گزارش ها

گزارش جلسه اول- تاریخ: 94/10/21
 

جلسه اول                         تاریخ:22/10/94

در ابتدا معاون آموزشی دانشگاه درخصوص اهداف، رسالتها، تاریخچه سند آمایش سرزمین، بسته های تحول و نوآوری آموزش،  مفاد تفاهم نامه (منعقد شده بین معاون محترم آموزشی وزارتخانه  متبوع و رئیس محترم دانشگاه) و ماموریتهای ویژه کلان منطقه 9 توضیحاتی ارائه نمودند. ایشان سپس اعضای دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری آموزش را معرفی نمودند. در ادامه  اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد زیر ارائه نمودند:

- چارت پیشنهادی و وظایف دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری آموزش

- وظایف متصور برای شورای سیاستگزاری دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری آموزش

- معرفی مفاهیم، اهداف و الزامات مربوط به آمایش سرزمین و بسته های تحول و نوآوری آموزش

- ابهامات، تناقضات موجود در سند آمایش و بسته های تحول آموزش و چالشهای فرارو

- مشکلات موجود در  حوزه آموزش علوم پزشکی(علل و عوامل، بسترهای مشکل آفرین، راه حلهای رفع آن و ...)

- فرمت پیشنهادی در سند آمایش سرزمین برای سطح بندی دانشگاههای کشور و معیارهای آن

- ظرفیتهای موجود و راهکارهای ارتقای دانشگاه به سطح دانشگاه بین المللی( بر اساس معیارهای مشخص شده در سند راهبردی گسترش جغرافیایی و آمایش سرزمین)

- همخوانی و همپوشانی بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالي سلامت و بسته  آینده نگاری و مرجعیت علمي در آموزش پزشکي با وظایف متصور برای شورای سیاستگذاری دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری آموزش و برخی بسته های دیگر تحول و نوآوری آموزش

- نقد و بررسی پیش نویس برنامه عملیاتی کارگروه مرجعیت علمی و آینده نگاری

- راهکارهای جهت طراحی و استقرار نظام نوآوری در حوزه آموزش علوم پزشکی

- تاکید بر اهمیت بسیار زیاد برخی بسته ها از جمله "آمایش سرزمین"،" حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم " و "اعتلای اخلاق حرفه ای"

- ظرفیتها و محدودیتهای کلان منطقه 9 نسبت به سایر کلان مناطق

- نقش و اهمیت تعامل و مشارکت تمام دانشگاهها در کلان منطقه9 جهت تحقق اهداف طرح تحول و نوآوری آموزش

- چالشهای کشوری و درون منطقه ای  فراروی تحقق اهداف طرح تحول و نوآوری آموزش

- ابهام در واژه های کلیدی بسته های تحول و نوآوری آموزش و ضرورت انجام پروژه هایی جهت مفهوم سازی واژه( از جمله مرجعت علمی، دانشگاه های نسل سوم، آموزش پاسخگو و...)

- ساده سازی و انجام کارهای مبنایی و اصولی جهت رفع مشکلات حوزه آموزش علوم پزشکی و و پرهیز از پیچیده نمودن مسائل این حوزه

- پیشنهاد طراحی، اجرا و ارزیابی یک الگوی پایلوت به عنوان مدینه فاضله در حوزه آموزش علوم پزشکی و معرفی نتایج آن به کشور

- ابهامات، تناقضات موجود در آمار و مفاهیم موجود در سند آمایش و بسته های تحول آموزش با سایر حوزه های بهداشتی، درمانی و ...

- خاطر نشان کردن فلسفه ایجاد شورای سیاستگذاری جهت تصمیم گیریهای کلان در حوزه آموزش علوم پزشکی

- تاکید بر ضرورت انجام پروژه هایی جهت تعیین وضعیت موجود در حوزه مسائل و مشکلات مختلف آموزش علوم پزشکی

- تهیه نمودن خوراک اولیه جهت تصمیم گیری و سیاستگذاری توسط شورای سیاستگذاری دبیرخانه ستاد تحول آموزش از طریق پژوهشهای مبتنی بر توصیف وضعیت موجود

- تاکید بر تدوین الگوهای بومی جهت حل مسائل آموزش علوم پزشکی کشور با استفاده از تجربیات موفق جهانی و انجام مطالعات تطبیقی در این حوزه

- استفاده از الگوهای بومی و متناسب با شرایط کشور جهت تخمین و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز حوزه سلامت

- ضرورت بررسی ابهامات و تناقضات موجود در آمار و مفاهیم موجود در سند آمایش و بسته های تحول آموزش با برگزاری جلسات هم اندیشی و ارائه گزارش به وزارت متبوع

- ضرورت ضمانت اجرایی جهت پیگیری اهداف سند آمایش و بسته های تحول آموزش و راهکارهای پیشنهادی

در پایان موارد ذیل مقرر گردید:

- تعیین وظیفه  رصد، پایش و ارائه راهکارهای اجرایی در راستای تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش سلامت به عنوان هدف اصلی شورای سیاستگذاری دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری آموزش

- پیگیری بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالي سلامت و بسته  آینده نگاری و مرجعیت علمي در آموزش پزشکي در چارچوب فعالیتهای شورای سیاستگذاری دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری آموزش

- تعیین سرکار خانم دکتر دادگر (دبیر کارگروه آمایش سرزمین) به عنوان مسوول پیگیری بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالي سلامت و تعیین جناب آقای دکتر کریمی مونقی به عنوان مسوول پیگیری بسته  آینده نگاری و مرجعیت علمي در آموزش پزشکي در چارچوب فعالیتهای شورای سیاستگذاری دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری آموزش

- تدوین نویس برنامه عملیاتی دو کارگروه( مربوط به بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالي سلامت و بسته  آینده نگاری و مرجعیت علمي در آموزش پزشکي) و ارسال به دبیرخانه ستاد

- تدوین و ارسال پیش نویس برنامه عملیاتی دو کارگروه( مربوط به بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالي سلامت و بسته  آینده نگاری و مرجعیت علمي در آموزش پزشکي) توسط دبیرخانه ستاد، جهت جمع آوری نظرات و پیشنهادات شرکت کنندگان جلسه در مورد آن

- تاکید بر تدوین الگوهای بومی جهت حل مسائل آموزش علوم پزشکی کشور با استفاده از تجربیات موفق جهانی

- برگزاری جلسات هم اندیشی به منظور بررسی ابهامات و تناقضات موجود در سند آمایش و بسته های تحول آموزش و ارائه گزارش به وزارت متبوع

- تاکید بر تعیین وضعیت موجود در حوزه مسائل و مشکلات مختلف آموزش علوم پزشکی

- تهیه خوراک اولیه جهت تصمیم گیری و سیاستگذاری توسط شورای سیاستگذاری دبیرخانه ستاد تحول آموزش از طریق انجام پژوهشهای کاربردی

 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.