گزارش ها

گزارش جلسه اول- تاریخ: 94/09/05

گزارش جلسه دوم- تاریخ: 94/10/03

گزارش جلسه سوم- تاریخ: 94/10/17

 

جلسه اول                         تاریخ: 94/09/05

در ابتداي جلسه، بسته توسعه و ارتقای زیرساخت آموزش علوم پزشکی و اهميت آن در طرح تحول آموزش تشریح گردید. سپس اعضای کارگروه به بیان نظرات خود پرداختند. با توجه جمع بندی نظرات مقرر گردید برنامه های عملیاتی ذیل پیگیری شوند.

- راه اندازی آزمایشگاه مرجع تکنولوژی آموزشی در سطح کلان منطقه9

- جمع آوری اطلاعات مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- استعلام از کارگروه بین الملل در خصوص طرح تشویقی هیئت علمی جهت فرصت مطالعاتی

- طراحی فرآیند اختصاص بودجه بر اساس عملکرد آموزشی در بخش های بالینی

- ایجاد بانک جامع رشته مقاطع علوم پزشکی در کلان منطقه ی نهم

- ایجاد بانک جامع اطلاعاتی هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در کلان منطقه ی نهم

- تعیین اولویت تجهیزات پزشکی با کاربرد آموزشی در بیمارستانهای آموزشی کلان منطقه نهم

 

جلسه دوم                         تاریخ: 94/10/03

در ابتدای جلسه گزارش موارد مقرر شده در جلسه قبل بیان گردید. سپس اعضا به بیان نظرات خود به شرح ذیل پرداختند:

- اعتباربخشی دانشگاه باید مدنظر قرار گیرد.

- بین المللی شدن دانشگاه دستاورد مهمی است که در معاونت آموزشی پیگیری شده است.

- توسعه کاربرد زبان انگلیسی به عنوان زبان علمی دنیا از اهمیت فراوانی برخوردار است.

- توانمندسازی اساتید در حوزه زبان انگلیسی از اهداف اولویت دار می باشد.

- پیشنهاد برگزاری حداقل یک همایش بین المللی به زبان انگلیسی در دانشگاه های منطقه در سال

- پیشنهاد برگزاری یک برنامه آموزشی در هر یک از گروه های آموزشی به زبان انگلیسی در ماه

- پیشنهاد در نظر گرفتن تمهیداتی برای جذب متقاضیان غیرایرانی از طریق آزمون در دانشگاه ها برای سهمیه بورس به غیرایرانیان مستعد و توانمند. در این قالب می توان برای هر دانشگاه در منطقه سهمیه خاصی در نظر گرفت.

- بین المللی شدن دانشگاه علوم پزشکی مشهد فرصتی است که باید حداکثر استفاده را نمود.

- جایگاه دانشگاه و شهر مشهد در منطقه و جهان از اهمیت خاصی برخوردار است و باید گامهایی در خور و شایسته برای بین المللی سازی دانشگاه برداشت.

- ارتقای سهم دانشگاه های منطقه به صورت مستقل باید مد نظر قرار گیرد.

- با توجه به موقعیت شهر مشهد دانشگاه مزیت جذب دانشجو از منطقه را داراست.

- تعیین و ابلاغ میزان پذیرش دانشجوی غیرایرانی از طریق استعلام از وزارت باید انجام شود.

- گروه ها باید ترغیب شوند که برنامه های آموزشی خود را در معرض اعتباربخشی قرار دهند.

- برای جذب متقاضیان غیرایرانی سطح معیارهای بالا گرفته شود.

- امکان ارتقای اساتید توانمند فراهم شود.

- هر دانشگاه در منطقه با توجه به شرایط خاص خود برنامه عملیاتی تنظیم نماید.

- علاوه بر جذب دانشجویان غیرایرانی ، تبادل دانشجو نیز انجام گیرد.

- از بین دانشگاههای معتبر خارج از کشور برای هر دانشگاه منطقه یک دانشگاه خواهرخوانده تعیین شود.

- در صورت دعوت از اساتید غیرایرانی، شرایطی فراهم شود که همه دانشگاه های منطقه بتوانند استفاده کنند.

- در تنظیم قراردادهای دوره های مشترک همه دانشگاه های منطقه در نظر گرفته شوند.

- جایگاهی مرتبط با مدیریت امور بین الملل در دانشگاه های منطقه دیده شود.

- بعضی فعالیت ها مختص به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. در بعضی موارد دانشگاه های منطقه می توانند ورود کنند.

- نگاه به مسئله زبان انگلیسی باید تغییر کند.

- در کاربرد زبان انگلیسی مشکل وجود دارد.

- باید زیرساخت های بین المللی سازی فراهم شود.

- در بحث بین المللی سازی باید به آموزش، پژوهش و خدمات رفاهی توجه داشت.

- زیرساخت های حداقلی مهیا نیست و بدون اصول و برنامه نمی توان پیشرفت کرد.

- بحث اصلی در بین المللی سازی کوریکولوم است، و کوریکلوم های موجود استاندارد نمی باشند. بعضی توانمندی های موجود آموزشی دانشگاه ها باید در قالب کوریکولوم ها تدوین و ارائه شود.

- باید به معایب بین المللی سازی نیز توجه داشت از جمله از دست دادن هویت ملی

- باید از مدل و الگوهای مناسب استفاده کرد و باید زیرساخت ها آماده باشد اما نمی توان منتظر ماند و باید براساس اسناد بالادستی اقدام شود.

- ارائه عناوین پژوهشی مرتبط با محورها و اهداف بین المللی سازی دانشگاه ها به وسیله اعضا در جلسه آینده کارگروه

 در ادامه موارد ذیل مقرر گردید:

- برنامه پیشنهادی زمانبندی برگزاری جلسات شش ماهه مطرح و تصویب شد. ضمنا مقرر گردید جلسه  26 فروردین در بیرجند برگزار شود. همچنین مقرر شد در صورت نیاز جلسات فوق العاده به صورت مجازی یا حضوری تشکیل شود.

- مقرر شد مصوبات جلسه قبلی با نگاه منطقه ای بازنویسی و برای دانشگاه های منطقه ارسال و در جلسه آینده گزارش آن ارائه گردد.

- مقرر شد توانمندی ها و رشته محل های دارای استاندارد لازم برای پذیرش متقاضیان و دانشجویان غیرایرانی در هر دانشگاه مشخص و در جلسه آینده گزارش شود.

- مقرر شد برای تسهیل در پذیرش دانشجویان غیرایرانی با وزارت متبوع در خصوص تعیین و ابلاغ درصد مشخصی برای پذیرش دانشجویان غیرایرانی مکاتبه تا پذیرش این افراد برای دانشکده ها به صورت الزام باشد، نه اختیاری.

- تشکیل گروه ایمیلی برای اعضای کار گروه و ارسال فرم برنامه عملیاتی، آتنا، و سایر مستندات مرتبط برای اعضا.

- مقرر شد با همکاری گروههای آموزش و دانشکده ها حداقل یک همایش بین المللی صرف به زبان انگلیسی برگزار شود.

- مقرر شد حداقل یک برنامه آموزشی در هر گروه به زبان انگلیسی در هر ماه برگزار شود 

- مقرر شد دانشگاههای منطقه با توجه به پتانسیل موجود برای جذب دانشجویان و متقاضیان غیرایرانی توانمند سهمیه بورس اختصاص دهند.

- مقرر شد  اساتید بومی دانشگاه های منطقه که در دانشگاه های خارج کشور کرسی دارند برای ارتباط و استفاده از ظرفیت ها تعاملات علمی و آموزشی شناسایی شوند.

مقرر شد عناوین پژوهشی مرتبط با محورها و اهداف بین المللی سازی دانشگاه ها در هر منطقه بررسی و درجلسه بعدی ارائه گردد.

 

جلسه سوم                         تاریخ: 94/10/17

در ابتدا گزارش مربوط به مصوبات جلسه قبل پرداخته شد و موارد ذیل توسط اعضا مطرح گردید:

- ارسال صورتجلسات برگزار شده به دانشگاه های منطقه به همراه فرم برنامه عملیاتی و آتنا از طریق ایمیل و اتوماسیون

- پیگیری امور بین المللی سازی در داخل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- برگزاری جلسه با دانشگاه فردوسی مشهد به منظور تسریع فرایند کنسولگری

- هر دانشگاهی برنامه عملیاتی مخصوص به خود را تهیه کند

- دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان دبیرکارگروه، مسئولیت تهیه برنامه عملیاتی برای کل منطقه را بر عهده بگیرد.

- هدف از تشکیل کارگروه فعالیت آموزشی در بستر بین الملل است

- در تهیه برنامه عملیاتی منطقه، کل دانشگاه های عضو باید مشارکت داشته باشند

- مشارکت تمامی اعضای کارگروه باعث تسریع و غنی سازی محتوی برنامه عملیاتی خواهد بود.

- لزوم هماهنگی با دیگر کارگروه ها برای نوشتن برنامه عملیاتی

- برای جذب دانشجوی غیرایرانی سه حیطه آموزش، پژوهش و خدمات رفاهی در نظر گفته شود.

- در حیطه آموزش کوریکولوم ها باید ترجمه و اعتباربخشی شود

- در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد تیم استانداردسازی کوریکولوم تشکیل شده است

- بومی سازی کوریکولوم اهمیت زیادی در آموزش دارد

- با توجه به تنوع درخواست های دانشجویان غیرایرانی، کوریکولوم ها باید انعطاف پذیر باشند

- کوریکولوم ها باید به گونه ای تنظیم شوند که نیازهای مخاطبان را پوشش دهد تا حداکثر دانشجویان غیرایرانی جذب شوند

- لزوم هماهنگی با دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه امور کنسولگری

- انجام مکاتبه با وزارت امور خارجه برای اعطای نمایندگی از طریق حراست

- لزوم توجه به محدودیت پذیرش افراد غیرایرانی در بعضی شهرهای استان خراسان بزرگ

- استفاده از رایزن فرهنگی کنسولگری برای تبلیغات و تبیین فرایند پذیرش دانشجو

- یک نفر رابط امور کنسولگری برای دانشگاه مشخص شده است

- لزوم برگزاری جلسات هماهنگی مدیریت روابط بین الملل دانشگاه با دفاتر کنسولگری

- تقسیم بندی کشور های مورد توجه در امر بین المللی سازی به سه حوزه کشورهای نفوذ؛ هدف؛ مرتبط

- ماموریت محور کردن دانشگاه های کشور در حوزه جذب دانشجوی غیرایرانی

- در ماموریت محور کردن دانشگاه های کشور به موقعیت مذهبی شهر مشهد به منظور جذب دانشجو از اقصی نقاط جهان توجه نشده است.

در ادامه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

- مقرر شد نمایندگان دانشگاه های منطقه اهداف اولویت دار، طرح های تحقیقاتی پیشنهادی و برنامه عملیاتی دانشگاه های متبوع خود را در حوزه بین المللی سازی حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 94/10/20 ارسال نمایند.

- مقرر شد به منظور تهیه برنامه عملیاتی و پیگیری اجرای آن یک تیم از دانشگاه های منطقه9 تشکیل شود.

- مقرر شد پروپوزال شبکه دانشگاه های اسلامی را در جلسه آینده کارگروه ارائه گردد.

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.