوشتن کوریکولوم و پروپوزال دعوت به عمل آید.

4- مصوبات کارگروه در شورای سیاستگذاری مطرح و تصویب گردد.

 

جلسه سوم                         تاریخ: 94/09/30

در این جلسه  شرکت کنندگان به بحث و بررسی در خصوص مسائل زیر پرداختند:

- بیان اقدامات انجام گرفته در دانشگاهها و دانشکده های کلان منطقه در خصوص بسته آمایش سرزمین توسط نمایندگان آنها و ارائه نظرات ایشان

- انعکاس ایرادات و ابهامات احتمالی در بسته آمایش سرزمین از طریق دبیرخانه جهت اصلاح به وزارت متبوع

- تاکید بر اهمیت بسیار بالا و حساسیت ویژه بسته آمایش سرزمین

- تاکید بر ضمانت اجرایی سند آمایش سرزمین با توجه به ثبات و الزام قانونی موجود به دلیل تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی

- ابهامات و سیاستهای دوگانه و متضاد موجود در سند آمایش سرزمین (از جمله تاکید بر توسعه دسترسی به آموزش عالی از طریق گسترش محیطی آن و محدود نمودن تربیت نیروی انسانی مبتنی بر نیاز)

- حیطه محدودیتها و اختیارات ارائه شده در سند آمایش سرزمین و استفاده حداکثری از اختیارات جهت توسعه کلان منطقه

- نقش آموزش در توسعه شهرستانها با توجه به مشکلات اقتصادی موجود وکمبود امکانات

- تناقضات موجود بین بسته آمایش سرزمینی و سند آمایش

- تفکر جهت تربیت نیروی انسانی با دیدگاه بین المللی و عمل مبتنی بر دیدگاه منطقه ای

- براورد نیاز به نیروی انسانی مورد نیاز در ده سال آینده در هر شهرستان و نیز کلان منطقه

- ماموریت محور نمودن هر یک از دانشگاههای کلان منطقه در تربیت نیروی متخصص بر اساس الگوی هزینه – اثربخشی در تربیت نیروی انسانی

- تاکید بر آموزش پاسخگو و مبتنی بر نیاز جامعه و در راستای منافع ملی

- تاکید بر انجام وظیفه الهی در ادای رسالت مدیریتی و تصمیم گیری در راستای منافع ملی بدور از تمام فشارهای موجود

- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز کلان منطقه (در حال حاضر و آینده) و برنامه ریزی جهت تامین آن

- نقش دانشگاههای آزاد و غیر انتفاعی کلان منطقه در تربیت نیروی انسانی حوزه سلامت و اختیارات گسترده آنها

- چالشهای فرا روی تصمیم گیری در دانشگاههای دولتی با توجه به تربیت نیروی انسانی گسترده و بدون نظارت در دانشگاههای غیر دولتی در کلان منطقه

- تاکید بر کارایی بیرونی (کارایی در بازار کار موجود کشور) دانشگاه در تربیت نیروی انسانی

- تاکید بر همفزایی کلان منطقه جهت تصمیم گیری مناسب و درست در زمینه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز

- اهمیت تعیین شاخص های برآورد نیروی انسانی مورد نیاز سلامت در رشته های مختلف بر اساس شاخصهای متناسب با شرایط منطقه

- اهمیت تعیین شاخص ها جهت برآورد نیروی انسانی مورد نیاز سلامت در رشته های مختلف به صورت ملی

- پرهیز از موازی کاری در کشور در خصوص بسته آمایش سرزمینی و استفاده از تجربیات سایر کلان منطقه ها

- اهمیت شناسایی الگوهای مختلف برآورد نیروی انسانی مورد نیاز سلامت در جهان

- اهمیت توسعه رشته ها متناسب با نیازهای واقعی کشور به ویژه مبتنی بر نیازهای کلان منطقه

- دغدغه ها و نگرانی های شهرستانها در خصوص محدود نمودن توسعه رشته ها

- عدم ارتباط محور آموزش مداوم به بسته آمایش سرزمین

 در ادامه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

- تعیین شاخص های برآورد نیروی انسانی مورد نیاز سلامت در رشته های مختلف بر اساس شاخصهای متناسب با شرایط منطقه

- ارائه گزارش مستمر فعالیتهای کارگروه به وزارتخانه و سایر دانشگاهها جهت پرهیز از موازی کاری

- بررسی جامع در خصوص الگوهای مختلف برآورد نیروی انسانی مورد نیاز سلامت در جهان

- توسعه رشته ها متناسب با نیازهای واقعی کشور به ویژه مبتنی بر نیازهای کلان منطقه

- نظارت و کنترل توسعه رشته های دانشگاههای آزاد و غیر انتفاعی بر اساس شاخصهای و استانداردهای تعریف شده در این همایش

- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز کلان منطقه (در حال حاضر و آینده) و برنامه ریزی جهت تامین آن

 
 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.