گزارش ها

گزارش جلسه اول- تاریخ: 94/08/18

گزارش جلسه دوم- تاریخ: 94/08/27

گزارش جلسه سوم- تاریخ: 94/09/01

گزارش جلسه چهارم- تاریخ: 94/09/08

گزارش جلسه پنجم- تاریخ: 94/09/18

گزارش جلسه ششم- تاریخ: 94/09/22

گزارش جلسه هفتم- تاریخ: 94/09/29

گزارش جلسه هشتم- تاریخ: 94/10/05

گزارش جلسه نهم- تاریخ: 94/10/13

گزارش جلسه دهم- تاریخ: 94/10/16

گزارش جلسه يازدهم- تاریخ: 94/10/21

گزارش جلسه دوازدهم- تاریخ: 94/11/26

گزارش جلسه سيزدهم- تاریخ: 94/12/02

گزارش جلسه چهاردهم- تاریخ: 94/12/09

گزارش جلسه پانزدهم- تاریخ: 94/12/19

گزارش جلسه شانزدهم- تاریخ: 95/01/15

گزارش جلسه هفدهم- تاریخ: 95/01/22

گزارش جلسه هجدهم- تاریخ: 95/01/29

گزارش جلسه نوزدهم- تاریخ: 95/02/08

گزارش جلسه بيستم- تاریخ: 95/02/12

گزارش جلسه بيست و يكم- تاریخ: 95/02/19

گزارش جلسه بيست و دوم- تاریخ: 95/10/16

گزارش جلسه بيست و سوم- تاریخ: 95/10/16

گزارش جلسه بيست و چهارم- تاریخ: 95/03/01

گزارش جلسه بيست و پنجم- تاریخ: 95/03/09

گزارش جلسه بيست و ششم- تاریخ: 95/03/23

گزارش جلسه بيست و هفتم- تاریخ: 95/03/30

گزارش جلسه بيست و هشتم- تاریخ: 95/04/06

گزارش جلسه بيست و نهم- تاریخ: 95/04/13

گزارش جلسه سی ام- تاریخ: 95/04/20

گزارش جلسه سی و یکم- تاریخ: 95/04/27

گزارش جلسه سی و دوم- تاریخ: 95/04/20

گزارش جلسه سی و سوم- تاریخ: 95/05/17

گزارش جلسه سی و چهارم- تاریخ: 95/05/24

گزارش جلسه سی و پنجم- تاریخ: 95/07/11

گزارش جلسه سی و ششم- تاریخ: 95/07/18

گزارش جلسه سی و هفتم- تاریخ: 95/07/25

گزارش جلسه سی و هشتم- تاریخ: 95/08/02
گزارش جلسه سی و دوم- تاریخ: 95/04/20گزارش جلسه سی و دوم- تاریخ: 95/03/09

گزارش جلسه بيست و پنجم- تاریخ: 95/03/09

گزارش جلسه سی و نهم- تاریخ 95/08/09

 گزارش جلسه چهلم- تاریخ: 95/08/16

گزارش جلسه چهل و یکم- تاریخ: 95/08/23

گزارش جلسه چهل و دوم- تاریخ: 95/09/07

گزارش جلسه چهل و سوم- تاریخ: 95/09/14

گزارش جلسه چهل و چهارم- تاریخ:

گزارش جلسه چهل و پنجم- تاریخ: 95/09/28

گزارش جلسه چهل و ششم- تاریخ: 95/10/05

گزارش جلسه چهل و هفتم- تاریخ: 95/10/12

گزارش جلسه چهل و هشتم- تاریخ: 95/10/19

گزارش جلسه چهل و نهم- تاریخ: 95/10/26

گزارش جلسه پنجاهم- تاریخ: 95/11/10

گزارش جلسه پنجاه و یکم- تاریخ: 95/11/17

گزارش جلسه پنجاه و دوم- تاریخ: 96/01/20

گزارش جلسه پنجاه و سوم- تاریخ: 96/01/27

گزارش جلسه پنجاه و چهارم- تاریخ: 96/02/03

گزارش جلسه پنجاه و پنجم- تاریخ: 96/02/10

گزارش جلسه پنجاه و ششم- تاریخ: 96/02/17

گزارش جلسه پنجاه و هفتم- تاریخ: 96/03/07

گزارش جلسه پنجاه و هشتم- تاریخ: 96/03/21

گزارش جلسه پنجاه و نهم- تاریخ: 96/03/28

گزارش جلسه شصتم- تاریخ: 96/04/11

گزارش جلسه شصت و یکم- تاریخ: 96/05/08

 

جلسه اول                         تاریخ:94/08/18

در این جلسه که با حضور ریاست دانشکده دندانپزشکی مشهد تشکیل شد پیشنهاد گردید دکتر جمیله قدوسی استاد گروه درمان ریشه دانشکده دندانپزشکی مشهد به عنوان دبیر کارگروه توسعه و تعالی دندانپزشکی به دبیرخانه ستاد تحول آموزش و آمایش سرزمین کلان منطقه9 معرفی گردد. همچنین محل دفتر کارگروه و منشی مربوطه مشخص گردید. مقرر شد جلسات ترجیحا در روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت ۳۰/۱۱ تا ۳۰/۱۲ تشکیل گردد ضمن آنکه آیین نامه داخلی تا جلسه آینده آماده شود.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه دوم                       تاریخ:94/08/27

در این جلسه آیین نامه داخلی نگارش شده به بحث گذاشته شد و به شرح ذیل به تصویب رسید:

هدف از تشکیل کارگروه: همکاری در تدوین، بازنگری و توسعه کوریکولومهای مرتبط، تعیین و گسترش زیر ساختهای لازم برای تربیت سرمایه های مورد نیاز منطقه و کشور در راستای سیاستهای کلان نظام سلامت کشور و دبیرخانه دندانپزشکی، سیاستگزاری در جهت تأمین هیأت علمی و نیروهای متخصص مورد نیاز برای توسعه کشور با همکاری دبیرخانه دندانپزشکی، شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای کشور برای همکاری در جهت توسعه رشته دندانپزشکی

رسالت:  تعریف پروژه ها و انجام مطالعات میدانی لازم  و تهیه دستورالعملها و گایدلاینهای مورد نیاز و انجام مراکز مشاوره ای در سطح کشور در جهت رسیدن به تعالی بر مبنای راهکارهای پیشنهادی از طرف دبیرخانه، تجهیز مرکز به جهت انجام پایلوت تصمیم سازیها  و در انتها ارائه راهکارها به دبیرخانه جهت تصویب نهائی و اجرائی نمودن.

ماده 1: جلسات کارگروه بصورت منظم با ارسال دعوتنامه تشکیل خواهد شد. جلسات فوق العاده با نظر دبیر برگزار خواهند شد.

ماده 2: جلسات کارگروه با حضور دو سوم از اعضاء رسميت يافته و تصميمات کارگروه با رأي‌گيري و كسب اكثريت آرا مي‌باشد.

ماده 3: حضور دبیر و یا جانشین براي تشكيل جلسات ضروري است. مسئولیت اداره جلسه با دبیر و در غیاب ایشان با جانشین خواهد بود.

ماده 4: حضور اعضا کارگروه در جلسات الزامی است. غيبت غيرموجه در 2 جلسه به منزله انصراف تلقي و عضويت فرد لغو مي‌شود. تشخيص موجه بودن غيبت با دبیر است.

ماده 5: بنا به نظر دبیر، شرکت صاحب نظران در جلسات کارگروه بدون حق رأی امكان پذير مي باشد.

ماده 6: تعیین دستور جلسات، در چارچوب شرح وظایف کارگروه، با پیشنهاد دبیر خواهد بود.

بازگشت به ابتدای صفحه 

 

جلسه سوم                            تاریخ:94/09/01

نقشه راه تهیه شده به شرح ذیل توسط همکاران مورد بحث قرار گرفت و با اصلاحات انجام شده توسط همکاران مقرر گردید به دانشگاه ارسال گردد.

 مأموریتهای محوله به قطب نهم توسعه دندانپزشکی و علوم مرتبط:

 1-همکاری در تدوین، بازنگری و توسعه کوریکولومهای مرتبط

 2-گسترش زیر ساختهای لازم برای تربیت سرمایه های مورد نیاز منطقه و کشور

3-تلاش در جهت تأمین هیأت علمی و نیروهای متخصص مورد نیاز برای توسعه کشور

4-شناسائی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای کشور برای همکاری در جهت توسعه

مأموریت مرکز تعالی دندانپزشکی: ارائه پلنهای تعالی و تغییرات ارتقائی، انجام پروژه های الویت دار بهبود کلان، استفاده حداکثری از توان نخبگان کشوری با استفاده از نیروهای موجود و نیز برون سپاری بسته های سفارشی ارتقاء، جلب مشارکت حداکثری مراکز علمی کشور و تقسیم مراکز توانمند به چند زیر مجموعه تعالی جهت معرفی به عنوان مراکز توانمند در اجرای بهتر کوریکولومها و نیز مرکزیت انجام مطالعات میدانی 

پروژه های الویت دار کوتاه مدت:

پروژه های مورد نیاز در بازنگری کوریکولوم:

بررسی مشکلات در کوریکولوم موجود

تعریف حداقل استانداردها برای اجرائی شدن کوریکولوم در دانشگاههای مختلف کشور

ارائه راهنماهای عملیاتی و اجرائی با جزئیات کامل

ایجاد سامانه ثبت مشکلات و مشاوره آنلاین

تولید گایدلاینهای اجرائی که می تواند به مراکز دانشگاهی مختلف محول گردد.

تولید فیلمهای آموزشی و تولیدات مجازی

ایجاد سایت تولیدات مجازی و  تجهیز و راه اندازی مرکز تولید محتوای آموزشی مجازی

تجهیز مرکز ارزیابی و سنجش دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی به عنوان مرکز آزمون جامع مهارتی فارغ التحصیلان دندانپزشکی کشور به عنوان پایلوت اجرائی در مرکز

پروژه های الویت دار طولانی مدت:

انجام پروژه های پزوهشی برای رسیدن به:

1-تعیین رسالت دندانپزشک عمومی و متخصص

2-تهیه کوریکولوم مبتنی بر توانمندی

3-تعیین و تجهیز مراکز بهداشتی بر اساس انتظار از یک دندانپزشک عمومی متناسب با سطح بندی ارائه خدمات

4-نیازسنجی نیروی انسانی مورد نیاز در سطح دندانپزشک عمومی، متخصص، هیأت علمی و رشته های حد واسط

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه چهارم                         تاریخ:94/09/08

در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر دارابی تشکیل شد اقدامات انجام شده به اطلاع جانشین محترم سرپرست دبیرخانه ستاد تحول آموزش و آمایش سرزمین کلان منطقه9 رسید. دکتر دارابی اهداف تشکیل کارگروهها را به طور مبسوط بیان نمودند. در این جلسه ریاست محترم دانشکده و معاون محترم آموزشی توضیحاتی در خصوص پیشنهاد اعضای کارگروه ارایه نمودند.

بازگشت به ابتدای صفحه
 

 

جلسه پنجم                          تاریخ:94/09/18

در ابتدای جلسه معرفی دو نماینده از دانشگاههای علوم پزشکی  بیرجند و بجنورد به اطلاع اعضا رسید. پیشنهاد گردید از هیات های بورد برای مرکز سنجش نظر و مشاوره گرفته شود : مشکلات موجود در کوریکولوم سطح بندی اجرایی شود. راهنمای ریز اجرایی برای راه حل ارائه شود و سایت بروز و به لحظه برای تبادل نظر خبرگان و پاسخ به مشکلات اماده شود. شرح وظایف اعضا در کمیته مشخص شود. مقرر شد بارش افکاری انجام شود و بانک ایده  برای استخراج اولویتهای پروژهای مرکز  تشکیل شود. در این مسیر از افراد نخبه سایر دانشکده ها نیز کمک و مشاوره بگیرند. مقرر گردید مسیر فرایندی انجام فعالیتهای مرکزتوسط همکاران ترسیم گردد.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه ششم                         تاریخ:94/09/22

دو نفر اساتید با توجه به کار تحقیقی که انجام دادند در خصوص گروههای هدف و تهیه پروپوزالهای مبتنی بر گروههای هدف بحث نمودند. یکی از اساتید  در مورد آموزش مجازی و دامنه استفاده از آن در آموزش دندانپزشکی با توجه به مقالات و دانشگاههای دیگر توضیح دادند. دبیر کارگروه با توجه با صحبتی که با  دبیرخانه آموزش دندانپزشکی در  خصوص همکاری فی مابین برای اصلاح کوریکولوم توضیحاتی ارایه دادند.

پروپوزال اصلاح کوریکولوم به زودی تدوین شده و در عرض ۶ ماه تا یکسال می بایست اصلاحات اولیه  انجام شود. مسوول قطب تکنولوژی آموزشی در خصوص مسیر اصلاح کوریکولوم توضیحاتی ارایه نمودند.  پیشنهادگردید جلسه ای با حضور دکتر عابدی و دکتر حایریان از صاحب نظران آموزش دندانپزشکی کشور برگزار گردد.

دکتر اکبری پیش نویسی شرح وظایف اعضای کارگروه را به شرح ذیل تهیه نموده بودند که به استحضار همکاران رسید.

فرايندهاي قابل پيش بيني:

*فرايندهاي تشكيلاتي:

انتخاب اعضا: توسط رئيس مركز با گزارش و طرح در جلسه

مسئوليت اعضا:

رئيس: تعيين اعضا؛ انجام مكاتبات اداري خاص؛ هماهنگي جهت تهيه امكانات نرم افزاري و سخت افزاري؛ رايزني و تسهيل فرايندهاي اداري خارج مركز

دبير: تعيين دستور جلسات؛ تهيه مكاتبات اداري؛ مديريت جلسات؛ ارتباط با دبيرخانه دانشگاه و وزارت؛ تقسيم كارها وپروژه ها بين اعضا و ارزشيابي فعاليت ها و اعضا

نايب دبير: تهيه صورت جلسات؛ انجام مكاتبات و اطلاع رساني دوره اي و گزارش به اعضا

اعضا منتخب كاري:

اعضا: كليه اعضا وظيفه شركت در جلسه و ارائه نظر و راي را دارند و توسط دبير به صورت اختصاصي به دو گروه عمده تقسيم ميشوند: اعضا با تمايل سياستي حمايتي؛ و اعضا با تمايل پژوهشي مستندسازي

مسئول پروژه ها: مطالعه و طراحي مراحل كاري و پژوهشي هر پروژه؛ شكستن هر پروژه به واحدهاي فعاليت براي مركز و برون سپاري؛ ارائه به دبير براي تقسيم فعاليت

اعضا با وظايف سياستي حمايتي: رايزني با نهادهاي ذيربط و تهيه بستر براي موفقيت و ارتقا مركز و اعضا با مسئوليت برقراري ارتباط با سازمانهاي مرتبط(ميتواند هر عضو عملكردهاي مختلف را به عهده گيرد)

اعضا با تمايل پژوهشي مستندسازي: انجام پژوهش و تهيه استنادات لازم براي اخذ تصميم و نظارت بر برون سپاري هاي مرتبط

 ♦ در موارد لازم؛ هر يك از اعضا وظيفه نمايندگي مركز براي شركت در جلسات وابسته را توسط دبير خواهد داشت.

اعضا مشاور از نخبگان كشوري و كميته دانشجويي منتخب؛ به صورت اعضا وابسته ثبت شده؛ در فعاليتهاي مركز مشاركت دارند و فعاليت آنها مستند ميگردد. اين افراد با معرفي اعضا و دبير و تاييد در جلسه؛ به مركز مشاوره ميدهند.

هر واحد فعاليت در هر پروژه يا فعاليت تشكيلاتي؛ توسط دبير به اعضا داده شده و ضمن ثبت در صورتجلسه؛ گزارش نتيجه آن در جلسه بعد(يا زمان تعيين شده) قرائت و پيگيري ميشود

ارائه گزارش فعاليت ها به صورت دوره اي به نهادهاي ديربط توسط نايب دبير و با نظارت دبير ارائه ميشود.

ارزشيابي فعاليتها و اعضا توسط دبير با ثبت كليه فعاليتها بر اساس برنامه هر پروژه انجام شده و به صورت دوره اي به مركز ارائه ميشود.

(راه هاي ارتباطي و اطلاع رساني به اعضا؛ نهادهاي ذيربط و جامعه مرتبط در جلسات اول نهايي ميشود: شامل ايجاد سايت در بستر دانشگاه؛ اطلاع رساني گسترده از طريق روابط عمومي؛ ارسال نامه و مكاتبه با دانشكده هاي ديگر؛ ايجاد گروه در فضاي مجازي و ...) 

*فعاليتهاي پروژه اي:

* براي انجام هر پروژه؛ اطلاع رساني به اعضا در خصوص موضوع انجام شده و كليه اسناد موجود براي اعضا ارسال ميشود؛ در جلسه مقرر، جوانب مختلف پروژه بر اساس مستندات موجود بررسي ميشود. پروژه به واحدهاي مطالعاتي با زمان بندي عملياتي تقسيم ميشود؛ به هر يك از اعضا مسئوليت داده شده و در زمان مقرر گزارش آنها قرائت ميشود. پروپوزال فعاليت تنظيم شده و براي هر واحد فعاليت عملياتي، برون سپاري يا مطالعاتي و ارتباطي مسئول تعيين ميشود؛ گزارش فعاليت بر اساس جدول زمان بندي عملياتي پيگيري ميشود و بازخورد در جلسات داده ميشود. اطلاع رساني و بازخورد مداوم از طريق شبكه اجتماعي داخلي و يا ايميل داده ميشود. گزارش فعاليت ها به صورت منظم به نهادهاي ذيربط داده ميشود. شبكه نخبگان كشوري و در صورت نياز كميته منتخب دانشجويي مورد ارتباط مداوم هستند.

*در ابتداي فعاليتها؛ جلسات سياستگزاري اوليه از اعضا منتخب مركز با دبيرخانه تخصصي وزارت و در مواقع لزوم ديگر نهادهاي ذيربط براي تعيين خط مشي كلي و آگاهي از سياستهاي كلي برقرار ميگردد؛ انتقال اين خط مشي ها با نظارت دبير صورت ميگيرد.

*براي آغاز كار؛ ابتدا اهداف و رسالت مركز تبيين و تصريح ميشود؛ مستندات و گزارشات فعاليتها و استراتژيهاي وزارت قرائت ميشود؛ ليست پروژه هاي موجود با بارش افكار مشخص شده و با رايزني و استفاده از روشهاي اتفاق نظر؛ اولويت سنجي ميشوند. دبير در صورت نياز وظيفه تهيه مستندات را در مواردي كه كفايت لازم براي تصميم مهيا نشد محول ميكند.

*پس از تكميل پروژه ها با مشاركت نخبگان و اطلاع كامل وزارت از جلسات و مسير فرايند(مورد تاييد وزارت) جهت برنامه ريزي اجرايي؛ جلسات هماهنگي با دبيرخانه وزارت برگزار ميگردد. دبير مركز مسئوليت رصد فرايند(با استفاده از اعضا) و نظارت كامل در جلسات تصميم گيري اجرايي وزارت را به عهده دارد و بايد گزارش كامل از روند فرايند را جهت تاثير در جلسات تصميم سازي مركز؛ در اولين جلسه، به مركز ارائه دهد(يا به واسطه اعضا حاضر در جلسات دبيرخانه وزارت و ديگر نهادهاي ذيربط)

* در صورت نياز به پايلوت اجرايي؛ با تقسيم وظايف توسط دبير؛ به صورت يك پروژه توسط مركز طراحي و اجرا ميگردد.

*در صورت نياز به نظارت اجرايي و يا رصد فرايندهاي اجرايي در سطح كشور؛ اين مسئوليت توسط دبير به اعضا منتخب محول و گزارش از روند اجرا دريافت ميگردد.

*در صورت نياز و وجود توان لازم؛ چند پروژه به صورت موازي مبتني بر برنامه عملياتي آغاز ميشود.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه هفتم                  تاریخ:94/09/29

جلسه ای جهت مشاوره با جناب آقای دکتر حایریان استاد دانشگاه یزد و صاحب نظر در آموزش دندانپزشکی در یزد، تشکیل شد و نقطه نظرات ایشان به شرح ذیل جهت حاضرین در جلسه مطرح گردید.

دکتر حائریان پیشنهاد تمرکز بر کوریکولوم در کوتاه مدت را نموده و شبکه نخبگانی با تکیه بر افرادی که آموزش پزشکی را گذرانده اند، در EDC ها مشغولند و یا سابقه ریاست و معاونت آموزشی را دارند، ایجاد شود. در ادامه برنامه عملیاتی معرفی شد. بررسی شیوه های جذب نخبگان و اینکه مسیر ارتباطی چگونه باشد. روند تشکیل جلسات و صورتجلسات به چه صورت باشد. مسیر ارتباط با دانشگاه و با دانشکده ها و ارزشیابی افراد چگونه انجام شود. همچنین مقرر گردید کلیه اهداف بهتر است از قبل با نخبگان هماهنگ شود.

همچنین سایت دبیرخانه  ستاد تحول آموزش و آمایش سرزمین منطقه 9 به همکاران معرفی شد و با توجه به مطالعه پیشنهادهای اولیه در خصوص اهداف کارگروه مقرر گردید که همکاران جهت مدلهای ذیل در جلسه بعدی شیوه نامه تهیه نمایند.

مدل پیشنهادی برای جذب بهتر نخبگان

مدل پیشنهادی برای  لیست افراد و سازمانهای ذینفع که تعامل با آنها لازم است

مدل پیشنهادی جهت  پایش مرکز

چگونگی و شیوه نامه اجرایی و چه گروهها و افرادی

مقرر گردید کارگروه در جلسه بعد از حضور و نظرات جناب آقای دکتر عابدی معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بهره مند شود.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه هشتم                         تاریخ:94/10/05

 در ابتدای جلسه دبیر کارگروه در خصوص اهمیت بازنگری کوریکولوم و ضرورت آن توضیحاتی ارائه نموده و تاکید نمودند  که باید تلاش شود نشست خوبی مانند "اعتکاف برای تدوین کتابهای ملی" پیش بینی شود تا در آن مشکلات کوریکولوم، راه حلها و نیز اقداماتی که باید برای بازنگری کوریکولومهای دندانپزشکی انجام شود، مشخص گردد و این کار با سرعت بیشتری به نتیجه برسد. ایشان همچنین بیان نمودند با توجه به هزینه بر بودن این پروژه و تعداد گروهها و افراد زیادی که در این طرح درگیر خواهند شد، باید تامین اعتبار لازم در معاونت آموزشی دانشگاه و ستاد تحول و نوآوری آموزشی صورت گیرد تا همکاران مشهد خود این اقدام را انجام دهند و منافع آن شامل حال قطب دندانپزشکی مشهد شود. همچنین مقرر گردید در وزارتخانه حضور یافته و با دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی پیرامون این موضوع تبادل نظر نمایند تا بتوانند پروپوزال طرح را ارایه نمایند.

 سپس شرکت کنندگان در خصوص مباحث زیر به بحث و ارائه پیشنهادات پرداختند:

 ♦ تقسیم مشکلات کوریکولوم در دو دسته اجرایی و تخصصی  و محتوایی (که در بخش اجرایی بیشتر مسوولان و کارکنان آموزشی درگیر بوده و در بخش محتوایی بیشتر گروهها و اساتید رشته های تخصصی درگیر می باشند)

 مشکلات کوریکولوم در حوزه دروس مشترک(که کارگروه و کمیته تخصصی خاصی عهده دار آن نمی باشد) و تلاش جهت مشخص شدن فرمت دیگری برای شناسایی مشکلات این حوزه

 شناسایی مشکلات کوریکولوم در 4 حوزه مشکلات دروس ادغام شده، چیدمان دروس، دروس انتخابی و دروس کارگاهی با توجه به بررسی های انجام شده

 درگیر بودن تقریبا همه گروههای تخصصی دانشکده در تمام حوزه های مشخص شده مشکلات کوریکولوم

 تاکید بر تهیه و ارائه فرمت یکسان به گروهها برای شناسایی مشکلات کوریکولوم

 تاکید بر نقش مهم مسوولین آموزشی در شناسایی و رفع مشکلات کوریکولوم و استفاده از تجربیات آنان

 بررسی سبکها و فرمتهای مختلف برگزاری نشستهای هم اندیشی و استفاده از نظر متخصصین در بازنگری کوریکولوم و چالشهای فراروی هر فرمت

 تاکید بر جلب مشارکت همگانی دانشگاهها جهت شناسایی و رفع اشکالات کوریکولوم به عنوان ضمانت اجرایی کار

 ♦ تلاش جهت تشکیل جلسات تخصصی نهایی با تعداد اعضای محدود به منظور تصمیم گیری مناسبت تر و مبتنی بر نظرات تمامی صاحبنظران (که از قبل جمع آوری و دسته بندی شده است)

 ♦ اطلاع رسانی به تمام دانشگاههای کشور در خصوص وجود قطب و مرکز تعالی دندانپزشکی در مشهد و معرفی آن

 ♦ تدوین اهداف و برنامه کاری مرکز تعالی و روشهای مختلف برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها

 طراحی همایشی به منظور معرفی قطب دندانپزشکی مشهد و تشکیل هسته های نخبگان برای استفاده از نظرات ایشان در بازنگری کوریکولوم

 ♦ تشکیل زیرگروه های تخصصی جهت شناسایی و رفع مشکلات کوریکولوم

 طراحی نقشه راه برای مرکز تعالی

 تعیین و ارائه فرمت نهایی نتایج اقدامات کارگروههای تخصصی

 روشهای استفاده حداکثری از نظرات و تجربیات متخصصین جهت شناسایی و رفع مشکلات کوریکولوم

 تعیین معیارهای مناسب برای انتخاب مسوول کارگروههای تخصصی

♦ تعیین اعضای کارگروههای تخصصی و وظایف آنها

♦ تلاش برای استفاده صحیح از  شبکه های اجتماعی در جهت تحقق اهداف کارگروهها

♦ تدوین برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی مرکز تعالی و زمانبر بودن تدوین برنامه دراز مدت مرکزتعالی و منوط بودن آن به شکل گیری جمع نخبگان

♦ فرمت دعوت نامه های اعضای درون دانشگاهی و برون دانشگاهی -تدوین درسنامه فیزیوپاتولوژی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه و بار بیماری ها

♦ تدوین درسنامه (بازنگری کوریکولوم ها در دانشکده پرستاری-مامایی)

جمع بندی گایدلاین های موجود و الویت بندی برای اجرا و لحاظ نمودن در کوریکولوم دوره پزشکی عمومی

♦ تهیه بانک اطلاعاتی پزشکان و دندانپزشکان و پیراپزشکان

در پایان تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

◊ هماهنگی جلسه ای با حضور معاون آموزشی دانشگاه جهت بحث در خصوص تامین اعتبار جهت فعالیت های مرکز تعالی دندانپزشکی و ارائه سایر مسائل و دغدغه های کارگروه دندانپزشکی

تهیه و ارائه فرمت یکسان به گروهها برای شناسایی مشکلات کوریکولوم

اعلام فراخوان عمومی برای ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص مشکلات کوریکولوم و جمع آوری، دسته بندی آن توسط دبیرخانه

◊ طراحی همایشی به منظور معرفی قطب دندانپزشکی مشهد و تشکیل هسته های نخبگان برای استفاده از نظرات ایشان در بازنگری کوریکولوم

◊ تشکیل12 زیرگروه تخصصی و انتخاب یک مسول گروه برای جمع آوری نظرات و پیشنهادات متخصصین

◊ طراحی نقشه راه برای مرکز تعالی با همکاری وزارتخانه و سپس تصمیم گیری و واگذاری فعالیتها به افراد مختلف

◊ تعیین نتیجه نهایی جلسات کارگروههای تخصصی در همایش به صورت تدوین یکسری طرح دورهها  و ارائه آن تا اوایل تابستان برای اجرا در سال آینده

◊ جمع آوری نظرات و مشکلات در زیرگروههای تخصصی هم به شیوه رسمی و هم غیر رسمی

ارتباط حداکثری با متخصصین مربوط به کارگروه جهت شناسایی و رفع مشکلات کوریکولوم از طریق مسوول کارگروه و ارائه گزارش برونداد این تعاملات از طریق ایشان به مرکز تعالی به صورت هفتگی

◊ انتخاب صحیح و مناسب مسوول کارگروههای تخصصی از طریق تعیین معیارهایی مانند در دسترس بودن، فعال بودن، ارتباطات اجتماعی مناسب داشتن (به منظور جلب حداکثری مشارکت افراد گروه)، عالم به موضوع بودن، شناخته شده بودن در سطح ملی، محبوبیت داشتن.

◊ تعیین اعضای کارگروههای تخصصی شامل معاونین آموزشی، مسوولین EDO ها و افراد دیگری که مسوولین EDOها تشخیص می دهند.

◊ مسوولیت فعالیتها به مسوولین EDO های دانشکده ها واگذار شود و آنها با کارکنان و مسوولین آموزش ارتباط برقرار کنند و نظرات آنها را دریافت نمایند

◊ تشکیل یک کارگروه تخصصی برای شناسایی و رفع مشکلات دروس مشترک

◊ تدوین مرام نامه برای شبکه های اجتماعی مربوط به کارگروهها و توجیه مسوول کارگروه برای مدیریت کارآمد شبکه اجتماعی کارگروه مربوطه

◊ به روز رسانی و فعال نمودن سایت مرکز تعالی در زیر مجموعه سایت دبیرخانه ستاد تحول آموزش با ماموریت متغیر و در راستای ماموریت مرکز تعالی و نیز پایش مستمر و رفع نواقص مرکز از این طریق

◊ تدوین برنامه عملیاتی مرکز تعالی تا هفته آینده و برنامه میان مدت و دراز مدت تا دو هفته آینده

تعریف سمت اعضای مرکز تعالی در اتوماسیون اداری

ارسال دعوت نامه ها برای اعضای برون دانشگاهی به امضای آقای دکتر دارابی(جانشین سرپرست دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری آموزش کلان منطقه 9) و دعوت نامه های درون دانشگاهی با امضای دبیر مرکز تعالی

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه نهم                         تاریخ:94/10/13

در ابتدای جلسه دبیر کارگروه نتایج شرکت در جلسه وزارتخانه و نیز پیشنهاد ارائه شده (مبنی بر برگزاری نشستهای تخصصی (مقدماتی) بازنگری کوریکولوم، در حاشیه همایش رونمایی کتاب در وزارتخانه) را بیان نمودند. ایشان همچنین گزارش کوتاهی از نشست دبیران کارگروههای طرح تحول آموزش سلامت در مشهد و مسائل مطرح شده پیرامون تامین هزینه های برگزاری همایش پیشنهادی را  ارائه دادند.

سپس شرکت کنندگان در خصوص مباحث زیر به بحث و ارائه پیشنهادات پرداختند:

♦ نحوه برگزاری همایش در مشهد و نوع همکاری وزارتخانه

نحوه انتخاب و چیدمان اعضای مدعو در همایش (از جمله دعوت از معاونین آموزشی، نویسندگان کتابها و ... )

تامین هزینه های برگزاری همایش

پیش بینی مشکلات کوریکولومهای جدید در اجرا و ارائه راه حل از طریق سناریوسازی

تعامل کتاب ملی و کوریکولوم

عدم تعادل در ارائه محتوای تخصصی دروس در گروههای مختلف

ضرورت تعیین حداقل و حداکثر محتوای تخصصی در ارائه دروس مختلف

بیان دغدغه ها و نگرانی در خصوص تدریس کامل طرح دوره ها و ارزشیابی مبتنی بر آن

موثرترین روشهای شناسایی مشکلات و سوء گیرهای احتمالی در این خصوص

تهیه خوراک منطقی برای کارگروههای تخصصی از طریق کمیته راهبردی (کمیته خبرگان)

استفاده از مسوولان ارائه دهنده دروس در  کارگروههای تخصصی

جمع بندی مشکلات کوریکولوم و دسته بندی و تهیه فرم نیازسنجی برای ارزیابی مشکلات دانشکدههای مختلف

تاکید بر تهیه و ارائه فرمت یکسان به دانشکده ها برای شناسایی مشکلات کوریکولوم

تاکید بر جلب مشارکت همگانی دانشگاهها جهت شناسایی و رفع اشکالات کوریکولوم به عنوان ضمانت اجرایی کار

اطلاع رسانی به تمام دانشگاههای کشور در خصوص وجود قطب و مرکز تعالی دندانپزشکی در مشهد و معرفی آن

طراحی نشستی در حاشیه همایش رونمایی کتاب تهران به منظور معرفی قطب دندانپزشکی مشهد و تشریح وظایف و برنامه های آن

طراحی همایش نهایی به منظور بازنگری کوریکولوم قطب دندانپزشکی مشهد و تشکیل هسته های نخبگان برای استفاده از نظرات ایشان در بازنگری کوریکولوم

تلاش جهت تشکیل جلسات تخصصی نهایی با تعداد اعضای محدود (افرادی که از ابتدا نقشی فعالی در شناسایی مشکلات و پیشنهادات داشته اند) به منظور تصمیم گیری مناسبت تر و مبتنی بر نظرات تمامی صاحبنظران که از قبل جمع آوری و دسته بندی شده است.

تشکیل کارگروههای تخصصی به منظور جمع آوری مشکلات کوریکولوم و راه حلهای پیشنهادی از تمام کشور به شیوه حضوری یا غیر حضوری

استفاده از اعضای هیات علمی متخصص در کارگروههای تخصصی و محتوایی

استفاده از مسوولان اجرایی در کارگروههای مربوط به مشکلات اجرایی

تشکیل به تفکیک کارگروه های تخصصی برای شناسایی و رفع مشکلات دروس تخصصی، دروس مشترک و گروه مشکلات

ارتباط حداکثری با متخصصین مربوط به کارگروه جهت شناسایی و رفع مشکلات کوریکولوم از طریق مسوول کارگروه

کار کارشناسی و تخصصی روی مشکلات جمع آوری شده کوریکولوم به منظور ارایه تهیه خوراک برای نشستهای همایش

تعیین نتیجه نهایی جلسات کارگروههای تخصصی در همایش به صورت تدوین یکسری طرح دوره ها در دامنه ای از حداقل کیفیت (برای ضعیفترین دانشگاه) تا ایده ال ترین کیفیت (برای قوی ترین دانشگاهها)

در پایان تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

◊ ارسال مطالب و پاورپوینتهای ارائه شده توسط آقای دکتر جعفریان در جلسه وزارت به اعضا

تشکیل سه نوع کمیته راهبردی(خبرگانی)، کارشناسی و اجرایی در مرکز تعالی جهت پیگیری رسالتها

تاکید بر استفاده از مشارکت حداکثری صاحبنظران در بازنگری کوریکولوم با حداقل هزینه ها

تاکید بر تعامل نزدیک کتاب ملی و کوریکولوم در فرایند بازنگری کوریکولوم

فراهم آوردن ضمانت اجرایی برای تدریس و ارزشیابی مبتنی بر طرح دوره هایی که در فرایند بازنگری کوریکولومها تدوین خواهد شد

پیگیری معرفی دبیرخانه مرکز تعالی دندانپزشکی از طریق وزارتخانه به تمام دانشکده های کشور

معرفی مرکز تعالی دندانپزشکی، شرح وظایف آن و سایت مربوطه از طریق دبیرخانه مشهد به تمام دانشکده های کشور

اعلام درخواست همکاری و نیاز به مشارکت فعال تمام صاحبنظران کشور   جهت تحقق رسالتهای مرکز تعالی دندانپزشکی از طریق دبیرخانه مشهد

تماس با آقای دکتر خرازی جهت جلب همکاری و مشارکت تیم قبلی بازنگری کوریکولوم جهت همراهی و استفاده از تجربیات ایشان

تدوین ساختار بازنگری کوریکولوم و تهیه فرم اولیه نیازسنجی جهت بازنگری کوریکولوم

تهیه نامه جهت ارسال به وزارتخانه برای معرفی و تشریح وظایف قطب دندانپزشکی

تدوین پیش نویس برنامه عملیاتی مرکز تعالی

تدوین مدل ارتباطی مناسب اعضای کارگروههای تخصصی جهت جمع آوری مشکلات کوریکولوم و ارتباط با تمام صاحبنظران

بررسی مسیرهای ارتباطی مجازی (سایت، وبینار، ) جهت استفاده در مرکز تعالی دندانپزشکی

استعلام از دانشگاه جهت استفاده از تلگرام به عنوان یک مسیر ارتباطی در مرکز تعالی دندانپزشکی

دعوت از مهندس صدیقیان جهت استفاده از تجربیاتشان در زمینه استفاده مناسبتر از سایت

پیگیری برگزاری همایش نهایی جهت اتمام مرحله نهایی بازنگری کوریکولوم

تدوین پیش نویس برنامه عملیاتی مرکز تعالی

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه دهم                         تاریخ:94/10/16

در این جلسه برنامه عملیاتی کوتاه مدت پیشنهادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. و در ادامه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

♦ گام های پیشنهادی آن مورد توافق قرار گرفت.

مسوولین هر گام مشخص و تصویب شد.

مقرر گردید در جلسه بعدی مسوولین هر گام همکاران خود را معرفی نمایند.

همچنین مقرر شد مسوولین برآورد هزینه برای انجام هر گام را با تخمین اعلام نمایند.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه یازدهم                         تاریخ:94/10/21

در ابتدای جلسه دبیر کارگروه به ارائه گزارشی درباره پیش نویس برنامه عملیاتی تدوین شده برای مرکز تعالی دندانپزشکی، پرداختند. سپس آقای دکتر معین تقوی توضیحات مفصلی در خصوص نقطه نظرات آقای دکتر خرازی و تجربیات حاصل از فرایند بازنگری کوریکولوم در گذشته، به شرح زیر ارائه نمودند:

♦ چگونگی فرایند بازنگری کوریکولوم در گذشته

پیش بین برنامه های توانمندسازی اساتید در راستای اجرای مناسب کوریکولومهای بازنگری شده

تهیه مواد آموزش تکمیلی و کمکی به صورت صوتی و تصویری و ارائه آن به دانشکده ها جهت استفاده در مرحله اجرای کوریکولومهای بازنگری شده

عدم ضرورت تغییر در دروس پیشنیاز و هم نیاز

پیش بینی و تعبیه کمیته مشورتی جهت رفع مشکلات احتمالی در بخش محتوایی

عدم لزوم تغییر عناوین دروس ارائه شده در کوریکولوم

تاکید بر کاهش محتوای دروس از طریق ادغام

پیشنهادی بودن مدت زمان ارائه دروس و تفویض اختیار به دانشکده ها برای تغییر آن در صورت نیاز

مشکلات فراروی دروس اختیاری و ضرورت توجه به آن

تعیین مسوول دروس در هر دانشکده و تفویض اختیار به دانشکده ها برای تغییر آن در صورت نیاز

مشکلات اجرایی پیش روی کوریکولومهای بازنگری شده (به ویژه مشکلات مربوط به سیستم تصمیم گیری متمرکز در کشور)

تاکید بر استفاده از الگوهای بومی در بازنگری کوریکولوم به منظور قابلیت و ضمانت اجرایی داشتن کوریکولومهای تهیه شده

در ادامه آقای دکتر نودهی به بیان نقطه نظرات، ابهامات مطرح شده در خصوص مرکز تعالی دندانپزشکی در دانشگاه خراسان شمالی، انتظارات، محدودیتها و توانمندیهای دانشگاه خود نمودند. سپس شرکت کنندگان در خصوص مباحث زیر به بحث و ارائه پیشنهادات پرداختند:

◊ موفقیتهای کوریکولوم قبلی ازجمله تعیین مسوول دروس

نحوه مشارکت دانشگاه بیرجند و بجنورد در کارگروه مرکز تعالی دندانپزشکی

ضرورت پیش بینی بازدیدهایی از دانشکده های مختلف برای آشنایی نزدیک از امکانات و محدودیتهای آنها جهت توجه در فرایند بازنگری کوریکولوم

ضرورت بررسی کوریکولوم و تعیین دروس نیازمند بازنگری و سپس برون سپاری فرایند بازنگری آن

ضرورت پیش بینی و تولید محتوای کمکی در راستای اجرای مناسب کوریکولومهای بازنگری شده

ضرورت توجه به توانمندسازی اساتید برای اجرای مناسب کوریکولومهای بازنگری شده

معرفی سرفصلهای دروس مشترک مبتنی بر کتب ملی

اقدامات ضروری برای تحقق مرجعیت علمی در منطقه

نحوه انتخاب اعضای تیم های راهبردی و نیز واحد توانمندسازی اساتید

توجه در بازنگری کوریکولوم بر تدوین طرح دوره هایی با انعطاف زیاد برای سازگاری با شرایط دانشگاههای مختلف

در پایان تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

افزایش مشارکت دانشگاه خراسان شمالی بر حسب عملکرد آن دانشگاه در کارگروه

مشارکت دانشگاه بیرجند در تامین هزینه ها و نیز برگزاری همایش (در راستای اعلام آمادگی 20% مشارکت توسط آن دانشگاه)

تعیین دروس نیازمند بازنگری در مرحله اول و برون سپاری فرایند بازنگری آن در مرحله بعد

اضافه نمودن برنامه "راه اندازی مرکز تولید محتوای مجازی" به برنامه عملیاتی کارگروه

اضافه نمودن برنامه "راه اندازی واحد توانمندسازی اساتید" به برنامه عملیاتی کارگروه

معرفی سرفصلهای دروس مشترک مبتنی بر کتب ملی

پیش بینی اعضای تیم های راهبردی بسته به موضوع و نیز واحد توانمندسازی اساتید به عنوان مقدماتی برای طراحی دوره های کوتاه مدت درراستای مرجعیت علمی در منطقه

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه دوازدهم                         تاریخ:94/11/26

در ابتدای جلسه دبیر محترم کارگروه به تشریح گزارش جلسه برگزار شده در حضور مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و نیز هماهنگی انجام شده با دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی پرداختند.

 در ادامه، اعضای جلسه به تشریح اقدامات صورت گرفته پرداختند:

 ♦ بکارگیری "سامانه وبینار" و تجهیز یکی از سالن های سمینار جهت برگزاری جلسات بصورت مجازی

   ◊ جلب حمایت دانشکده ها

 نحوه "رایزنی و دریافت اقدامات انجام شده"

معرفی رابطین  و وظایف آنان

مرور کوریکولومها و تخمین امکانات نرم افزاری

تشکیل تیم روابط عمومی و اهمیت آن

نحوه صرف هزینه ها ی کارگروه با توجه به موارد زیر:

   ◊ تعدیل هزینه ها با صرفه جویی در همایشها(می توان با استفاده از سیستمهای مجازی و روابط عمومی قوی به نتایجی در سطح همایشهای حضوری یا بالاتر از آن دست یافت)

   ◊ صرف هزینه بیشتر در ایجاد زیرساختهای آموزشی

   ◊ صرف هزینه جهت ضبط دروس ارائه شده توسط اساتید مجرب در مشهد(جهت ارائه مجازی درس در دانشکده های محرومتر) به جای تاسیس مرکز ارزشیابی صلاحیتهای بالینی

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه سيزدهم                         تاریخ:94/12/02

 در ابتدای جلسه دبیر محترم کارگروه، به تشریح گزارش مذاکره خود با قائم مقام دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و مسئول بازنگری کوریکولوم در وزارت پیرامون اعضای کمیته راهبردی پرداختند. ایشان همچنین عنوان نمودند که دبیرخانه به دلیل محدویتهای موجود، فرآیند کوتاه مدت، زود‌ بازده و محدود را به اجرای وسیع و زمانبر کارگروه ترجیح می دهد. در نهایت، مذاکره و جمع بندی به جلسه روز چهارشنبه در تهران موکول شده است. اعضای جلسه پس از طرح این مسئله، پیشنهادات و نظرات خود را در خصوص جلسه با دبیرخانه به شرح زیر اظهار نمودند:

مطرح شود دبیرخانه نباید نگرانی بابت جزییات اجرایی فعالیتهای کارگروه داشته باشد، این امور بر عهده کارگروه است و کارگروه در نهایت کار خود را با سیاستهای کلی و جدول زمانبندی دبیرخانه تطبیق خواهد داد.

دبیرخانه رویکرد جلسه محور و سنتی دارد ولی رویکرد کارگروه کارشناسی محور و عملگراست.

دیدگاه کارگروه نسبت به مشکل آموزش با تعریف دبیرخانه متفاوت است؛ به نحوی که کارگروه، برخلاف دبیرخانه، مشکل را در شکل اجرا و کارکرد کوریکولومهای درسی می داند، نه در محتوای دروس.

اجرای خوب و مناسب برنامه های بازنگری کوریکولومها مستلزم بکارگیری تعداد بیشتری از متخصصین است و نیل به این مقصود با محدود کردن اعضا مشکل خواهد بود.

 پس از آن، دبیر کارگروه نظر اعضا را درباره‌ی نحوه معرفی فعالیتهای کارگروه جویا شدند و در تشریح مساله اظهار داشتند، در این رابطه، برخی معتقدند فعالیتهای کارگروه در جلسه معرفی کتب آموزشی جدید، اواخر اسفند ماه جاری، معرفی شوند تا هم راستا بودن دو فرآیند بازنگری و اصلاح کوریکولوم و ورود کتب آموزشی نوین به سیستم، آشکارتر شود. توافق نهایی در این خصوص نیز به جلسه روز چهارشنبه موکول شده است.

 در ادامه، اعضای جلسه، به تشریح اقدامات صورت گرفته پرداختند.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه چهاردهم                         تاریخ:94/12/09

 جلسه چهاردهم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین با حضور نماینده دانشگاه بجنورد در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر محترم کارگروه در در خصوص موافقت کلی وزارتخانه با برنامه ارایه شده توسط کارگروه در خصوص بازنگری کوریکولوم و نیز پیشنهادات ارائه شده توسط همکاران وزارتخانه گزارشی ارائه دادند. ایشان همچنین بر طی شدن مسیر صحیح تا کنون با توجه به نظر وزارتخانه، تاکید کردند. در ادامه شرکت کنندگان درخصوص ابعاد مختلف از جمله موارد زیر به بحث و ارائه نظرات خود پرداختند:

تاکید بر جلب مشارکت و استفاده حداکثری از نخبگان در بازنگری کوریکولومها

تاکید بر اهمیت روابط عمومی  مرکز تعالی و وظایف و نقشهای آن

تاکید بر عدم تغییرات بنیادی در بازنگری کوریکولوم و عدم نیاز به تایید شورای برنامه ریزی وزارت

تهیه دستور العمل شفاف و  فرمت بازنگری کوریکولوم برای استفاده و توجیه تمام صاحبنظران

 استفاده از مشاوره دایمی همکاران  شاخص در حوزه آموزش پزشکی وزارتخانه

تهیه بانک اطلاعاتی از نخبگان کشور برای مشارکت در فرایند بازنگری

ایجاد زمینه مناسب برای بازنگری مجدد دخیل بوده اند و استفاده از مستندات آنان

مدیریت فرایند به گونه ای که مقاومتها به سمت و سوی دروس تخصصی (نه دروس غیر تخصصی) هدایت شود

تهیه مواد آموزشی الکترونیکی برای استفاده دانشکده های محرومتر

پیش بینی برنامه های توانمندسازی اساتید

پیش بینی فرایندهایی جهت کوریکولوم در چند سال آینده

استفاده از سرگروههایی که مقبولیت کافی و نیز مشارکت در طرح تدوین کتب ملی داشته باشند جهت تطبیق بین کوریکولوم و کتب ملی

استفاده و جلب مشارکت گروهی که قبلا در بازنگری

تسهیل مشارکت و نظر دهی و نیز دسترسی به اطلاعات برای افراد دخیل در بازنگری

برای انسجام در تصمیم گیری ها کمیته راهبردی محدود به چند نفر شود.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه پانزدهم                         تاریخ:94/12/19

 جلسه پانزدهم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین با حضور همکاران محترم دبیرخانه تخصصی دندانپزشکی ونماینده دانشگاه بجنورد در محل دفتر ریاست دانشکده برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر محترم کارگروه ضمن خیر مقدم به اساتید محترم، از حضور، حمایت و همکاری صمیمانه ایشان در وزارتخانه با قطب دندانپزشکی کشور تشکر نمودند. سپس دستور کار جلسه و فرایند پیش بینی شده در خصوص بازنگری کوریکولوم را برشمردند. در ادامه، اعضای جلسه به بحث و بررسی در خصوص مباحث زیر پرداختند:

چالشها و محدودیتهای زمانی، مدیریتی و .... فرا روی برنامه­ریزی در کشور و توجه به آن در برنامه­ریزی های قطب دندانپزشکی و تاکید بر کسب عالیترین برونداد در انتخاب فعالیتهای قطب با توجه به محدودیتها و امکانات (انتخاب فعالیتها بر اساس رویکرد هزینه - اثربخشی)

ترکیب ساختاری افراد در کمیته های و کارگروههای مربوط به بازنگری کوریکولوم

روش های مشروعیت بخشی به فرایند بازنگری کوریکولوم و ضمانت اجرایی آن

فرایند بازنگری کوریکولوم در قطب دندانپزشکی کشور و چالشهای اجرایی و علمی فرارو

اعلام حمایت و همکاری کامل دبیرخانه تخصصی وزارتخانه با قطب دندانپزشکی کشور

چالشهای فراروی  افراط و تفریط در بازنگری کوریکولوم و تاکید بر اعتدال در این مسیر

بازنگری کوریکولوم بر مبنای اطلاعات موجود (مشکلات جمع آوری شده موجود)

تاکید بر مشارکت حداکثری صاحبنظران در بازنگری کوریکولوم جهت مشروعیت بخشی کوریکولوم های بازنگری شده

توجه در بازنگری کوریکولوم بر تدوین طرح دوره هایی با انعطاف زیاد برای سازگاری با شرایط دانشگاههای مختلف

توجه در بازنگری کوریکولوم بر تعامل کتاب ملی و کوریکولوم

نحوه انتخاب و چیدمان اعضای مدعو در کمیته های بازنگری کوریکولوم (از جمله دعوت از معاونین آموزشی و ... )

توجه به توانمندیهای مورد نیاز در بازنگری کوریکولوم و تدوین طرح دوره ها و ارزشیابی مبتنی بر آن

جمع بندی مشکلات کوریکولوم و دسته بندی و تهیه فرم نیازسنجی برای ارزیابی مشکلات دانشکدههای مختلف

تاکید بر جلب مشارکت همگانی دانشگاهها جهت شناسایی و رفع اشکالات کوریکولوم به عنوان ضمانت اجرایی کار

اطلاع رسانی به تمام دانشگاههای کشور در خصوص وجود قطب و مرکز تعالی دندانپزشکی در مشهد و معرفی آن توسط وزارتخانه

تلاش جهت تشکیل جلسات تخصصی نهایی با تعداد اعضای محدود (افرادی که از ابتدا نقش فعالی در شناسایی مشکلات و پیشنهادات داشته اند) به منظور تصمیم گیری مناسبت تر و مبتنی بر نظرات تمامی صاحبنظران (که از قبل جمع آوری و دسته بندی شده است)

تشکیل کارگروههای تخصصی به منظور جمع آوری مشکلات کوریکولوم و راه حلهای پیشنهادی از تمام کشور به شیوه حضوری یا غیر حضوری

استفاده از مسوولان ارائه دهنده دروس به عنوان مدیران کارگروههای تخصصی

ارتباط حداکثری با متخصصین مربوط به کارگروه جهت شناسایی و رفع مشکلات کوریکولوم از طریق مسوول کارگروه

تعیین نتیجه نهایی جلسات کارگروههای تخصصی در همایش به صورت تدوین یکسری طرح دورهها در دامنه ای از حداقل کیفیت (برای ضعیفترین دانشگاه) تا ایده ال ترین کیفیت (برای قوی ترین دانشگاهها)

ضرورت تعیین حداقل و حداکثر محتوای تخصصی در ارائه دروس مختلف

تعیین تکلیف فعالیتهای قطب دندانپزشکی در دو جهت اصلی تدوین برنامه (طرح دوره) و شوون آن و نیز و مشکلات اجرایی آن

تاکید بر توجه به سیاستهای درمانی، توزیع نیروی انسانی و ... در بازنگری کوریکولوم

انجام فعالیتهای اصلی در گروههای تخصصی و سپس اجماع طلبی

اضافه نمودن مواردی به سیاستهای راهبردی در بازنگری کوریکولوم از جمله: استفاده از مشاوران آموزش پزشکی جهت نقد مستمر فعالیتها (با هدف کاهش مشکلات متدولوژیکی و نیز فراهم سازی پاسخهای مناسب جهت اشکالات بعدی)، بازه زمانی یکساله برای انجام فعالیت، تعامل نزدیک قطب و دبیرخانه تخصصی، تولید محتوا برای پاسخگویی به دغدغه های اجرایی، استفاده از اعضای هیات علمی (دارای معیارهای تاثیر گذاری، دلسوز بودن و دغدغه آموزشی داشتن) به عنوان نماینده انجمنهای تخصصی

استفاده از معاونین آموزشی به عنوان فوکال پوینت ها در بازنگری کوریکولوم

تاکید بر نقش مهم مسوولین آموزشی در شناسایی و رفع مشکلات کوریکولوم و استفاده از تجربیات آنان

بررسی سبکها و فرمتهای مختلف استفاده از نظر متخصصین در بازنگری کوریکولوم و چالشهای فراروی هر فرمت

تاکید بر جلب مشارکت همگانی دانشگاهها در بازنگری کوریکولوم به عنوان مشروعیت بخشی فرایند و ضمانت اجرایی کار

تلاش جهت تشکیل جلسات تخصصی نهایی با تعداد اعضای محدود به منظور تصمیم گیری مناسبت تر و مبتنی بر نظرات تمامی صاحبنظران (که از قبل جمع آوری و دسته بندی شده است)

طراحی نقشه راه برای مرکز تعالی

تلاش برای استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی در جهت تحقق اهداف کارگروهها

جلب مشارکت معاون آموزشی وزارتخانه و شورای عالی برنامه ریزی

نحوه امتیازدهی به همکاران اجرایی کارگروه، در بازنگری کوریکولومها

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه شانزدهم                         تاریخ:95/01/15

 جلسه شانزدهم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر محترم کارگروه ضمن تبریک سال جدید به اساتید محترم، توضیحاتی در خصوص پیگیری فرایند بازنگری کوریکولومها ارائه نمودند و سپس اسامی برخی از مسولین پیشنهادی برای کمیته های مربوط به بازنگری کوریکولوم در هر رشته را ارائه دادند. در ادامه، اعضای نظرات و  پیشنهادات خود در خصوص افراد معرفی شده را بیان نمودند. سپس به بحث و بررسی راجع به مباحث زیر پرداختند.

 ترکیب ساختاری افراد در کمیته های مربوط به بازنگری کوریکولوم

 نحوه انتخاب و چیدمان اعضای مدعو در کمیته های بازنگری کوریکولوم (از جمله دعوت از معاونین آموزشی و ... )

 تهیه یک فرم پیش نویس اطلاعات درخواستی از دانشکده ها

 تهیه بانک اطلاعاتی معاونین آموزشی دانشکده های کشور جهت استفاده به عنوان فوکال پوینت ها در بازنگری کوریکولوم

 نحوه امتیازدهی به همکاران مشارکت کننده در بازنگری کوریکولومها

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه هفدهم                         تاریخ:95/01/22

جلسه هفدهم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر محترم کارگروه ، توضیحاتی در خصوص پیگیری امور مربوط به فرایند بازنگری کوریکولوم ها ارائه نمودند.  سپس به بحث و بررسی راجع به مباحث زیر پرداختند.

ترکیب ساختاری افراد در کمیته های مربوط به بازنگری کوریکولوم در دروس تخصصی

ترکیب ساختاری افراد در کمیته های مربوط به بازنگری دروس مشترک

نحوه ارزشیابی و امتیازدهی به همکاران مشارکت کننده در بازنگری کوریکولومها و ضرورت اطلاع رسانی به هیات ممیزه های دانشگاهها در این خصوص

مکاتبات مورد نیاز با دانشکدههای دیگر جهت اطلاع رسانی در خصوص بازنگری کوریکولومها و جلب مشارکت آنان

تعیین ویژگیهای مورد نیاز رابطین دانشکده ها در بازنگری کوریکولومها (از جمله آشنایی با نحوه ارتباطات الکترونیکی، آشنایی کامل با کوریکولوم موجود و ...)

تعیین انتظارات از رابطین معرفی شده دانشکده ها در بازنگری کوریکولومها

تاکید بر مشارکت حداکثری متخصصان کشور در بازنگری کوریکولومها و توجه به حفظ حقوق دانشکده های کوچک در این خصوص

ضرورت اجرای پایلوت بازنگری کوریکولوم در یک رشته به منظور اطلاع از مشکلات اجرایی در فرایند

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه هجدهم                         تاریخ:95/01/29

در ابتدای جلسه دبیر محترم کارگروه، توضیحاتی در خصوص پیگیری امور مربوط به فرایند بازنگری کوریکولومها ارائه نمودند. در ادامه، اعضا به بحث و بررسی راجع به مباحث زیر پرداختند:

اطلاع رسانی حداکثری و مستمر فعالیتهای کارگروه به منظور شفاف سازی امور و جلب مشارکت و همکاری تمامی متخصصین کشوری

استفاده مستمر از تجربیات گروه مشارکت کننده قبلی در تدوین کوریکولوم در فرایند بازنگری

راهکارهای احقاق حقوق گروه مشارکت کننده قبلی در تدوین کوریکولوم

روشهای معرفی قطب دندانپزشکی کشور

فرمتها و روشهای مختلف ارتباطی هسته های مرکزی کمیته های بازنگری کوریکولوم با یکدیگر

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه نوزدهم                         تاریخ:95/02/08

 جلسه نوزدهم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نمایندگان تیم تدوین کننده کوریکولوم حاضر در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه، دبیر کارگروه ضمن خیر مقدم به مهمانان گرامی، در خصوص معرفی کلان منطقه 9 آمایشی، ماموریتهای ویژه این منطقه، واگذاری ماموریت ویژه توسعه دندانپزشکی کشور به  دانشگاه های این قطب با محوریت دانشگاه مشهد، تشکیل کارگروه توسعه دندانپزشکی در دانشگاه مشهد با مشارکت دانشگاه بیرجند و خراسان شمالی و  اقدامات انجام شده تاکنون در مرکز تعالی دندانپزشکی در این رابطه، گزارشی ارائه  دادند. سپس یکی از اعضای کارگروه به تشریح محاسن، معایب کوریکولوم موجود، اقداماتی که تاکنون در خصوص بازنگری کوریکولوم در کارگروه توسعه دندانپزشکی انجام شده و برنامه های پیش بینی شده در این خصوص پرداختند. سپس مهمانان محترم کارگروه گزارش مبسوطی در خصوص فرایند تدوین کوریکولوم موجود و چالشهای فرا رو ارائه دادند. در ادامه شرکت کنندگان به بحث و بررسی در خصوص موارد زیر پرداختند:

ماموریتهای کارگروه توسعه دندانپزشکی و پیش بینی برنامه 6 ماهه

درخواست کارگروه توسعه دندانپزشکی از مسوولان اصلی تیم تدوین کننده کوریکولوم موجود جهت مشارکت و همکاری فعال در بازنگری کوریکولوم

عدم اجرای کامل فرایند پیش بینی شده در تدوین کوریکولوم موجود و مشکلات ناشی از اجرای ناقص این فرایند

ضرورت نیاز به مشخص شدن نقش دندانپزشک عمومی و تدوین نقشه جامع دندانپزشکی کشور  و سطح بندی خدمات

نیاز تدوین نقشه جامع و سطح بندی خدمات به مشخص شدن سیاستهای کلان ، انتظارات سیاستمداران و کارشناسان مسوول بهداشت دهان، شکایتهای موجود از دندانپزشکان ، توقعات مردم از دندانپزشکان و دیدگاه دندانپزشکان شاغل در این حرفه در خصوص حداقل توانمندیها

چالشهای فراروی تدوین نقشه جامع و سطح بندی خدمات

تدوین کوریکولوم های موجود بر اساس مدیریت بحران و نه قطعیت در کشور (مثلا  ضرورت مشخص بودن وظایف تیم سلامت دهان، اعضای تیم سلامت دهان و ...)

تاکید فرایند بازنگری کوریکولوم بر بهینه سازی اجرای کوریکولوم موجود و  تسهیل اجرای آن و تاکید بر تغییرات جزئی (پچرمردی)  و نه اساسی در این فرایند و اعلام این مساله

نحوه تشکیل کمیته های بازنگری و ساختار آن، تفکیک قراردادی دروس برای بازنگری بر اساس شیوه مداخله در بازبینی و استفاده مداوم از مشاوران آموزش پزشکی

تشریح برنامه عملیاتی کارگروه توسعه دندانپزشکی

تشریح فرایند پیش بینی شده برای بازنگری کوریکولوم و برنامه های حمایتی و تکمیلی برای رفع مشکلات اجرایی (ازجمله طراحی مواد آموزشی کمکی مجازی، برگزاری دوره های توانمندسازی، امکان مشاوره به دانشگاهها در فرایند اجرا و ...)

محدودیتها و چالشهای فرا رو بازنگری کوریکولوم

محاسن کوریکولوم موجود (مدرن بودن کوریکولوم، توجه به استانداردهای ارتقای کیفیت آموزش،  توجه به اسناد بالادستی، بومی بودن ، ادغام و دانشجو محوری) و معایب  آن (از جمله عدم توجه به مستند کردن فرایندها، انعطاف بسیار زیاد در روشهای تدریس، عدم اجرای فعالیتهای تکمیلی پیش بینی شده برای اجرای کوریکولوم از جمله دوره ها توانمند سازی، تهیه مواد آموزشی مکمل، مشکلات و چالشهای اجرایی کوریکولوم، توسعه نامتوازن دانشکده های دندانپزشکی بدون توجه به امکانات ، پتانسیلها و زیر ساختهای لازم و ...)

دغدغه ها و نگرانی تیم تدوین کننده کوریکولوم موجود و راهکارهای رفع آن

نحوه جلب مشارکت تمام متخصصان  و محاسن و معایب این اقدام

لزوم تدوین سند راهبردی دندانپزشکی

ضرورت توجه بیشتر برحداقل توانمندیهای لازم در بازنگری کوریکولوم و ارزشیابی آن

توجه بیشتر به سندهای بالادستی در بازنگری کوریکولوم

چالشهای فراروی جلب مشارکت حداکثری متخصصان در بازنگری کوریکولوم و پیشنهادهایی جهت به حداقل رساندن این نگرانی ها

تعیین خطوط قرمز در فرایند بازنگری کوریکولوم و مدیریت مشارکت بهینه متخصصان در فرایند

مخالفت کردن افرادی که کوریکولوم نخوانده اند

تاکید بر  همراه سازی حداکثری متخصصان و مستند سازی منتشر شده فرایندها

توجه به فرصتها و تهدیدهای مشارکت حداکثری متخصصان و مدیریت آن

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه بيستم                         تاریخ:95/02/12

جلسه بیستم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر محترم کارگروه  در خصوص نهایی شدن لیست اعضای کمیته های راهبردی بازنگری کوریکولوم با همکاری  مسوولین وزارتخانه ( آقای دکتر عسگری) و  فرایند طراحی سایت و مذاکره با دو نفر از مهندسین دانشگاه گزارشی ارائه  دادند. سپس یکی از اعضای محترم کارگروه به عنوان مسوول سایت ،  نیز از نحوه طراحی سایت و نحوه تعامل از طریق سایت مطالبی را بیان نمودند. در ادامه شرکت کنندگان به بحث و بررسی در خصوص فرایند بازنگری کوریکولوم  و مباحث زیر پرداختند.

ارسال نامه معرفی دبیرخانه و اعلام فرایند بازنگری کوریکولوم و درخواست معرفی رابط به دانشکده های کشور از طرف سرپرست کلان منطقه 9 آمایش

 پیش بینی بخشی به نام اخبار در سایت کارگروه دندانپزشکی

 ارسال برنامه عملیاتی کارگروه توسعه دندانپزشکی برای عضو جدید کارگروه

 استفاده از تمامی راههای ارتباطی ممکن جهت برقراری ارتباط بین اعضای کمیته ها در بازنگری کوریکولوم

 تلاش جدیتر و بیشتر جهت نهایی نمودن سریعتر ساختار کمیته ها و مسوولین اصلی آن

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه بيست و يكم                         تاریخ:95/02/19

 جلسه بیست و یکم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین با حضور نمایندگان دانشگاههای علوم پزشکی عضو (دانشگاههای بجنورد) در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر محترم کارگروه  گزارشی از روند طراحی سایت و پیگیریهای مربوطه ارائه نمودند. سپس اعضای جلسه به بحث و بررسی در خصوص مباحث مرتبط با فرایند بازنگری کوریکولوم به ویژه ضرورت دریافت و بررسی مستندات و اطلاعات تیم تدوین کننده کوریکولوم موجود در جلسات آتی جهت استفاده از تجربیات پیشین در فرایند بازنگری، پرداختند.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه بيست و دوم                         تاریخ:95/10/21

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه بيست و سوم                         تاریخ:95/10/21

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه بيست و چهارم                         تاریخ:95/03/01

 جلسه بیست و چهارم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین با حضور نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی عضو (دانشگاه های بجنورد و بیرجند) در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر کارگروه در خصوص نهایی شدن لیست دبیران کمیته های راهبردی و نیز پیشنهادات در خصوص اعضای کمیته های راهبردی ارائه دادند. در ادامه شرکت کنندگان درخصوص ابعاد زیر به بحث و ارائه نظرات خود پرداختند:

 نحوه تعامل کمیته های راهبردی و اعضای مشارکت کننده در فرایند بازنگری کوریکولوم

 چالشهای تخصصی و اجرایی فراروی تدوین کوریکولوم دندانپزشکی خانواده و فراز و فرودهای فرارو

 تلاش جهت توجه به دندانپزشکی خانواده در بازنگری کوریکولوم

 تاکید بر نقش محوری وزارتخانه و دبیرخانه تخصصی دندانپزشکی در هر گونه اقدام مربوط به حوزه  تدوین کوریکولوم در دندانپزشکی به ویژه در زمینه تدوین کوریکولوم دندانپزشکی خانواده و ضرورت تایید آن ها

 تاکید بر نقش بازوی مطالعاتی و اجرایی بودن مرکز تعالی دندانپزشکی برای دبیرخانه تخصصی دندانپزشکی

 تاکید بر ارتباط بین همکاران مشارکت کننده  در بازنگری کوریکولوم از طریق سایت کارگروه

 تاکید بر همکاری بیشتر دانشگاه های قطب به ویژه بیرجند در فرایند بازنگری کوریکولوم بجای پراکنده کاری.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه بيست و پنجم                         تاریخ:95/03/09

 جلسه بیست و پنجم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر محترم کارگروه ، توضیحاتی در خصوص نهایی شدن لیست دبیران کمیته های راهبردی  و اقدامات انجام شده گزارشی ارائه دادند.  سپس به بحث و بررسی راجع به مباحث زیر پرداختند.

 پیگیری پاسخ دانشکده ها به نامه معرفی رابط

 وضعیت سایت کارگرو

 تلاش جهت حفظ هویت، استقلال و اقتدار کارگروه و دبیر آن به ویژه در ارسال نامه ها به دانشکده ها

 روشهای توجیه کامل رابطین دانشکده ها جهت تامین انتظارات کارگروه از آنان

 لزوم  پایلوت نمودن سایت توسط همه اعضای کارگروه برای رفع نواقص و مشکلات احتمالی آن

 روشهای اطلاع رسانی بیشتر و هدفمندتر در خصوص کارگروه و فعالیتهای آن به تمام کشور

بازگشت به ابتدای صفحه

 
 

جلسه بيست و ششم                         تاریخ:95/03/23

 جلسه بیست و ششم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین با حضور نماینده دانشگاه بجنورد در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر کارگروه در خصوص لیست دبیران کمیته های راهبردی و نیز پیشنهادات در خصوص اعضای کمیته های راهبردی ارائه دادند. در ادامه شرکت کنندگان درخصوص ابعاد زیر به بحث و ارائه نظرات خود پرداختند:

 پیش نویس متن نامه ارسالی به رابطین جهت درخواست اطلاعات مربوط به دانشکده ها

 پیش نویس راهنمای قدم به قدم تهیه شده توسط آقای دکتر اکبری

 پیش بینی ساختار های ارتباطی و تیمهای مورد نیاز جهت فرایند بازنگری کوریکولوم

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه بيست و هفتم                         تاریخ:95/03/30

 جلسه بیست و هفتم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین با حضور نمایندگان دانشگاه بجنورد و بیرجند در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر کارگروه در خصوص نهایی شدن لیست دبیران کمیته های راهبردی  و نیز پیشنهادات در خصوص اعضای کمیته های راهبردی ارائه دادند . در ادامه شرکت کنندگان درخصوص ابعاد زیر به بحث و ارائه نظرات خود پرداختند:

نهایی کردن متن نامه ارسالی به رابطین جهت درخواست اطلاعات مربوط به دانشکده ها

تهیه یک پیش نویس راهنمای قدم به قدم دیگر توسط دکتر کاظمیان جهت تکمیل پیش نویس تهیه شده توسط آقای دکتر اکبری و پیش بینی تمام شکافهای احتمالی در فرایند

نهایی نمودن اعضای کمیته های راهبردی

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه بيست و هشتم                         تاریخ:95/04/06

جلسه بیست و هشتم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین با حضور نمایندگان دانشگاه بجنورد و بیرجند در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر کارگروه در خصوص فعالیتهای انجام شده در هفته گذشته، شیوه نامه کاری تهیه شده (جهت فرایند بازنگری کوریکولوم) و روند طراحی سایت کارگروه و مشکلات به وجود آمده در خصوص تنظیم قرارداد طراحی آن توضیحاتی ارائه نمودند. در ادامه شرکت کنندگان در خصوص ابعاد زیر به بحث و ارائه نظرات خود پرداختند:

پیگیری پاسخ دانشکده ها به نامه معرفی رابط

وضعیت سایت کارگروه

لزوم  پایلوت نمودن سایت توسط همه اعضای کارگروه برای رفع نواقص و مشکلات احتمالی آن

شیوه نامه کاری تهیه شده (جهت فرایند بازنگری کوریکولوم)

تقسیم بندی مشکلات گزارش شده در زمینه اجرای کوریکولوم فعلی به دبیرخانه شورای تخصصی دندانپزشکی توسط دانشکده های مختلف

مشکلات به وجود آمده در خصوص تنظیم قرارداد طراحی نرم افزار و لینک مربوط به کارگروه بر روی سایت دانشگاه

بازگشت به ابتدای صفحه

جلسه بيست و نهم                         تاریخ:95/04/13

 جلسه بیست و نهم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین با حضور نمایندگان دانشگاه بجنورد و بیرجند در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر کارگروه در خصوص فعالیتهای انجام شده در هفته گذشته، شیوه نامه کاری تهیه شده (جهت فرایند بازنگری کوریکولوم) و روند طراحی سایت کارگروه و مشکلات به وجود آمده در خصوص تنظیم قرارداد طراحی آن توضیحاتی ارائه نمودند. در ادامه شرکت کنندگان در خصوص ابعاد زیر به بحث و ارائه نظرات خود پرداختند:

پیگیری پاسخ دانشکده ها به نامه معرفی رابط و نیز ارسال نامه به رابطین معرفی شده

وضعیت سایت کارگروه

شیوه نامه کاری تهیه شده (جهت فرایند بازنگری کوریکولوم)و بازبینی مجدد و اصلاح ساختارهای پیش بینی شده برای انجام فعالیتهای کارگروه

تاکید بر عدم لزوم شرکت حضوری نمایندگان دانشگاه بیرجند و بجنورد در تمام جلسات (جلسه با این عزیزان بیشتر به صورت غیر حضوری خواهد بود)

تاکید بر لزوم پیگیری امور محوله توسط نمایندگان دانشگاه بیرجند و بجنورد به صورت مجازی

پیش بینی برگزاری یک جلسه با حضور دکتر عابدی در خصوص فعالیتهای انجام شده در مرداد ماه و نیز بحث دندانپزشکی خانواده

پیش بینی برگزاری یک نشست مشترک با حضور دکتر عسگری ، دکتر جعفریان و دکتر خرازی در خصوص فعالیتهای انجام شده در هفته آینده

پیش بینی برگزاری جلسات کارگاهی و سمینارهای آموزشی بین المللی با حضور اساتید برجسته خارجی در حوزه مباحث دندانپزشکی

مشکلات به وجود آمده در خصوص تنظیم قرارداد طراحی نرم افزار و لینک مربوط به کارگروه بر روی سایت دانشگاه

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه سی ام                         تاریخ:95/04/20

گزارش: جلسه سی ام کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین با حضور نمایندگان دانشگاه بجنورد و بیرجند در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه خانم دکتر قدوسی در خصوص فعالیتهای انجام شده در هفته گذشته از جمله قطعی شدن شیوه نامه کاری (جهت فرایند بازنگری کوریکولوم)، تکمیل اطلاعات مربوط به رابطین دانشکده ها و روند طراحی سایت کارگروه و دموی آن در جلسه آینده توضیحاتی ارائه نمودند. در ادامه شرکت کنندگان در خصوص ابعاد زیر به بحث و ارائه نظرات خود پرداختند:

پیگیری پاسخ دانشکده ها به نامه معرفی رابط و تکمیل اطلاعات رابطین

وضعیت سایت کارگروه

قطعی نمودن شیوه نامه کاری تهیه شده (جهت فرایند بازنگری کوریکولوم)

بررسی طبقه بندی انجام شده از مشکلات (گزارش شده در زمینه اجرای کوریکولوم فعلی به دبیرخانه شورای تخصصی دندانپزشکی توسط دانشکده های مختلف) توسط دکتر باقری

لزوم قرار دادن مشکلات دسته بندی شده در اختیار رابطین مشهدی گروههای تخصصی

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه سی و یکم                         تاریخ:95/04/27

جلسه سی و یکم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین با حضور نمایندگان دانشگاه بجنورد و بیرجند در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه خانم دکتر قدوسی گزارشی در خصوص فعالیتهای انجام شده در هفته گذشته، شیوه نامه کاری تهیه شده (جهت فرایند بازنگری کوریکولوم) و مباحث مطرح شده در جلسه با دکتر عسگری ارائه نمودند. در ادامه شرکت کنندگان در خصوص ابعاد زیر به بحث و ارائه نظرات خود پرداختند:

پیگیری پاسخ دانشکده ها به نامه معرفی رابط  و نامه رابطین

ارائه سایت طراحی شده کارگروه، بررسی نقاط ضعف و قوت آن و ارائه پیشنهادات جهت ارتقای آن

بررسی طبقه بندی انجام شده از مشکلات(گزارش شده در زمینه اجرای کوریکولوم فعلی به دبیرخانه شورای تخصصی دندانپزشکی توسط دانشکده های مختلف) توسط دکتر باقری

قرار دادن مشکلات(طبقه بندی شده) در اختیار رابطین و نماینده های دانشگاه مشهد جهت دسته بندی موضوعی برای ارائه به دبیران گروههای تخصصی

پیش بینی برگزاری اولین جلسه کمیسیون راهبردی در تهران بر اساس مصوبه جلسه با همکاران وزارتخانه

پیش بینی برگزاری اولین جلسه رابطین در مشهد بر اساس مصوبه جلسه با همکاران وزارتخانه

پیشنهاد و معرفی اساتید زیر به عنوان رابط و نماینده مشهد در گروههای تخصصی:

ارتودنسی(دکتر شفاعی)، جراحی(دکترسمعی راد)، ترمیمی(دکتر اکبری)، کودکان(دکتر صراف)، اندو(دکترقدوسی)، بیماریها(دکترامیرچخماقی)،  آسیب شناسی(دکتر ساغروانیان)، پریو(دکتر معین تقوی)، مواد دندانی(دکتر باقری)، سلامت دهان و دندان(دکترکاظمیان)، پروتز(دکتر مدنی)، رادیو(دکتر باقر پور)

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه سی و دوم                         تاریخ:95/05/10

جلسه سی و دوم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین با حضور نماینده دانشگاه بجنورد  و دکتر عابدی معاون آموزشی دانشگاه بیرجند و آقای دکتر طالبی در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه خانم دکتر قدوسی ضمن خیر مقدم به مهمانان جلسه از تلاشهای جناب آقای دکتر عابدی و ایده های راهگشای آن در حوزه دندانپزشکی تشکر نمودند. در ادامه آقای دکتر عابدی گزارشی از عملکرد خود در خصوص راه اندازی پزشکی خانواده، چالشها، فرصتها و تهدیدهای مرتبط ارائه دادند و سوالاتی در خصوص نقش و جایگاه منطقی و ایده آل دانشکده دندانپزشکی در سلامت جامعه و وضعیت موجود در این زمینه مطرح نمودند. سپس ایشان به  ارائه پیشنهاد خود در خصوص ایجاد دندان پزشکی خانواده، تعاریف، مفاهیم مربوطه، فلسفه، رسالتها و اهداف، اصول، نقش و جایگاه آن، ساختارهای مورد نیاز، وظایف، کارکردها، چگونگی اجرا، آموزشهای لازم، چالشهای فرارو، اقدامات اولیه انجام شده در این خصوص و ... پرداختند. ایشان همچنین تاکید نمودند که پیشنهادات و ایده ایشان در این زمینه دندانپزشکی خانواده  بیشتر در حوزه شکل، ساختار و تشکیلات لازم است و از لحاظ محتوایی مستلزم توجه و همکاری متخصصان دانشکده دندانپزشکی است. ایشان همچنین از اعضا درخواست داشتند که در زمینه ضرورت دندانپزشکی خانواده دبیرخانه تخصصی دندانپزشکی وزارتخانه را توجیه نمایند. در ادامه شرکت کنندگان در خصوص ابعاد زیر به بحث و ارائه نظرات خود پرداختند:

راه اندازه دوره مستری دندانپزشکی خانواده و توانمندسازی همکاران دندانپزشک در این زمینه

تاکید اعضا بر تشخیص صحیح مسئله (چالشها و انحرافات ایجاد شده در تربیت نیروی متخصص دندانپزشکی) توسط آقای دکتر عابدی و ضرورت توجه به پیشگیری، سلامت  و خانواده در دندانپزشکی

تاکید بر راه حلهای مختلف جهت پاسخگویی به این مساله (چالشها و انحرافات ایجاد شده در تربیت نیروی متخصص دندانپزشکی) و ضرورت ارزیابی راه حلها و انتخاب بهترین و عملی ترین راه حل

ارتقای دندانپزشکی عمومی در راستای رسالتهای دندانپزشکی خانواده

تغییر ماموریت دانشکده ها بر اساس شرایط و محدودیتهایشان و تخصیص برخی از دانشکده در خصوص توانمند سازی و تربیت نیرو در حوزه دندانپزشکی خانواده

تعریف حداقل دو نوع گرایش کوریکولوم پریمتیو و جنرال برای دانشکده های مختلف

ضرورت تغییر نگرشها و دیدگاه ها به دندانپزشکی

بسترها و زمینه های فرهنگی – اجتماعی موجود و دشوار بودن تغییر نگرشها

ابهامات موجود در خصوص راه اندازی دندانپزشکی خانواده و چالشهای فرارو

همپوشانی رشته با دوره دندانپزشکی خانواده

ساختارهای مورد نیاز و ضمانت اجرایی لازم

پیشنهادات در خصوص پیگیری رسالت دندانپزشکی خانواده در اشکال و قالبهای متفاوت

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه سی وسوم                         تاریخ:95/05/17

جلسه سی و سوم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین با حضور نمایندگان دانشگاه بجنورد و بیرجند در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر کارگروه در ابتدای جلسه خانم دکتر قدوسی گزارشی از اقدامات و فعالیتهایی که توسط دکتر اکبری برای برگزاری جلسه رابطین پیشنهاد شده است ارائه دادند. سپس در خصوص تقسیم وظایف این اقدامات توضیحاتی ارائه دادند. سپس شرکت کنندگان به پایلوت نمودن سایت کارگروه پرداختند و مشکلات را انعکاس نمودند. در ادامه اعضا به ارائه نظرات و پیشنهاد خود در خصوص برگزاری جلسه رابطین کارگروه ها پرداختند.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه سی و چهارم                         تاریخ:95/05/24

جلسه سی و چهار کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین با حضور نماینده دانشگاه بجنورد در دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه خانم دکتر قدوسی گزارشی از اقدامات و فعالیتهای انجام شده در هفته پیش ارائه دادند. سپس اعضا به ارائه نظرات و پیشنهاد خود در خصوص برگزاری جلسه رابطین کارگروه ها پرداختند. در این جلسه همچنین وظایف و اقدامات لازم برای برگزاری بهینه جلسه رابطین بررسی و  به هر یک از اعضای علاقمند محول شد. 

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه سی و پنجم                         تاریخ:95/07/11

جلسه سی و پنجم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر کارگروه در ابتدای جلسه خانم دکتر قدوسی گزارشی از فعالیتهایی که توسط دبیران راهبردی در سامانه کارگروه انجام گرفته است ارائه دادند ایشان همچنین عنوان کردند که  علی رغم پیگیریهای تلفنی و مجازی ایشان، میزان فعالیتها از لحاظ کمی کمتر از حد انتظار بوده و باید چاره ای در خصوص فعال نمودن اعضا اندیشیده شود. سپس شرکت کنندگان به بحث و بررسی و ارائه نظرات خود در خصوص موارد زیر پرداختند:

تقسیم وظایف کاملا مشخص بین افراد

پیگیری معرفی یک نماینده تام الاختیار از سوی دبیران راهبردی برای انجام امور تحت نظارت ایشان

برگزاری جلسه ای  حضوری یا مجازی با مدیران دروس تخصصی

فعال نمودن روابط عمومی

قرار دادن برنامه عملیاتی دبیران کمیته های تخصصی در اختیار ایشان

تدوین ابزارهای پایش و ارزشیابی مناسب  جهت فعالیت مشارکت کنندگان در فرایند بازنگری کوریکولوم به عنوان یک ابزار تشویقی

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه سی و ششم                         تاریخ:95/07/18

جلسه سی و ششم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر کارگروه  بیان نمودند که به دبیران راهبردی ایمیل زده اند و تکالیفشان را برای ایشان ارسال نموده اند و اکثر ایشان نماینده ای تام الاختیار جهت همکاری با کارگروه معرفی نموده اند. سپس شرکت کنندگان به بحث و بررسی و ارائه نظرات خود در خصوص موارد زیر پرداختند:

ضرورت تقسیم وظایف کاملا مشخص بین افراد مشارکت کننده در فرایند

طراحی  و پیش بینی فرایندهایی در سامانه جهت امکان استفاده حداکثری از نظرات  متخصصین در فرایند بازنگری

ضرورت برگزاری جلسه ای  حضوری با مدیران دروس تخصصی

فعال نمودن روابط عمومی  و اطلاع رسانی مستمر و وسیع از فعالیتهای کارگروه

تغییر زمان جلسات کارگروه به دلیل مشکل حضور آقای دکتر سمیعی و دکتر شفاعی

پیگیری مجدانه جهت تدوین ابزارها و فرمهای پایش و ارزشیابی فعالیت مشارکت کنندگان در فرایند بازنگری کوریکولوم به عنوان یک ابزار تشویقی

پیگیری ابلاغ دکتر خرازی

استفاده از توان رهبری  و مدیریتی دبیران کمیته های راهبردی  و نیروهای صاحب نفوذ به منظور جلب مشارکت جدی افراد در فرایند بازنگری

پیگیری تهیه دروس و تولیدات مجازی  برای دانشجویان

پیگیری دوره های  توانمندسازی مجازی  اساتید جهت اجرای مناسبتر کوریکولوم

لزوم تک شدن سایت کارگروه

تشکیل کارگروه دروس مشترک و کارگاهی

برگزاری یک جلسه مشورتی با مسوولین دروس مشترک و کارگاهی به منظور استفاده از مشورت رسمی و غیر رسمی آنها در فرایند بازنگری این دروس پیگیری پاسخ دانشکده ها به نامه معرفی رابط و نیز ارسال نامه به رابطین معرفی شده

وضعیت سایت کارگروه

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه سی و هفتم                         تاریخ:95/07/25

جلسه سی و هفتم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر کارگروه گزارشی از فعالیتهای دبیران راهبردی در سامانه کارگروه انجام گرفته است ارائه دادند ایشان همچنین عنوان کردند که  پیگیریهای تلفنی و مجازی مستمری توسط ایشان در این زمینه انجام شده است. سپس شرکت کنندگان به بحث و بررسی و ارائه نظرات خود در خصوص موارد زیر پرداختند:

تقسیم وظایف کاملا مشخص بین افراد و پیگیری انجام وظایف از طریق جلسات حضوری و استارت زدن فعالیتهای عملی گروهها از این جلسات

ضرورت مشخص شدن مسوولین دروس مشترک برای آغاز فعالیت گروهها

شروع به فعالیت  دروس تخصصی حوزه سلامت دهان

تلاش جهت درگیر شدن تمام متخصصین سلامت دهان در کارگروه مربوطه برای مشارکت همه جانبه متخصصین جوان و باانگیزه در فرایند بازنگری

فعالیت بیشتر روابط عمومی و تهیه خبرنامه در این خصوص

تاکید بر تهیه دروس الکترونیکی مکمل برای اجرای بهینه کوریکولوم در تمام دانشکده ها

ضرورت پایش و ارزشیابی مناسب جهت فعالیت مشارکت کنندگان در فرایند بازنگری کوریکولوم به عنوان یک ابزار تشویقی برای ایجاد مشارکت بیشتر اعضا

چالشها و مشکلات در مسیر فرایند بازنگری کوریکولوم تاکنون و پیشنهاداتی در خصوص رفع موانع

ضرورت دسته بندی مشکلات واصله از دانشکده های کشور برای شروع فعالیت کارگروههای تخصصی

ضرورت توجه کارگروه به  شاخصهای پایش مبتنی بر سامانه آتنا

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه سی و هشتم                         تاریخ:95/08/02

جلسه سی و هشتم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین  در محل دفتر کارگروه برگزارشد. گزارشی از فعالیتهای انجام شده در هفته گذشته ارائه دادند ایشان همچنین عنوان کردند که  میزان فعالیتهای اعضا در سامانه تا کنون به حد انتظار نرسیده است  و باید چاره ای در خصوص فعال تر نمودن اعضا اندیشیده شود. ایشان همچنین جلسه حضوری دبیران کمیته های تخصصی را در این زمینه مفید ارزیابی نمودند. سپس دکتر اکبری گزارشی از فعالیتهای رابطین در سامانه و همکاری خوب رابطین ارائه دادند. سپس شرکت کنندگان به بحث و بررسی و ارائه نظرات خود در خصوص موارد زیر پرداختند:

ضرورت شروع به کار گروه سلامت دهان هرچند  شروع از دروس خاص باشد

امکان شروع از  دروس الکترونیکی در بحث بازنگری دروس مرتبط با سلامت دهان

تقسیم وظایف کاملا مشخص بین افراد

استفاده از سامانه پیامکی راه اندازی شده و میزان و نحوه استفاده از آن

تاکید بر ضرورت وجود ابزارهای پایش و ارزشیابی مناسب  جهت فعالیت مشارکت کنندگان در فرایند بازنگری کوریکولوم

جمع بندی اطلاعات گرداوری شده از رابطین

بازگشت به ابتدای صفحه

 
جلسه سی و نهم                         تاریخ:95/08/09

جلسه سی و نهم کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر کارگروه گزارشی از پیگیریهای انجام شده جهت برگزاری جلسه دبیران کمیته های راهبردی در تهران و یا برگزاری نشست گروه سلامت ارائه دادند. ایشان همچنین عنوان کردند که  با توجه به انصراف اقای دکتر سمیعی از ادامه همکاری با کارگروه ت(به دلیل مشغله های کاری)، اکنون جمع بندی اطلاعات دانشکده ها به اتمام نرسیده است اما پیگیر این مساله هستند.  سپس شرکت کنندگان به بحث و بررسی و ارائه نظرات خود در خصوص موارد زیر پرداختند:

تقسیم وظایف کاملا مشخص بین دانشگاههای کلان منطقه و واگذاری برخی از فعالیتها به دانشگاه بیرجند و بجنورد

برگزاری برخی از جلسات کارگروه در دانشگاههای کلان منطقه و بازدید از سیستم آموزشی دانشکده بیرجند و بجنورد

استفاده از تجربیات و پتانسیل واحد برنامه ریزی آموزشی EDC برای تدوین سیستم ارزشیابی عملکرد در فرایند بازنگری کوریکولوم

جمع بندی اطلاعات گرداوری شده از رابطین

ضرورت مدون شدن فرایند بازنگری کوریکولوم به صورت مستندات علمی وقابل انتشار

لزوم مشارکت نمودن دانشگاههای کلان منطقه 9 در فرایند بازنگری و واگذاری برخی از فعالیتها به ایشان

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه چهلم      تاریخ: 95/08/16

چهلمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین با حضور نمایندگان دانشگاههای کلان منطقه 9 آمایش در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر کارگروه گزارشی از جلسه روز شنبه مورخ 95/08/15 در وزارتخانه درخصوص فرایند بازنگری کوریکولوم ارائه دادند. سپس دکتر اکبری به تشریح شروع فرایند بازنگری کوریکولوم از ابتدا تاکنون پرداختند و بیان نمودند که اطلاعات دموگرافیک حدود 80% دانشکده های دندانپزشکی کشور به همراه مشکلات اجرایی آنان در زمینه اجرای کوریکولوم و پیشنهادات آنها جمع آوری شده است. سپس شرکت کنندگان به بحث و بررسی و ارائه نظرات خود در خصوص موارد زیر پرداختند

♦ تقسیم وظایف کاملا مشخص بین دانشگاههای کلان منطقه و واگذاری برخی از فعالیتها به دانشگاه بیرجند و بجنورد

ارائه عناوین پژوهشی مورد نیاز کارگروه و نحوه اجرای آن

وضعیت گروه سلامت دهان و اهمیت فعالیت گروه سلامت دهان در فرایند بازنگری و انتظارات از آنها

لزوم پیش بینی فعالیتهای دیگر مرتبط با ماموریت های ویژه برای کارگروه از جمله تهیه نقشه آمایشی دندانپزشکی، آموزشهای الکترونیکی و ...

امکان سنجی راه اندازی دانشکده دندانپزشکی مجازی و چالشها و امیدهای فراروی

برگزاری جلسات مشورتی با مسوولین EDC وزارتخانه در زمینه فرایند بازنگری کوریکولوم

خبرنامه اطلاع رسانی کارگروه

رسیدن زمان تعریف پروژه های مورد نیاز کارگروه و واگذاری آن به افراد مختلف به ویژه همکاران دانشکده های بیرجند و بجنورد

ضروت بررسی وضعیت موجود فارغ التحصیلان دندانپزشکی و انجام آینده نگری های لازم در زمینه تربیت نیرو

بازگشت به ابتدای صفحه

 

 جلسه چهل و یکم      تاریخ: 95/08/23

چهل و یکمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه آقای دکتر اکبری  گزارشی از جمع بندی اطلاعات واصله از دانشکده های کشور در مورد کوریکولوم و روند پیشنهادی چهت ادامه فرایند و نیز نحوه عملکرد اعضای کمیته های بازنگری کوریکولوم ارائه نمودند. سپس شرکت کنندگان به بحث و بررسی و ارائه نظرات خود در خصوص موارد زیر پرداختند:

تقسیم وظایف بین اعضای کارگروه

نحوه تعامل با گروه قبلی مسوول بازنگری کوریکولوم

وضعیت فعالیت گروه سلامت دهان

 

بازگشت به ابتدای صفحه

 

 جلسه چهل و دوم      تاریخ: 95/09/07

جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر کارگروه گزارشی از اقدامات انجام شده کارگروه ارائه دادند. سپس شرکت کنندگان به بحث و بررسی و ارائه نظرات خود در خصوص موارد زیر پرداختند:

نحوه تعامل با گروه قبلی مسوول بازنگری کوریکولوم

وضعیت فعالیت گروه سلامت دهان و نقش محوری آنان در اجرای بهینه کوریکولوم و نیز در فرایند بازنگری کوریکولوم

ضرورت استفاده از همکاری و مشاوره یکی از متخصصین توانمند اپیدمیولوژیست در فرایند بازنگری کوریکولوم و مطالعات ضروری مرتبط با آن

تاکید بر رسالت های دیگر مرکز تعالی از جمله بحث تربیت نیروی انسانی و گردآوری اطلاعات مبنایی مورد نیاز جهت تصمیم گیری های صحیح در این حوزه، آموزش مجازی

لزوم طراحی سامانه ارتباط با دانش آموختگان

ضرورت فعالیت جدی سلامت دهان و نحوه چیدمان کمیته مربوطه به صورت بهینه

ضرورت استخراج توانمندیهای مورد نیاز دانشجویان دندان پزشکی توسط انجمن های علمی جهت لحاظ در بازنگری کوریکولوم و کتب ملی

نحوه تهیه هندبوک آموزشی جهت توانمندسازی اساتید در حوزه آموزش دندانپزشکی

بازنگری دروس مشترک و نقش کمیسیون راهبردی در این زمینه

قرارگیری مشخصات رابطین دانشکده ها بر روی سایت کارگروه

اعلام نظرات و پیشنهادات در خصوص مطالعه فایل های ارسالی مرتبط با روند ادامه فرایند بازنگری کوریکولوم

خبرنامه کارگروه

 

بازگشت به ابتدای صفحه

 

 جلسه چهل و سوم      تاریخ: 95/09/14

 چهل و سومین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر کارگروه در مورد پیش بینی برگزاری جلسات کمیته سلامت دهان و کمیته های راهبردی مطالبی را ارائه فرمودند. سپس شرکت کنندگان به ارائه نظرات خود در خصوص موارد زیر پرداختند:

ارائه پیشنهادات در خصوص افراد مستعد جهت استفاده به عنوان همکار و مشاور اپیدمیولوژیست در فرایند بازنگری کوریکولوم و مطالعات ضروری مرتبط با آن توسط شرکت کنندگان

بررسی رسالت های دیگر مرکز تعالی از جمله بحث تربیت نیروی انسانی و گردآوری اطلاعات مبنایی مورد نیاز جهت تصمیم گیری های صحیح در این حوزه، آموزش مجازی

طراحی سامانه ارتباط با دانش آموختگان

نحوه فعالیت  کمیته سلامت دهان و نحوه چیدمان کمیته مربوطه به صورت بهینه

پیشنهاد مطالب مناسب جهت درج در خبرنامه کارگروه

برگزاری جلسه کمیته سلامت دهان

برگزاری جلسه کمیسون های راهبردی در مشهد

وضعیت موجود سامانه ارتباطی دندانپزشکی و ضرورت جلب مشارکت حداکثری متخصصین جهت ارتباط از این طریق

ضرورت تهیه شبیه سازهای آموزشی برای دندانپزشکی و ارائه نظرات

 

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه چهل و چهارم      تاریخ:

 

 بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه چهل و پنجم      تاریخ: 95/09/28

 چهل و پنجمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دکتر قدوسی در خصوص رسالت ها مرکز تعالی و فعالیت های انجام شده کارگروه و نیز فعالیت ویژه آن(بازنگری کوریکولوم) تاکنون و نیز هدف از برگزاری جلسه حاضر توضیحاتی ارائه دادند. سپس آقای دکتر اکبری به تشریح مرحله به مرحله فرایند بازنگری کوریکولوم تاکنون و نیز فعالیت های پیش بینی شده آینده پرداختند. ایشان همچنین وظایف هر یک از  اعضای جلسه در خصوص مشارکت در بازنگری بخش هایی از کوریکولوم مرتبط با گروه مربوطه را تشریح نمودند. سپس شرکت کنندگان به تفصیل به ارائه چالش ها، پیشنهادات و  نظرات خود در خصوص بازنگری کوریکولوم پرداختند.

 

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه چهل و ششم      تاریخ: 95/10/05

 چهل و ششمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دکتر قدوسی در خصوص فرایند بازنگری کوریکولوم تاکنون و نیز فعالیت های پیش بینی شده آینده پرداختند. سپس شرکت کنندگان به تفصیل به ارائه چالش ها، پیشنهادات و  نظرات خود در خصوص بازنگری کوریکولوم پرداختند.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه چهل و هفتم      تاریخ: 95/10/12

 چهل و هفتمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. سپس شرکت کنندگان به تفصیل به ارائه نظرات خود در خصوص بازنگری کوریکولوم پرداختند.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه چهل و هشتم      تاریخ: 95/10/19

 چهل و هشتمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دکتر قدوسی در خصوص فرایند بازنگری کوریکوولوم  و اقدامات انجام شده در این زمینه طی هفته گذشته مطالبی را ارائه فرمودند. سپس شرکت کنندگان به ارائه نظرات خود در خصوص موارد مختلف پرداختند.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه چهل و نهم      تاریخ: 95/10/26

چهل و نهمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر محترم کارگروه در خصوص پیگیری فرایند بازنگری کوریکوولوم و اقدامات انجام شده در این زمینه مطالبی را ارائه فرمودند. سپس شرکت کنندگان به ارائه نظرات خود در خصوص موارد زیر پرداختند:

 ♦ تهیه پروپوزال جهت طراحی ماژولهای مجازی

 تاکید بر ضرورت تصمیم گیری توسط کمیسیون راهبردی در موارد چالش برانگیز بین گروه های تخصصی در بحث بازنگری کوریکولوم و به ویژه رای گیری توسط جناب آقای دکتر عسگری به صورت مستقیم

 نقش و جایگاه گروه سلامت دهان و تاکید بر مشارکت بهینه در بازنگری کوریکولوم و تلاش جهت تاثیر بیشتر این گروه در آموزش دانشجویان به روش های خلاقانه تر

 ضرورت اعلام فراخوان جهت تهیه ماژول های مجازی در تمام دانشکده های کشور در سال جاری و شروع فرایند تهیه آن

 چگونگی فرایند طراحی، اجرا و ارزیابی ماژول های مجازی

 

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه پنجاهم      تاریخ: 95/11/10

 پنجاهمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دکتر قدوسی در خصوص پیگیری فرایند بازنگری کوریکولوم و اقدامات انجام شده در این زمینه مطالبی را ارائه فرمودند. سپس شرکت کنندگان به ارائه نظرات خود در خصوص موارد مختلف پرداختند.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه پنجاه و یکم      تاریخ: 95/11/17

پنجاه و یکمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دکتر قدوسی در خصوص پیگیری فرایند بازنگری کوریکوولوم  و اقدامات انجام شده در این زمینه مطالبی را ارائه فرمودند. سپس شرکت کنندگان به ارائه نظرات خود در خصوص موارد مختلف جهت پیگیری هر چه بهتر تصویب کوریکولوم اصلاحی پرداختند.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه پنجاه و دوم      تاریخ: 96/01/20

پنجاه و دومین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دکتر قدوسی در خصوص پیگیری فرایند بازنگری کوریکولوم  و اقدامات انجام شده در این زمینه مطالبی را ارائه فرمودند. سپس شرکت کنندگان به ارائه نظرات خود در خصوص موارد مختلف پرداختند. از جمله:

- چالش های ایجاد شده در خصوص تصویب کوریکولوم بازنگری شده

- انتقادات مطرح شده به کوریکولوم بازنگری شده و ضرورت پاسخگویی مناسب کارگروه به این انتقادات و تعدیل مجدد برخی موارد در کوریکولوم اصلاحی

- تاکید بر تغییرات جزئی در کوریکولوم اصلاحی علی رغم برخی ضرورت ها برای بازنگری کورکولوم اساسی تر در برخی بخشها

- پیگیری طراحی دروس الکترونیکی جهت اجرای هر چه بهتر کوریکولوم اصلاحی

- بررسی طرح های ارسالی کارگروه به سامانه تحقیقات راهبردی آموزش

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه پنجاه و سوم      تاریخ: 96/01/27

پنجاه و سومین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دکتر قدوسی در خصوص پیگیری فرایند بازنگری کوریکولوم  و اقدامات انجام شده در این زمینه مطالبی را ارائه فرمودند. سپس شرکت کنندگان به ارائه نظرات خود در خصوص موارد مختلف پرداختند. از جمله:

- چالش های ایجاد شده در خصوص تصویب کوریکولوم بازنگری شده

- نحوه مشارکت کارگروه در برگزاری غرفه معرفی دستاوردهای دانشگاه در حاشیه جشنواره شهید مطهری مشهد و آماده نمودن موارد مورد نیاز

- ضرورت توجه به ارتقای کیفیت درس حاکمیت بالینی به عنوان تنها واحد اجباری(گروه سلامت دهان) و ضرورت آماده سازی محتوا و ماژول آموزشی مناسب

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه پنجاه و چهارم      تاریخ: 96/02/03

 پنجاه و چهارمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دکتر قدوسی گزارش کوتاهی از فعالیت های انجام شده جهت پیگیری فرایند بازنگری ارائه فرمودند. سپس شرکت کنندگان به ارائه نظرات خود در خصوص موارد مختلف پرداختند. از جمله:

 - چالش های ایجاد شده در خصوص تصویب کوریکولوم بازنگری شده به ویژه مقاومت کمیسیون راهبردی سلامت دهان در این خصوص

 - دغدغه گروه سلامت دهان در زمینه اختیاری نمودن دروس مربوط به این گروه بدون توجه به مشکلات اجرایی که در کوریکولوم وجود داشت

 - ضرورت ورود و مشارکت جدی سایر گروه های تخصصی نیز جهت ارائه برخی از دروس مربوط به گروه سلامت دهان به ویژه در دانشکده هایی که گروه سلامت دهان وجود ندارد.

 - ضرورت تاکید به فلسفه وجودی دروس مربوط به گروه سلامت دهان و تلاش جهت رفع موانع اجرایی در خصوص ارائه این دروس به جای حذف این دروس

 - مشارکت کارگروه در برگزاری غرفه معرفی دستاوردهای دانشگاه در حاشیه جشنواره شهید مطهری مشهد و بررسی موارد مورد نیاز آماده شده

 - ضرورت توجه به ارتقای کیفیت دروس مرتبط با گروه سلامت دهان و ضرورت آماده سازی محتوا و ماژول آموزشی مناسب

 - ضرورت توجه به مبتنی بر شواهد عمل کردن در پیگیری بازنگری کوریکولوم و تمام فعالیت های کارگروه

 - ضرورت توجه به تهیه ماژول های آموزشی به عنوان مواد درسی کمک آموزشی برای اساتیدی که در دانشکده های مختلف دروس مورد نظر ارائه می دهند و نیز توانمندسازی خود اساتید در دروسی که ارائه می دهند.

 - برگزاری نشست با مسوول واحد آموزش مجازی دانشگاه

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه پنجاه و پنجم      تاریخ: 96/02/10

 پنجاه و پنجمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دکتر قدوسی گزارش کوتاهی از فعالیتهای انجام شده جهت پیگیری فرایند بازنگری ارائه فرمودند. سپس شرکت کنندگان به ارائه نظرات خود در خصوص موارد مختلف پرداختند. از جمله:

- ضرورت توجه به مبتنی بر شواهد عمل کردن در پیگیری بازنگری کوریکولوم و تمام فعالیتهای کارگروه

- ضرورت توجه به تهیه ماژولهای آموزشی به عنوان مواد درسی کمک آموزشی برای اساتیدی که در دانشکده های مختلف دروس مورد نظر ارائه می دهند و نیز توانمندسازی خود اساتید در دروسی که ارائه می دهند.

- برگزاری نشست با مسوول واحد آموزش مجازی دانشگاه و مذاکره با ایشان در خصوص تهیه دروس الکترونیکی

- چالش های ایجاد شده در خصوص تصویب کوریکولوم بازنگری شده به ویژه مقاومت کمیسیون راهبردی سلامت دهان در این خصوص

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه پنجاه و ششم      تاریخ: 96/02/17

 پنجاه و ششمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دکتر قدوسی گزارش کوتاهی از فعالیت های انجام شده جهت پیگیری فرایند بازنگری ارائه فرمودند. سپس شرکت کنندگان به ارائه نظرات خود در خصوص موارد مختلف پرداختند. از جمله:

- بررسی نقطه نظرات جهت برگزاری هر چه موثرتر جلسه مشورتی با اعضای انجمن های تخصصی دندانپزشکی

- درخواست از انجمن ها جهت توجه به برخی وظایف مرتبط از جمله براورد اعضای مرتبط با انجمن مربوطه  و ارائه آمار لازم به مرکز تعالی جهت برنامه ریزی بهتر

- درخواست از انجمن ها جهت پیشنهاد بهترین مسیر ارتباطی انجمن مربوطه  با مرکز تعالی جهت همکاری و برنامه ریزی بهتر

- ضرورت توجه به مبتنی بر شواهد عمل کردن در پیگیری بازنگری کوریکولوم و تمام فعالیت های کارگروه

- ضرورت توجه به تهیه ماژول های آموزشی به عنوان مواد درسی کمک آموزشی برای اساتیدی که در دانشکده های مختلف دروس مورد نظر ارائه می دهند  و نیز توانمندسازی خود اساتید در دروسی که ارائه می دهند.

- برگزاری نشست با مسوول واحد آموزش مجازی

- چالش های ایجاد شده در خصوص تصویب کوریکولوم بازنگری شده به ویژه مقاومت کمیسیون راهبردی سلامت دهان در این خصوص

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه پنجاه و هفتم      تاریخ: 96/03/07

 پنجاه ششمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دکتر قدوسی گزارش کوتاهی از فعالیتهای انجام شده جهت پیگیری فرایند بازنگری ارائه فرمودند. سپس شرکت کنندگان به ارائه نظرات خود در خصوص موارد مختلف پرداختند. از جمله:

- بررسی نقطه نظرات جهت برگزاری هر چه موثرتر جلسه مشورتی با اعضای انجمن های تخصصی دندانپزشکی

- درخواست از انجمنها جهت توجه به برخی وظایف مرتبط از جمله براورد اعضای مرتبط با انجمن مربوطه  و ارائه  امار لازم به مرکز تعالی جهت برنامه ریزی بهتر

- درخواست از انجمنها جهت پیشنهاد بهترین مسیر ارتباطی  انجمن مربوطه  با مرکز تعالی جهت همکاری و  برنامه ریزی بهتر

- ضرورت توجه به مبتنی بر شواهد عمل کردن در پیگیری بازنگری کوریکولوم و تمام فعالیتهای کارگروه

- ضرورت توجه به تهیه ماژولهای آموزشی به عنوان مواد درسی کمک آموزشی برای اساتیدی که در دانشکده های مختلف دروس مورد نظر ارائه می دهند  و نیز توانمندسازی خود اساتید در دروسی که ارائه می دهند.

- برگزاری نشست با مسوول واحد آموزش مجازی

- چالش های ایجاد شده در خصوص تصویب کوریکولوم بازنگری شده به ویژه مقاومت کمیسیون راهبردی سلامت دهان در این خصوص

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه پنجاه و هشتم      تاریخ: 96/03/21

 پنجاه و هشتمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. دکتر قدوسی در ابتدای جلسه گزارش کوتاهی از فعالیت های انجام شده جهت پیگیری تصویب کوریکولوم بازنگری شده ارائه فرمودند. سپس شرکت کنندگان به بحث و بررسی پرداختند.

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه پنجاه و نهم      تاریخ: 96/03/28

پنجاه و نهمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. دبیر محترم کارگروه در ابتدای جلسه گزارش کوتاهی از فعالیت های انجام شده جهت پیگیری تصویب کوریکولوم بازنگری شده ارائه فرمودند. سپس شرکت کنندگان به بیان نظرات خود در خصوص موارد مختلف پرداختند. از جمله:

- تهیه برنامه عملیاتی جهت تهیه ماژول های آموزشی و ارائه نظرات اصلاحی

-  توجه به برنامه عملیاتی و عملکرد کارگروه مبتنی بر آن و ارائه راهکارهای مناسب جهت تحقق بیشتر اهداف کارگروه

- پیگیری طرح های پژوهشی کارگروه ارسال شده به مرکز تحقیقات راهبردی آموزش

- ضرورت مذاکره با مسئول واحد آموزش مجازی دانشگاه برای تهیه نمونه های مناسب دروس مجازی دندانپزشکی جهت ارائه به اساتید متقاضی مشارکت در تهیه دروس مجازی به عنوان الگو، ارائه استانداردهای آموزشی مورد نیاز و هماهنگی های اجرایی جهت آغاز فرایند تهیه ماژول های آموزشی

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه شصتم      تاریخ: 96/04/11

 شصتمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر محترم کارگروه در خصوص پیگیری فرایند بازنگری کوریکولوم و اقدامات انجام شده در این زمینه مطالبی را ارائه فرمودند. در ادامه شرکت کنندگان به ارائه نظرات خود در خصوص موارد زیر پرداختند:

♦ فرایند طراحی ماژول های مجازی و چالش های موجود

لزوم شفاف سازی در خصوص فرایند کاری، شیوه نامه اجرایی تولید محتوای مجازی  و فرمت طرح درس الکترونیکی و قرار گیری آن در اختیار اساتید متقاضی

ضرورت تهیه چند نمونه ایده آل از هر نوع فرمت(فیلم، انیمیشن، اسلاید و ...) دروس الکترونیکی دندانپزشکی توسط واحد آموزش مجازی برای ارائه به اساتید متقاضی تولید دروس الکترونیکی

نقش و جایگاه گروه سلامت دهان و تاکید بر مشارکت بهینه ایشان در تولید محتوای مجازی دروس اولویت دار و تاکید بر مشارکت بیشتر دکتر خامی به عنوان مدیر دروس مجازی

ضرورت اعلام فراخوان جهت تهیه ماژولهای مجازی در تمام دانشکده های کشور و شروع فرایند تهیه آن

ضرورت تعیین دقیق دروس اولویت دار جهت تولید محتوای مجازی

ضرورت تعیین دقیق مدیر دروس الکترونیکی و جلب مشارکت و همکاری حداکثری ایشان

ضرورت تعیین دقیق اساتید مشارکت کننده در تولید هر کدام از  دروس الکترونیکی و جلب مشارکت و همکاری حداکثری ایشان جهت تولید محتوای مربوطه تا پایان شهریور

تاکید بر نقش مهم واحد آموزش مجازی در تولید محتوای الکترونیکی دندانپزشکی و اعلام همکاری همه جانبه این و احد (پس از هماهنگی لازم با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)

ضرورت ارزیابی و اعتبارسنجی ماژول های تهیه شده

تاکید بر تولید محتوای مجازی در هر درس با مشارکت حداکثری اساتید صاحب نام هر درس (تولید محتوای مجازی هر درس با همکاری حداقل اساتید سه دانشگاه تیپ یک) و راهکارهای مناسب جهت نظارت دقیق بر این امر توسط کارگروه(از جمله استعلام از اساتید دانشگاه های تیپ یک برای اعلام همکاری در تولید دروس مجازی)

پیش بینی امکانات رفاهی از جمله اسکان و بلیط برای اساتید متقاضی تهیه دروس الکترونیکی

بررسی برنامه پیش بینی شده جهت تولید درس اقتصاد سلامت با هدف جلب مشارکت حداکثری اساتید صاحب نظر به عنوان یک نمونه( استعلام از تمام اساتید صاحب نظر در یک درس و دریافت محتوای ارائه شده آنها و بعد انتخاب بهترین محتوا و تقسیم کار جهت تولید با کیفیت ترین محتوا بر اساس تجارب و اعلام آمادگی بهترین اساتید در هر مبحث)

بازگشت به ابتدای صفحه

 

جلسه شصت و یکم      تاریخ: 96/05/08

شصت و یکمین جلسه کارگروه توسعه دندانپزشکی منطقه 9 آمایش سرزمین در محل دفتر کارگروه برگزارشد. در ابتدای جلسه دبیر محترم کارگروه در خصوص تصویب کوریکولوم بازنگری شده و برگزاری اجلاس روسای دانشکده های دندانپزشکی کشور در اواخر هفته جهت اجرای بهینه کوریکولوم و اقدامات انجام شده در این زمینه مطالبی را ارائه فرمودند. در ادامه شرکت کنندگان به ارائه نظرات خود در خصوص موارد مختلف پرداختند.

بازگشت به ابتدای صفحه

 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.