گزارش ها

گزارش جلسه اول- تاریخ: 94/09/02

گزارش جلسه دوم- تاریخ: 94/10/03

گزارش جلسه سوم- تاریخ: 94/10/17

 

جلسه اول                         تاریخ: 94/09/02

در ابتداي جلسه، بسته بين المللي سازي آموزش علوم پزشکي و اهميت آن در طرح تحول آموزش را تشریح شد. سپس به توضیح محور اعتباربخشي بين المللي دانشگاه و نمونه دانشگاههايي در ايران که در اين خصوص اقدام نموده اند پرداخته شد. در ادامه سایر اعضا  به بيان نظرات خود در  مورد بين المللي سازي دانشگاه به شرح ذيل پرداختند:

1. پيشنهاد جهت ايجاد معاونت بين الملل یا تسریع جهت اجرایی شدن ایجاد مدیریت بین الملل زیر مجموعه حوزه ریاست دانشگاه با توجه به اهميت موضوع و انجام پيگيري هاي لازم در اين خصوص
2. الگوبرداري از دانشگاههاي برتر منطقه در راستاي بين المللي سازي دانشگاه
3. توجه بيشتر به وب سايت انگليسي و عربي دانشگاه
4. لزوم تسهيل و انعطاف در جذب دانشجوي خارجي
5. دعوت از ساير افراد ذي ربط و صاحب نظر در جلسات کارگروه نظير مدير روابط عمومي و مدير آموزش دانشگاه
6. تسريع در تصويب نهايي و اجرايي شدن بسته هاي  تشويقي جهت جذب دانشجوي بين الملل
7. پيگيري جهت اختصاص هزينه هاي لازم براي بين المللي سازي دانشگاه

با توجه به دستاوردهای کوتاه و بلند مدت مورد انتظار در  طرح تحول آموزش پزشکي در این کارگروه مقرر گردید که موارد ذيل با توجه به  شاخص های پایش محور "تدوين و بسترسازي براي استقرار نقشه آمايش بين الملل آموزش علوم پزشكي کشور" براي طرح در  جلسه آينده که دو هفته بعد برگزار خواهد شد آماده گرديده و فرم برنامه عملياتي مربوطه تکميل گردد:

1- استخراج وضعيت موجود در شاخص هاي تعداد دانشجويان خارجي شاغل به تحصيل در دانشگاه  و تعداد اساتيد دانشگاه که با دانشگاههاي خارجي همکاري دارند

2- استخراج آمار تعداد برنامه هاي مشترک در حال اجرا با دانشگاههاي خارجي و ارائه گزارش  اقداماتي که در اين مورد تاکنون انجام گرفته و فرآیندهای موجود

3- ارائه گزارشی با موضوعیت تعيين فرصت ها و مزيت هاي آموزشي و منطقه اي دانشگاه علوم پزشکي مشهد جهت بين المللي سازي آموزش دانشگاه

اقدام در خصوص تعيين تعداد رشته محل هاي داراي استاندارد لازم براي پذيرش دانشجويان خارجي

 

جلسه دوم                         تاریخ: 94/10/03

در ابتدای جلسه گزارش موارد مقرر شده در جلسه قبل بیان گردید. سپس اعضا به بیان نظرات خود به شرح ذیل پرداختند:

- اعتباربخشی دانشگاه باید مدنظر قرار گیرد.

- بین المللی شدن دانشگاه دستاورد مهمی است که در معاونت آموزشی پیگیری شده است.

- توسعه کاربرد زبان انگلیسی به عنوان زبان علمی دنیا از اهمیت فراوانی برخوردار است.

- توانمندسازی اساتید در حوزه زبان انگلیسی از اهداف اولویت دار می باشد.

- پیشنهاد برگزاری حداقل یک همایش بین المللی به زبان انگلیسی در دانشگاه های منطقه در سال

- پیشنهاد برگزاری یک برنامه آموزشی در هر یک از گروه های آموزشی به زبان انگلیسی در ماه

- پیشنهاد در نظر گرفتن تمهیداتی برای جذب متقاضیان غیرایرانی از طریق آزمون در دانشگاه ها برای سهمیه بورس به غیرایرانیان مستعد و توانمند. در این قالب می توان برای هر دانشگاه در منطقه سهمیه خاصی در نظر گرفت.

- بین المللی شدن دانشگاه علوم پزشکی مشهد فرصتی است که باید حداکثر استفاده را نمود.

- جایگاه دانشگاه و شهر مشهد در منطقه و جهان از اهمیت خاصی برخوردار است و باید گامهایی در خور و شایسته برای بین المللی سازی دانشگاه برداشت.

- ارتقای سهم دانشگاه های منطقه به صورت مستقل باید مد نظر قرار گیرد.

- با توجه به موقعیت شهر مشهد دانشگاه مزیت جذب دانشجو از منطقه را داراست.

- تعیین و ابلاغ میزان پذیرش دانشجوی غیرایرانی از طریق استعلام از وزارت باید انجام شود.

- گروه ها باید ترغیب شوند که برنامه های آموزشی خود را در معرض اعتباربخشی قرار دهند.

- برای جذب متقاضیان غیرایرانی سطح معیارهای بالا گرفته شود.

- امکان ارتقای اساتید توانمند فراهم شود.

- هر دانشگاه در منطقه با توجه به شرایط خاص خود برنامه عملیاتی تنظیم نماید.

- علاوه بر جذب دانشجویان غیرایرانی ، تبادل دانشجو نیز انجام گیرد.

- از بین دانشگاههای معتبر خارج از کشور برای هر دانشگاه منطقه یک دانشگاه خواهرخوانده تعیین شود.

- در صورت دعوت از اساتید غیرایرانی، شرایطی فراهم شود که همه دانشگاه های منطقه بتوانند استفاده کنند.

- در تنظیم قراردادهای دوره های مشترک همه دانشگاه های منطقه در نظر گرفته شوند.

- جایگاهی مرتبط با مدیریت امور بین الملل در دانشگاه های منطقه دیده شود.

- بعضی فعالیت ها مختص به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. در بعضی موارد دانشگاه های منطقه می توانند ورود کنند.

- نگاه به مسئله زبان انگلیسی باید تغییر کند.

- در کاربرد زبان انگلیسی مشکل وجود دارد.

- باید زیرساخت های بین المللی سازی فراهم شود.

- در بحث بین المللی سازی باید به آموزش، پژوهش و خدمات رفاهی توجه داشت.

- زیرساخت های حداقلی مهیا نیست و بدون اصول و برنامه نمی توان پیشرفت کرد.

- بحث اصلی در بین المللی سازی کوریکولوم است، و کوریکلوم های موجود استاندارد نمی باشند. بعضی توانمندی های موجود آموزشی دانشگاه ها باید در قالب کوریکولوم ها تدوین و ارائه شود.

- باید به معایب بین المللی سازی نیز توجه داشت از جمله از دست دادن هویت ملی

- باید از مدل و الگوهای مناسب استفاده کرد و باید زیرساخت ها آماده باشد اما نمی توان منتظر ماند و باید براساس اسناد بالادستی اقدام شود.

- ارائه عناوین پژوهشی مرتبط با محورها و اهداف بین المللی سازی دانشگاه ها به وسیله اعضا در جلسه آینده کارگروه

 در ادامه موارد ذیل مقرر گردید:

- برنامه پیشنهادی زمانبندی برگزاری جلسات شش ماهه مطرح و تصویب شد. ضمنا مقرر گردید جلسه  26 فروردین در بیرجند برگزار شود. همچنین مقرر شد در صورت نیاز جلسات فوق العاده به صورت مجازی یا حضوری تشکیل شود.

- مقرر شد مصوبات جلسه قبلی با نگاه منطقه ای بازنویسی و برای دانشگاه های منطقه ارسال و در جلسه آینده گزارش آن ارائه گردد.

- مقرر شد توانمندی ها و رشته محل های دارای استاندارد لازم برای پذیرش متقاضیان و دانشجویان غیرایرانی در هر دانشگاه مشخص و در جلسه آینده گزارش شود.

- مقرر شد برای تسهیل در پذیرش دانشجویان غیرایرانی با وزارت متبوع در خصوص تعیین و ابلاغ درصد مشخصی برای پذیرش دانشجویان غیرایرانی مکاتبه تا پذیرش این افراد برای دانشکده ها به صورت الزام باشد، نه اختیاری.

- تشکیل گروه ایمیلی برای اعضای کار گروه و ارسال فرم برنامه عملیاتی، آتنا، و سایر مستندات مرتبط برای اعضا.

- مقرر شد با همکاری گروههای آموزش و دانشکده ها حداقل یک همایش بین المللی صرف به زبان انگلیسی برگزار شود.

- مقرر شد حداقل یک برنامه آموزشی در هر گروه به زبان انگلیسی در هر ماه برگزار شود 

- مقرر شد دانشگاههای منطقه با توجه به پتانسیل موجود برای جذب دانشجویان و متقاضیان غیرایرانی توانمند سهمیه بورس اختصاص دهند.

- مقرر شد  اساتید بومی دانشگاه های منطقه که در دانشگاه های خارج کشور کرسی دارند برای ارتباط و استفاده از ظرفیت ها تعاملات علمی و آموزشی شناسایی شوند.

- مقرر شد عناوین پژوهشی مرتبط با محورها و اهداف بین المللی سازی دانشگاه ها در هر منطقه بررسی و درجلسه بعدی ارائه گردد.

 

جلسه سوم                         تاریخ: 94/10/17

در ابتدا گزارش مربوط به مصوبات جلسه قبل پرداخته شد و موارد ذیل توسط اعضا مطرح گردید:

- ارسال صورتجلسات برگزار شده به دانشگاه های منطقه به همراه فرم برنامه عملیاتی و آتنا از طریق ایمیل و اتوماسیون

- پیگیری امور بین المللی سازی در داخل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- برگزاری جلسه با دانشگاه فردوسی مشهد به منظور تسریع فرایند کنسولگری

- هر دانشگاهی برنامه عملیاتی مخصوص به خود را تهیه کند

- دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان دبیرکارگروه، مسئولیت تهیه برنامه عملیاتی برای کل منطقه را بر عهده بگیرد.

- هدف از تشکیل کارگروه فعالیت آموزشی در بستر بین الملل است

- در تهیه برنامه عملیاتی منطقه، کل دانشگاه های عضو باید مشارکت داشته باشند

- مشارکت تمامی اعضای کارگروه باعث تسریع و غنی سازی محتوی برنامه عملیاتی خواهد بود.

- لزوم هماهنگی با دیگر کارگروه ها برای نوشتن برنامه عملیاتی

- برای جذب دانشجوی غیرایرانی سه حیطه آموزش، پژوهش و خدمات رفاهی در نظر گفته شود.

- در حیطه آموزش کوریکولوم ها باید ترجمه و اعتباربخشی شود

- در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد تیم استانداردسازی کوریکولوم تشکیل شده است

- بومی سازی کوریکولوم اهمیت زیادی در آموزش دارد

- با توجه به تنوع درخواست های دانشجویان غیرایرانی، کوریکولوم ها باید انعطاف پذیر باشند

- کوریکولوم ها باید به گونه ای تنظیم شوند که نیازهای مخاطبان را پوشش دهد تا حداکثر دانشجویان غیرایرانی جذب شوند

- لزوم هماهنگی با دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه امور کنسولگری

- انجام مکاتبه با وزارت امور خارجه برای اعطای نمایندگی از طریق حراست

- لزوم توجه به محدودیت پذیرش افراد غیرایرانی در بعضی شهرهای استان خراسان بزرگ

- استفاده از رایزن فرهنگی کنسولگری برای تبلیغات و تبیین فرایند پذیرش دانشجو

- یک نفر رابط امور کنسولگری برای دانشگاه مشخص شده است

- لزوم برگزاری جلسات هماهنگی مدیریت روابط بین الملل دانشگاه با دفاتر کنسولگری

- تقسیم بندی کشور های مورد توجه در امر بین المللی سازی به سه حوزه کشورهای نفوذ؛ هدف؛ مرتبط

- ماموریت محور کردن دانشگاه های کشور در حوزه جذب دانشجوی غیرایرانی

- در ماموریت محور کردن دانشگاه های کشور به موقعیت مذهبی شهر مشهد به منظور جذب دانشجو از اقصی نقاط جهان توجه نشده است.

در ادامه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

- مقرر شد نمایندگان دانشگاه های منطقه اهداف اولویت دار، طرح های تحقیقاتی پیشنهادی و برنامه عملیاتی دانشگاه های متبوع خود را در حوزه بین المللی سازی حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 20/10/94 ارسال نمایند.

- مقرر شد به منظور تهیه برنامه عملیاتی و پیگیری اجرای آن یک تیم از دانشگاه های منطقه9 تشکیل شود.

- مقرر شد پروپوزال شبکه دانشگاه های اسلامی را در جلسه آینده کارگروه ارائه گردد.

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.