گزارش ها

گزارش جلسه اول- تاریخ: 94/08/28

گزارش جلسه دوم- تاریخ: 94/09/02

گزارش جلسه سوم- تاریخ: 94/11/14

گزارش جلسه چهارم-تاریخ: 95/2/13

گزارش جلسه پنجم- تاریخ: 95/03/23

گزارش جلسه ششم- تاریخ: 95/05/04

گزارش جلسه هفتم- تاریخ: 95/05/12

گزارش جلسه هشتم- تاریخ: 95/05/20

گزارش جلسه نهم- تاریخ: 95/06/27

گزارش جلسه دهم- تاریخ: 95/07/05

گزارش جلسه یازدهم- تاریخ: 95/07/08

گزارش جلسه دوازدهم- تاریخ: 95/07/15

گزارش جلسه سیزدهم- تاریخ: 95/07/18

گزارش جلسه چهاردهم- تاریخ: 95/08/01

گزارش جلسه پانزدهم- تاریخ: 95/08/03

گزارش جلسه شانزدهم- تاریخ: 95/08/16

گزارش جلسه هفدهم- تاریخ: 95/08/17

گزارش جلسه هجدهم- تاریخ: 95/08/27

گزارش جلسه نوزدهم- تاریخ: 95/09/15

گزارش جلسه بیستم- تاریخ: 95/09/15

گزارش جلسه بیست و یکم- تاریخ: 95/10/02

گزارش جلسه بیست و دوم- تاریخ: 95/10/12

گزارش جلسه بیست و سوم- تاریخ: 95/10/20

گزارش جلسه بیست و چهارم- تاریخ: 95/11/10

گزارش جلسه بیست و پنجم- تاریخ: 95/11/23

گزارش جلسه بیست و ششم- تاریخ: 95/12/05

گزارش جلسه بیست و هفتم- تاریخ: 95/12/16

گزارش جلسه بیست و هشتم- تاریخ: 96/02/22

گزارش جلسه بیست و نهم- تاریخ: 96/02/28

گزارش جلسه سی ام- تاریخ: 96/04/11

گزارش جلسه سی و یکم- تاریخ: 96/04/15

گزارش جلسه سی و دوم- تاریخ: 96/04/17

گزارش جلسه سی و سوم- تاریخ: 96/04/19

گزارش جلسه سی و چهارم- تاریخ: 96/04/19

گزارش جلسه سی و پنجم- تاریخ: 96/04/25

گزارش جلسه سی و ششم- تاریخ: 96/05/09

گزارش جلسه سی و هفتم- تاریخ: 96/05/15

گزارش جلسه سی و هشتم- تاریخ: 96/05/02

گزارش جلسه سی و نهم- تاریخ: 96/05/29

گزارش جلسه چهلم- تاریخ: 96/06/27

گزارش جلسه چهل و یکم- تاریخ: 96/06/30

گزارش جلسه چهل و دوم- تاریخ: 96/07/03

گزارش جلسه چهل و سوم- تاریخ: 96/07/12

گزارش جلسه چهل و چهارم- تاریخ: 96/07/15


 

جلسه اول                         تاریخ: 94/08/28

در ابتدای جلسه توضیحاتی در خصوص بسته اعتلای اخلاق حرفه ای و محورهای آن ارائه  شد. سپس شرکت کنندگان در جلسه  به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص وضعیت موجود رعایت اخلاق حرفه ای در سطح دانشگاه،  نقش برنامه های درسی، ارزشیابی و کوریکولوم پنهان  در بحث اخلاق حرفه ای و نیز زیرساختهای لازم برای رعایت اخلاق حرفه ای توسط شاغلین حرف پزشکی پرداختند.  در ادامه نحوه تدوین برنامه عملیاتی کارگروه اخلاق حرفه ای مورد بررسی قرار گرفت . در پایان تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

- جمع آوری کدهای اخلاق حرفه ای  موجود در گروههای اموزشی و تعیین اولویتهای آن

- بررسی و تعیین شاخصها و معیارهای ارزشیابی اخلاق حرفه ای دستیاران در گروه های مختلف آموزشی
 
 

جلسه دوم                         تاریخ: 94/09/02

در ابتدای جلسه به بیان دستور کار جلسه و انتظارات از کارگروه پرداخته شد. سپس شرکت کنندگان در جلسه  به معرفی خود و ارائه گزارش فعالیتهای دانشگاه مربوطه در خصوص بحث اخلاق حرفه ای پرداختند. همچنین نقطه نظرات و پیشنهادات در خصوص موارد ذیل مطرح گردید:

- وضعیت موجود رعایت اخلاق حرفه ای در سطح دانشگاه

- نقش برنامه های درسی و  به ویژه کوریکولوم پنهان  در بحث اخلاق حرفه ای

- نقش مهم اساتید در  رعایت اخلاق حرفه ای

- اهمیت  پایش و  ارزشیابی میزان رعایت آن و چالشهای ارزیابی آن،

- روشهای آموزش

-و نیز زیرساختهای لازم برای رعایت اخلاق حرفه ای توسط شاغلین حرف پزشکی.

 در ادامه، عمده فعالیتها و کار ویژه های کارگروه اخلاق حرفه ای  با توجه به توان و محدودیتهای آن، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به دنبال طرح برخی پیشنهادات از قبیل تشکیل دفتر تحکیم و ترویج اخلاق حرفه‌ای در بیمارستانها (با کارکرد دیده‌بانی) و راه‌اندازی جایزه اخلاق پزشکی در دانشگاههای کلان‌منطقه، این طرحها مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در پایان موارد ذیل اتخاذ گردید:

- مشخص شود که آیا بحث اعتلای اخلاق حرفه ای به عنوان ماموریت ویژه دانشگاه خاصی مورد توجه قرار گرفته است یا خیر در صورت مثبت بودن آن آیا باید با ان دانشگاه لینک شد و با آنها همکاری نمود یا تنها به استفاده از تجارب آنها و پیگیری فعالیتهای آنها اکتفا نمود.

- کارگروه اخلاق حرفه ای فعالیتهای خود را بر 5 بخش کلی پژوهشی، پایشی، تدوینی (مثلا تدوین کدهای اخلاقی)، ترویجی- آموزشی  و اصلاحات ساختاری متمرکز نماید.

- دانشگاه خراسان شمالی، گناباد و مشهد به عنوان مسوول اصلی بخش پژوهشی فعالیتهای کارگروه تعیین شدند و مقرر شد تا جلسه آینده گزارش اولیه‌ای درباره طراحی ساختار و  ابزار مناسبی جهت ارزشیابی میزان رعایت اخلاق حرفه ای اساتید  ارائه دهند.

- مقرر شد همكاران دانشگاههاي خراسان شمالي و سبزوار تا جلسه آینده ساختار پیشنهادی خود برای شکل گیری دفتر تحکیم و ترویج اخلاق حرفه ای و نیز کارشناس در صحنه ارائه دهند.

 

جلسه سوم                         تاریخ: 94/11/14

 ارائه نمونه‌هایی از شاخصهای موجود درگروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای ارزیابی کدهای اخلاق پزشکی-ضرورت تدوین چارچوب فعالیتهای کارگروه و رسالتهای اصلی آن مبتنی بر بسته ابلاغی نحوه  انجام فعالیتهای کارگروه و تقسیم وظایف مناسب بین دانشگاهها

 

 جلسه چهارم                         تاریخ 95/2/13

بحث در رابطه بارسالتها و اهداف کارگروه اخلاق حرفه ای و چالشها و ابهامات فرارو-توجه کارگروه به اقدام عملی بجای سند سازی -توجه به خطاهای پزشکی و بحث و بررسی شفاف در این خصوص جهت ارائه راهکار-اولویت بندی فعالیتهای کارگروه و اعلام عمومی آن به دانشگاههای کشور

 
 

جلسه پنجم                        95/3/23

جلسه مشترک کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای وستادبرنامه شورای دانشگاه درراربطه با اسلامی شدن دانشگاهها:درابتدا مطالبی در خصوص  سابقه اقدامات انجام‌شده بعد از انقلاب درخصوص اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها  و  لزوم نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه برای تربیت نیروی انسانی جهت ارتقاء سلامت مردم مطرح  و مقرر شد که برنامه عملیاتی اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها در آموزش در قالب یک سند تکمیلی تدوین شود؛ چون سند اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها (مصوب سال92 شورای عالی انقلاب فرهنگی) بعد از تصویب برنامه عملیاتی سال95 دانشگاه، ابلاغ شده پیشنهاد ‌شد، سند اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها در کارگروه اعتلای اخلاق حرفه‌ای بررسی شود و نتیجه کارشناسی برای تصمیم‌گیری نهایی در این جلسه مطرح گردد.

 
 

جلسه ششم                        95/05/04

مطالب مطرح شده:

♦ ادغام برنامه عملیاتی دربرنامه اسلامی شدن دانشگاه دربخش آموزش

برقراری کانالهای ارتباطی کارگروه در دانشگاه و دانشکده ها جهت حمایت از مصوبات و فعالیتهای کارگروه و ضمانت اجرای آن استفاده از تمامی ظرفیتهای دانشگاه به ویژه اساتید و دانشجویان متبحر حوزه پژوهش کیفی جهت پیگیری فعالیتهای کارگروه درنهایت مقررشد، به منظور ارتباط و تعامل هرچه بیشتر ستاد با صف، کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای در هر دانشکده تشکیل شود.

ضرورت انجام مطالعه کیفی فراگیر جهت دستیابی به مهمترین چالشهای اخلاقی و گزینش اولویتهای مداخله

در اولویت قرار دادن بررسی از دیدگاه دانشجویان برای شروع بررسی نیازسنجی اولویتهای اخلاق حرفه ای در سال 95 با توجه به محدودیتهای موجود کارگروه

 
 

جلسه هفتم                        95/05/12

تدوین طرح پژوهشی نیازسنجی از دانشجویان در خصوص اولویتهای اخلاق حرفه ای

بررسی و ارزیابی ابزارهای (سنجش میزان رعایت اخلاق حرفه ای)

 
 

جلسه  هشتم                        95/05/20

مطالب مطروح شده:

معرفی دکتر مدبر به عنوان دبير جديدکارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای

معرفی سامانه وبينار-لزوم بررسی طرحهای مربوط به فعاليتهای فرهنگی درشورای پژوهشی فرهنگی)دردانشگاههايی که شورای پژوهشی فرهنگی دارند

پيگيری فعاليتهای کارگروه در ابعاد پژوهشی، آموزشی و مداخله ای و پرهيز از يک بعدی نگری

ضرورت رجوع به اسناد بالادستی از جمله سند اسلامی سازی و سند ملی راهبردی اخلاق در پيگيری اقدامات کارگروه

استفاده از پتانسيلهای دانشجويی -پيگيری اهداف بسته اعتلای اخلاق حرفه ای با استفاده از ضوابط و ساختارهای موجود و اجتناب از ايجاد ساختارها و ضوابط جديد

پرهيز از دوباره کاريهای بی مورد و رجوع به تجارب موجود کلان منطقه و کشور در خصوص اعتلای اخلاق حرفه ای استخراج مشترکات کدهای اخلاق حرفه ای بين المللی و نيز کدهای اخلاق حرفه ای بومی در دانشگاه و اطلاع رسانی آن

مصوبات: فرايند پيشنهادی مشهد درباره "تصويب طرحهای پژوهشی مرتبط با اولويتهای کارگروه" مشروط به تسهيل اجرای فرايند مصوب شد.

فرصت لازم جهت به اشتراک گذاری تجارب موفق دانشگاهها در خصوص اعتلای اخلاق حرفه ای فراهم شود.

به منظورتنظيم واولويت بندی فعاليتهای کارگروه بر اساس محورهای بسته اعتلای اخلاق حرفه ای بافرمت يكسان، مقررشد فايل برنامه عملياتی دانشگاه سبزوار برای اعضا ارسال شود و هرکدام ازاعضا برنامه هايشان راتنظيم ودرجلسه بعدی برنامه استراتژيک و برنامه عملياتی کارگروه تدوين شود.

 
 

جلسه نهم                        95/06/27

 جلسه مشترک  دبیرکارگروه اخلاق حرفه ای با دبیرکمیته انظباطی دانشجویان

اعلام آمادگی کامل طرفین برای همکاری  درخصوص ارزشها و اخلاق حرفه ای در دانشجویان و مشترکاتی که با شورای انضباطی وجود دارد.

 مصوبات:

ارسال بسته اعتلای اخلاق حرفه ای برای دبیرکمیته انظباطی دانشجویان

ارسال آئین نامه های انظباطی دانشجویان برای کارگروه اخلاق حرفه ای

 


جلسه دهم                        95/07/05

مطالب مطرح شده: 

ارائه گزارش در خصوص  برقراری ارتباط با  نهادهای متولی و مرتبط با  اخلاق حرفه ای در دانشگاه توسط دبیرکارگروه

تکثر نهادهای متولی و مرتبط با  اخلاق حرفه ای در دانشگاه :فرصت/تهدید

ضرورت شناسایی  نهادهای متولی و مرتبط با  اخلاق حرفه ای در دانشگاه و شفاف سازی ساختار سازمانی مرتبط با اخلاق

ضرورت توجه به فعالیت مشارکتی در  نهادهای متولی و مرتبط با  اخلاق حرفه ای در دانشگاه به منظور هم افزایی نتایج اقدامات و پرهیز از پراکنده کاری

ضرورت توجه به ضمانتهای اجرایی لازم برای مصوبات کارگروه

مصوبات:

بررسی پروژه جامع مدیریت کوریکولوم پنهان و پیشنهادات مرتبط جهت اجرای بهینه آن

استفاده حداکثری از فرصت تشکیل کلان منطقه9 جهت ارتقای سطح اخلاق حرفه ای در این منطقه از طریق مشارکت مناسب اعضا

تالیف کتاب در زمینه کوریکولوم پنهان

شناسایی نهادهای متولی و مرتبط با  اخلاق حرفه ای در دانشگاه و دعوت از نمایندگان ایشان در جلسات کارگروهارائه گزارش در خصوص اقدامات انجام شده در کارگروه به صورت مداوم به نهادهای متولی و مرتبط با  اخلاق حرفه ای در دانشگاه جهت آگاهی ایشان

 

جلسه یازدهم                        95/07/08

 ارائه گزارش در خصوص طرح ایجاد کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای دردانشکده ها و عملکرد دو ماهه گذشته کارگروه

ضرورت ورود به اقدامات عملی و اجرایی

ضرورت ارتباط بیشتر با دانشگاههای پیشرو در بحث اخلاق حرفه ای

مصوبات:

تدوین برنامه عملیاتی محور دوم(استقرارنظام دیده بانی رصدارزشهادرنظام آموزش عالی سلامت)

ارسال جزئیات ساختار کارگروه دانشکده ای وکمیته های برنامه ریزی برای اعضا

تشکیل کمیته برنامه ریزی درسی مبتنی برارزش درهرگروه آموزشی زیر نظر کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای هر دانشکده

مکاتبه با وزارت و درخواست ارسال مدل برنامه ریزی درسی مبتنی برارزش

 

جلسه دوازدهم                        95/07/15

ابتدا آقای دکتر اکبری مجری پروژه مدیریت برنامه درسی پنهان، کلیاتی را در رابطه با پروژه ارائه دادند و اعضا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص آن ارائه نمودند. در ادامه دکتر شاقلی نظرات اعضا و داوران طرح را جمع بندی نمودند. در ادامه جلسه دکتر حجازی فرم پیشنهادی خود در خصوص تدوین برنامه عملیاتی کارگروه را مبتنی بر فرمت دانشگاه سبزوار ارائه دادند و سپس اعضا نظرات خود را در این خصوص عنوان نمودند.

دانشگاههای مختلف برنامه عملیاتی خود را بر اساس فرمت ارائه شده تکمیل و به کارگروه ارسال نمایند.

ضمن تصویب کلیات پروژه جامع مدیریت کوریکولم پنهان دانشگاه بیرجند مقرر شد مجری محترم پروژه را به تعدادی طرح کوچکتر تقسیم نمایند و اصلاحات لازم در طرح را باتوجه به پیشنهادات ارائه شده توسط اعضا انجام و دوباره در کارگروه مطرح نماید.

جلسه آینده کلان منطقه در دانشگاه خراسان شمالی برگزار شود.

 

جلسه سیزدهم                        95/7/18

جلسه مشترک  کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای و  مدیریت تحصیلات تکمیلی

مطالب مطرح شده:

بر ضرورت هماهنگی هر چه بیشتر کارگروه با مدیریت تحصیلات تکمیلی در خصوص توسعه ارزش ها و اصول اخلاقی در فراگیران، تأکید شد. بیان اقدامات انجام شده در خصوص توسعه ارزش ها در دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مدیریت تحصیلات تکمیلی. تأکید بر اینکه اینگونه فعالیتهای تیم کارشناسی مدیریت تحصیلات تکمیلی، زینت بخش اهداف  کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای دربخش فراگیران خواهدبود.

ضرورت انجام بررسی وضعیت موجود ارزشها در سیستم آموزشی دانشگاه و نیازسنجی در خصوص ارتقای اخلاق حرفه ای

توجه جدی به نقش الگوهای نقش آفرین در آموزش از جمله دانشجویان، اساتید و ... شناخته شده

ایجاد ساختار اداری مشخص جهت همکاری تحصیلات تکمیلی و کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای

ارسال درخواست رسمی کارگروه از تحصیلات تکمیلی جهت معرفی یک یا دو نفر نماینده در کارگروه تصميمات متخذه:

استفاده از توان کارشناسان تحصیلات تکمیلی در پیشبرد اهداف کارگروه به عنوان بازوی مطالعاتی و بالعکس

پرهیز از پراکنده کاری و موازی کاری نهادهای متولی و ضرورت استفاده از هم افزایی گروهی

توجه به قوانین موجود جهت ضمانت اجرایی فعالیتهای مرتبط با اخلاق حرفه ای

 
 

جلسه چهاردهم                        95/08/01

جلسه مشترک دبیرکارگروه با استاد پیشکسوت و الگوی عملی اخلاق در دانشگاه آقای دکتر محمود فرهودی مطالب مطرح شده:

♦ ارائه گزارش در خصوص  برقراری ارتباط با  نهادهای متولی و مرتبط با  اخلاق حرفه ای به حضوراستاد

توصیه های استاد مبنی بر پرهیز از افراط و تفریط در برنامه های اجرایی مرتبط با مسائل اخلاقی و معرفی کتابی که توسط ایشان در زمینه اخلاق پزشکی تألیف شده است و اهدای یک جلد به کارگروه

شناسایی اساتید الگوی  اخلاق حرفه ای در دانشگاه و دعوت از ایشان در جلسات مشورتی کارگروه

 
 

جلسه پانزدهم                        95/08/03

ارائه گزارش در خصوص آخرین جلسه کلان منطقه، طرح ایجاد کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای در دانشکده ها و تدوین پیش نویس برنامه عملیاتی کارگروه

چالشهای جدایی اخلاق حرفه ای از اخلاق پزشکی در دانشگاه

ضرورت انجام بررسی وضعیت موجود ارزشها در سیستم آموزشی دانشگاه و نیازسنجی در خصوص مداخله های عملی در گروههای آموزشی مستعد و علاقه مند جهت ارتقای اخلاق حرفه ای

ضرورت مطالعات تئوری در خصوص مبانی اخلاق و اقدامات عملی توأمان جهت ارتقای سطح اخلاق حرفه ای

توجه به متدولوژی و روش اقدام در گروههای آموزشی با همکاری اساتید و دانشجویان به عنوان یک استراتژی کارا جهت ارتقای سطح اخلاق حرفه ای در دانشگاه

چالشهایی که در برنامه های ارسالی برای دانشگاههای کشور توسط وزارتخانه به عنوان یک نهاد متولی سیاستگذاری وجوددارد.

تدوین برنامه عملیاتی برای اعتلای اخلاق حرفه ای توسط گروههای آموزشی و ایفای نقش کارگروه اخلاق به عنوان تسهیلگر فعالیتهای ایشان

توجه به مؤلفه های استخراج شده اخلاق حرفه ای در معاونت دانشجویی

فرهنگی(که به صورت کتاب منتشر شده است)

توجه به جو و فضای حاکم در بحث رعایت اخلاق و نقش مهم کوریکولوم

مصوبات: پیگیری مباحث اخلاق حرفه ای در کمیته برنامه ریزی درسی مبتنی بر ارزش در هر گروه آموزشی زیر نظر کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای هر دانشکده و با نظارت کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای

تشکیل کمیته برنامه ریزی درسی مبتنی بر ارزش درگروههای آموزشی مستعد متشکل از متخصصین رشته، متخصص اخلاق حرفه ای، متخصص آموزش، متخصص دینی و متخصص علوم رفتاری به منظور پیگیری مطالعات مداخله ای

تقسیم پروژه بیرجند در خصوص مدیریت کوریکولوم پنهان و واگذاری هر بخش به دانشگاههای کلان منطقه

 

جلسه شانزدهم                        95/8/16

جلسه مشترک بامدیرگروه اخلاق پزشکی

مطالب مطرح شده:

گزارش پيگيريهاي انجام گرفته: شامل: طرح نامه توسعه کمی دوره های تکمیلی اخلاق حرفه ای ارسالی از وزارت –تأکید جناب آقای دکتر دارابی دبیر دبیرخانه کلان منطف 9آمایشی بر تعامل هرچه بیشتر فیمابین جایگاههای مختلف فعال دراامر توسعه اخلاق – بحث درخصوص فعالیتهای کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای ومشترکاتی که باشورای اخلاق دانشگاه وجوددارد.

مصوبات:ارسال  مجموعه مقررات وقوانین موجود دررابطه باامور اجرایی مرتبط با پروفیشنالیسم در سه سطح دانشجو-استاد وکارکنان آموزشی وجود دارد برای  مدیرمحترم گروه اخلاق پزشکی

تدوین شاخصهای اخلاقی مورد نیاز برای رصد ارزشها ی اخلاقی دراساتید-اعلام آمادگی کامل طرفین برای همکاری

 

جلسه هفدهم                         95/08/17

جلسه بامدیران بالادستی

ابتدا دبیرکارگروه اخلاق حرفه ای برنامه جامع نهایی که درجلسات کارگروه تدوین شده بود،ارائه داد

تصميمات متخذه: برنامه عملیاتی کارگروه مورد تایید وحمایت مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی قرار گرفت. واجازه اجراصادرگردید.

شفاف سازی و اطلاع رسانی مناسب کدهای اخلاق حرفه ای به تمامی ذینفعان در دانشگاه

بررسی  مفاهیم و مبانی فلسفی اخلاق حرفه ای و ارزش و تدوین جزوه آموزشی مناسب در این زمینه- برقراری ارتباط مناسب با جناب آقای دکتر تابعی و استفاده از تجربیات در زمینه اخلاق حرفه ای

 

جلسه هجدهم                        95/08/27

(مكان جلسه:بجنورد)

ابتدا آقای دکتر اکبری مجری پروژه جامع مدیریت کوریکولوم پنهان برای نهادینه سازی اخلاق حرفه ای درنظام آموزش عالی سلامت ، اولین جزء از اجزای پنجگانه پروژه  جامع مدیریت برنامه درسی پنهان را مطرح کردند و اعضا نیز نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص آن ارائه دادند. در ساعت 13 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و هیئت همراه در جلسه حضور یافته و ضمن تشکر و خیر مقدم به اعضا، بر اهمیت حضور اساتیدی که الگوی عملی اخلاق در دانشگاهها می باشند، تأکید نمودند. در بخش دوم جلسه، آقایان دکتر مرادی از اسفراین  و  دکتر  مدبر  از  مشهد برنامه عملیاتی که براساس فرمت مصوب قبلی  تهیه شده بود  را  ارائه دادند و بدین ترتیب برنامه های عملیاتی اعضا مصوب و آماده اجرا گردید.

مصوبات:

 نهایی سازی برنامه عملیاتی کارگروه-ادامه بررسی پروژه مدیریت جامع کوریکولوم پنهان( بیرجند)-ادامه طرح جزئیات پنجگانه پروژه جامع مدیریت کوریکولو م پنهان دانشگاه بیرجند  طرح تجربیات موفق  دانشگاهها ی کلان منطقه  9  در رابطه با نهادینه سازی اخلاق حرفه ای

 

جلسه نوزدهم                        95/09/15(ساعت10تا12)

جلسه مشترک باشورای اخلاق دانشگاه باموضوع تدوین معیارهای عینی رصد  اخلاق حرفه ای در اساتید دانشگاه.

  پس از ارائه گزارشی ازوضعیت موجود رصد ارزشها واخلاق حرفه ای دراساتید دانشگاه توسط دبیرکارگروه اخلاق حرفه ای ،مقرر شد:معیارها وشئونات رفتار حرفه ای درسطوح :استاد-دانشجو-کارکنان ،توسط شورای دانشگاه بصورت عینی وقابل سنجش تدوین و به کارگروه اخلاق حرفه ای ارائه گردد

 

 جلسه بیستم                        95/09/15(ساعت12تا14)

 ارائه گزارش در خصوص آخرین جلسه کلان منطقه

طرح ایجاد کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای در دانشکده ها

تدوین پیش نویس برنامه عملیاتی کارگروه

 سپس برنامه جامع کارگروه توسط دبیر کارگروه ارائه شد و فرمهایی در خصوص اولویت بندی فعالیتهای کارگروه توزیع و از همکاران خواسته شد نظرات خود را در زمینه اولویت برنامه های کارگروه درج نمایند.

که اعضانظراتشان رامبنی بر:

لزوم گنجاندن متخصص علوم رفتاری (از جمله متخصص روانشناسی، علوم اجتماعی و ...) در تیم سه گانه اخلاق حرفه ای -لزوم کنترل و مدیریت پروژه در پیگیری اهداف کارگروه

لزوم شروع بکار طرح بررسی مبانی توسط تیم سه گانه و با مدیریت نهاد رهبری دانشگاه

ضرورت مطالعات تئوری درخصوص مبانی اخلاق و اقدامات عملی توأمان جهت ارتقای سطح اخلاق حرفه ای

معرفی برخی از فعالیتهای مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه در بحث اخلاق حرفه ای

حضور یک نفر متخصص علوم دینی (مانند امام جماعت دانشکده) در کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای هر دانشکده

پیگیری تشکیل کمیته برنامه ریزی درسی مبتنی برارزش درگروههای آموزشی مستعد متشکل از متخصصین رشته، متخصص آموزش، متخصص دینی و متخصص اخلاق حرفه ای( افراد متخصص در حوزه اخلاق و یا متخصص علوم رفتاری) به منظور پیگیری مطالعات مداخله ای

 
 

جلسه بیست و یکم                        95/10/02

مطالب مطرح شده: طرح قسمت دوم پروژه مدیریت برنامه درسی پنهان با عنوان " تعیین کدهای اخلاق حرفه ای" توسط مجری محترم پروژه و ارائه نظرات و پیشنهادات اعضا در خصوص آن (از جمله استفاده از مطالعات تطبیقی ، نحوه تأیید کدهای نهایی، روش کار و استفاده از منابع اسلامی و ایرانی در استخراج کدها، چالشهای استخراج کد از مصاحبه ها، استفاده از مصاحبه ها در آسیب شناسی اخلاق حرفه ای بجای تعیین کدها) . در ادامه خانم دکتر طباطبایی چهر به ارائه تجربیات موفق دانشگاه خراسان شمالی در زمینه اخلاق حرفه ای پرداختند و اعضا نیز نظرات خود را در این خصوص عنوان نمودند. شرکت کنندگان همچنین از ایشان و همکارانشان بخاطر اینکه دانشگاه خراسان شمالی به بحث اعتلای اخلاق حرفه ای به صورت پروژه تدریجی و مستمر بجای پروژه ای کلان و زودگذر وارد شده اند ، تشکر نمودند و تقاضا نمودند که در جلسات بعدی هم از تجربیات موفق آن دانشگاه بهره مند گردند. در نهایت مقرر شد:

انجام پروژه آشنایی با  منابع و متون دینی و اسلامی (در قالب طرح آشتی با نیکان) و استخراج کدهای اخلاق حرفه ای از کتاب آداب المتعلمین فی الطب در دانشگاه سبزوار

تلاش جهت فعال نمودن دانشجویان و درگیر کردن آنها در بحث اعتلای اخلاق حرفه ای (بویژه کمیته دانشجویی اخلاق حرفه ای و پایان نامه های PhD)

نقش کارگروه کلان منطقه، سیاست گذاری و پیگیری فعالیتها بر اساس برنامه باشد و فعالیتهای پژوهشی در جایگاههای مرتبط، کارشناسی شده و نتایج آن در جلسه مطرح شود.

تجربیات موفق دانشگاهها در رابطه با نهادینه سازی اخلاق حرفه ای در هر جلسه مطرح شود.

اصلاحات لازم بر روی پروژه تعیین کدهای اخلاق حرفه ای انجام شود و به کارگروه جهت داوری توسط داوران تخصصی ارسال گردد.

وقت جلسات کارگروه کلان منطقه، برای استفاده بهینه از وقت افزایش یابد(از ساعت 10تا15).

انعکاس نظر کارگروه به مقامات بالا در سطح وزارتخانه و کلان منطقه جهت  تاکید بر عنوان اعتلای اخلاق حرفه ای بجای اخلاق پزشکی در تمام نهادها، کمیته ها و جلسات مرتبط به منظور فرهنگسازی در این زمینه
 
 

جلسه بیست ودوم                        95/10/12

جلسه بادبیر محترم دبیر خانه کلان منطقه9آمایشی

ارائه گزارش  اقدامات انجام شده  درخصوص تدوین برنامه جامع کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای ، ازنیمه دوم سال 1394 تا کنون توسط دبیر کارگروه وتأکید معاونت محترم آموزشی بر لزوم حمایت همه جانبه دانشگاه از اجرای صحیح برنامه عملیاتی  که توسط کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای، براساس بسته اعتلای اخلاق حرفه ای(ارسالی از وزارت متبوع) تدوین شده است.

مقرر شد:

الف-برنامه بصورت پایلوت از هم اکنون در گروههای آموزشی مستعد، اجرا شود.     

ب-جزئیات فعالیتهای اجرایی طرح، مشخص وبرای اجرا اولویت بندی گردد.

ج-اطلاع رسانی متناسب و در زمانهای مناسب، برای اجرای برنامه صورت پذیرد.

 
 

جلسه بیست وسوم                        95/10/20

 ارائه گزارش دبیرکارگروه مبنی بر اخذ تأییدیه مقامات بالادستی برای اجرای برنامه جامع کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای

تصميمات متخذه:

مقرر شد بر اساس جداولی که در ذیل فعالیتهای برنامه  عملیاتی سال 95 از تاریخ 95/10/20 توسط مجری و همکاران شروع و تا تاریخ 10/12 /95 حداقل 10 مقاله از منابع معتبر و جدید براساس بند 5 فرمت ارائه شده در جلسه، درخصوص طرحهای مطالعاتی و 100% کار درخصوص اقدامهای عملیاتی، تحویل دبیرخانه کارگروه شود. در ادامه اعضا در این خصوص نظراتشان را اعلام نمودند. سپس فعالیتهای هجده گانه بین اعضا تقسیم شد. سپس دبیر کارگروه، برنامه عملیاتی کارگروه اخلاق حرفه ای دانشگاه مشهد در سال 95 را که از برنامه جامع مصوب قبلی کارگروه، اقتباس شده است و فرمت یکسانی را که  برای اجرای 18 فعالیتی که از برنامه جامع برای سه ماهه پایانی سال 95 در نظرگرفته شده است را به اعضا ابلاغ نمود.

 
 

جلسه بیست و چهارم                               95/11/10

جلسه مشترک با سازمان نظام پزشکی مشهد به منظور برقراری ارتباط و تعامل مستمر کارگروه اخلاق حرفه ای دانشگاه با نظام پزشکی، درخصوص خطاهای پزشکی

مطالب مطروحه:

  ارائه گزارش در خصوص  طرح تحول نظام آموزش سلامت و بسته  اعتلای اخلاق حرفه ای

آسیب شناسی  خطاهای شاغلین حرف علوم پزشکی  واطلاعات موجود در بخش انتظامی سازمان نظام پزشکی، ولزوم تعامل هرچه بیشتر سیستم آموزشی دانشگاه با سازمان نظام پزشکی

پراکنده بودن فعالیتهای مرتبط باارتقای اخلاق حرفه ای تاکنون

طرح برخی از شایعترین شکایات واصله به هیئت انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد

ضرورت ورود به اقدامات عملی و اجرایی جهت تعیین مصادیق امور خلاف شئونات پزشکی

توسعه  کیفیت آموزشهای مرتبط بااخلاق پزشکی

لزوم توسعه تبادل اطلاعات مرتبط با اخلاق حرفه ای

بومی سازی منشور حقوق متقابل بیمار وتیم پزشکی

لزوم تعامل هرچه بیشترکارگروه بابخش نظارت بردرمان دانشگاه

لزوم ارتباط کارگروه باکمیته مرگ ومیر مادران باردار

معرفی رابط سازمان با کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای

درنهایت مقررشد:

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به خطاهای پزشکی و فهرست عناوین شایعترین شکایات مربوط به گروه پزشکی برای کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای ارسال شود

نظر به اینکه بر اساس ماده 6 قانون شرح وظایف سازمان نظام پزشکی در رابطه باخطاهای پزشکی، نیاز به تشکیل کمیسیونی برای تعیین مصادیق امورخلاف و خطاهای پزشکی، می باشد مقرر شد پس از دریافت قانون فوق، موضوع در دستور کار کارگروه اخلاق حرفه ای قرارگرفته و مصادیق، تعیین گردد.

 
 

جلسه بیست وپنجم                               95/11/23

 دستور کار: تدوین برنامه عملیاتی سال 1396 بر اساس برنامه جامع کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای

مطالب مطروحه:

ارائه گزارش در کارگروه درخصوص :

♦ جزئیات برنامه جامع  کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای(میان مدت)       

برنامه عملیاتی سال 95 کارگروه اخلاق حرفه ای(کوتاه مدت)  

نحوه تکمیل" فرم پروپوزال نوآوری آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طرح تحول آموزش منطقه 9 آمایشی کشور" برای فعالیتهای برنامه عملیاتی سال 95

گزارش اجرای برنامه عملیاتی سال 95 توسط مجریان هر فعالیت.

مصوبات :

تکمیل  فرم "پروپوزال نوآوری آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درطرح تحول آموزش منطقه 9 آمایشی کشور "توسط مجری هرفعالیت از برنامه عملیاتی سال95 کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای

ارسال فایل  هر فعالیت جهت اقدام براساس نامه شماره 683690/95 مورخ 95/11/13 .

 درنهایت برای تنظیم برنامه عملیاتی سال 1396 کارگروه، 29 فعالیت از برنامه جامع میان مدت کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیشنهاد گردید.

 

جلسه بیست وششم                                  05/12 /95      

مطالب مطروحه:

ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای کلان منطقه، توسط دبیر کارگروه

طرح قسمت سوم پروژه مدیریت برنامه درسی پنهان با عنوان "طراحی و اعتبارسنجی ابزار سنجش اخلاق حرفه ای" توسط مجری و ارائه نظرات اعضا

♦ ارائه تجربیات موفق دانشکده علوم پزشکی اسفراین در زمینه اخلاق حرفه ای

تصميمات متخذه:

انتقال نظرات کارگروه به مسوولین وزارتخانه

شرکت اعضا درجلسات و کارگاههای توانمندسازی اخلاق حرفه ای که در دانشگاههای کلان منطقه برگزارمیشود

پرداخت تا 60% بودجه طرحهای مصوب مندرج در فرمت پروپوزالهای نوآورانه آمایشی  کارگروه

طرح پروژه جامع مدیریت کوریکولوم پنهان، به منظور نهادینه سازی  ارزش ها و اخلاق حرفه ای درمؤسسات آموزش عالی سلامت(تدوین شده توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند) به عنوان یکی از  اولویتهای اصلی کارگروه، در جلسات رؤسا و معاونین کلان منطقه

تصویب سه مرحله اصلی پروژه جامع مدیریت برنامه درسی پنهان به شرح ذیل:

a- طراحی و رواسازی ابزار ارزیابی کوریکولوم پنهان در دانشگاههای علوم پزشکی

b- طراحی و رواسازی ابزار ارزیابی اخلاق حرفه ای در دانشگاههای علوم پزشکی

c- طراحی  و استقرار  نظام  پایش و اعتلای  اخلاق حرفه ای در دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی منطقه 9 و تعهد همگانی اعضا جهت انجام این پروژه در تمامی دانشگاه های کلان منطقه به صورت چند مرکزی

 

جلسه بیست و هفتم                                  12/16 /95      

مطالب مطروحه:

  ارائه گزارش دبیر کارگروه درخصوص جزئیات برنامه جامع کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای(میان مدت) و برنامه عملیاتی سال95 کارگروه اخلاق حرفه ای(کوتاه مدت) 

  تصميمات متخذه:

- تثبیت زمان جلسه بصورت ماهیانه به منظور فراهم شدن زمینه حضور کامل اعضا در جلسات کارگروه در سال 1396پیشنهاد (دوشنبه پایان هرماه) 

- برقراری ارتباط کارگروه با مرکز پژوهشهای اسلامی-

- تنظیم و ارسال برنامه عملیاتی سال1396کارگروه، با 29  فعالیت از برنامه جامع اعتلای اخلاق حرفه ای، برای اعضای کارگروه 

 

جلسه بیست و هشتم                                96/02/22

 

ارائه گزارش کارگروه های تغذیه و اخلاق حرفه ای دراجلاس رؤسا و معاونین آموزشی کلان منطقه 9 آمایشی:

 

دبیر کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای، گزارش عملکرد کارگروه اخلاق را ازابتدای تشکیل تا پایان سال95، به تفصیل و با ارائه مستندات به استحضار اعضا رسانیده و شرکت کنندگان نیز با تقدیر از کارگروه، پیشنهاداتشان را درخصوص نهادینه سازی ارزشها و اصول اخلاق حرفه ای به بحث گذاشته و مراتب حمایت معنویشان را از اقدامات کارگروه اخلاق حرفه ای اعلام نمودند.

 

مقررشد:

- شورای عالی اخلاق به عنوان یکی از ارکان وزارت بهداشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیشنهادشود.

 

جلسه بیست و نهم                           96/02/28

آقایان دکترمسکنی-دکتر مدبر –دکتر حجازی –دکتر مرادی  وجناب آقای ماروسی ،بترتیب گزارش عملکرد سال 95 کارگروههای اخلاق دانشگاههای: سبزوار-مشهد- بجنورد- اسفراین ونیشابور را ارائه دادند.

در ادامه کارشناس کارگروه درخصوص نحوه ثبت پروپوزالهای مرتبط با اخلاق حرفه ای درپورتال مرکز ملی تحقیقات راهبردی طرح تحول نظام آموزش سلامت را توضیح دادند. با توجه به اینکه در برنامه عملیاتی طرح تحول نظام  آموزش سلامت،فقط به سه آیتم: تشکیل شورای اخلاق در دانشگاهها، پیگیری مصوبات آن وتوسعه زیرساختهای اخلاق حرفه ای، اشاره شده است، در خصوص برنامه عملیاتی سال 96، مقررشد، برنامه جامع میان مدتی که براساس محورهای چهارگانه و اهداف شانزده گانه و12 شاخص پایش ارسالی ازوزارت متبوع(بسته اعتلای اخلاق حرفه ای) ، توسط کارگروه مشهد ، تنظیم شده است، برای اعضا ارسال شود تا براساس شرایط  ویژه هر کدام ازدانشگاههای عضو کلان منطقه، اهداف ویژه عینی(کاربردی و عملیاتی) و فعالیتها و استراتژیها، توسط  اعضا، تنظیم و در جلسه آینده ارائه شود.

 

جلسه سی ام                          96/04/11

دستور جلسه:  تشکیل کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای در دانشکده پرستاری مشهد. براساس برنامه جامع کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد،درخردادماه1396 و طی نامه شماره218689/96 دستور  تشکیل کارگروههای اعتلای اخلاق حرفه ای درداتشکده های دانشگاه ، توسط رئیس شورای کلان منطقه 9 آمایشی طرح تحول نظام آموزش عالی سلامت،صادر گردید.بر این اساس اولین جلسه کارگروه  اخلاق حرفه ای در دانشکده پرستاری ومامایی مشهد، باحضوراعضای شورای فرهنگی دانشکده و دبیرکارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای کلان منطقه 9 آمایشی، تشکیل گردید مطالب ابتدا  گزارشی از سوابق فعالیتهای فرهنگی دانشکده  از ده سال قبل تا کنون ارائه و مهمترین  نقاط  قوت و ضعف موجود در رابطه با ارزشها و اصول اخلاق حرفه ای در دانشکده ارائه گردید. سپس دبیر کارگروه  اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه، به معرفی بسته اخلاق حرفه ای(بسته ششم از بسته های تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی ،مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سلامت،ابلاغی مهرماه94) پرداختند. وفایل برنامه ودستورالعمل وزارتی وطرح توجیهی تشکیل کارگروه اخلاق حرفه ای در دانشکده دراختیار اعضا قرارگرفت  ومقرر شد:

باتوجه به ساختار مشابه کارگروه اخلاق حرفه ای دانشکده و شورای فرهنگی دانشکده،ونظر به اینکه ازابتدای سال96  اعتلای اخلاق حرفه ای در دستور کار شورای فرهنگی دانشکده پرستاری-مامایی قرارگرفته بود، این دو جایگاه  براساس برنامه ارسالی  ازوزارتخانه درطرح تحول نظام آموزش  عالی سلامت(بسته اعتلای اخلاق حرفه ای) بطورمشترک ، در دانشکده ،به فعالیت ادامه دهند.و جلسات هردوهفته یکبارازساعت13 تا 14 روزهای یکشنبه برگزار شود.
 
جلسه سی ویکم                         96/04/15

جلسه کلان منطقه 9 کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای

ارائه گزارش تفصیلی عملکرد کارگروه از ابتدا تاکنون توسط دبیر کارگروه

- بحث درخصوص آیین نامه تشکیل کمیته ملی اخلاق در آموزش علوم پزشکی

-بررسی برکات تشکیل کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش علوم پزشکی و چالشهای موجود بیان تجربیات دانشگاهها و گزارش کار ایشان در زمینه اخلاق حرفه ای

-ضرورت شفاف سازی لازم  در زمینه جایگاه کارگروه مدیریتی یا بازوی اجرایی و مطالعاتی واحد های بالا دستی

-تاکید بر مشارکت حداکثری تمامی دست اندر کاران و متولیان اخلاق حرفه ای جهت تحقق اعتلای اخلاق در دانشگاه و پرهیز از جزیره ای عمل نمودن

تصمیمات متخذه: درجلسات کارگروه موضوعات مرتبط با اخلاق حرفه ای  مانند کدهای اخلاقی،کوریکولوم پنهان، الگوی برنامه درسی مبتنی بر ارزش، به تفصیل مطرح شود

-سمپوزیوم­های کشوری(به صورت مستمر) اخلاق حرفه ای به صورت رسمی و با حمایت کارگروه به طور مرتبط به ترتیب در دانشگاه بجنورد، بیرجند، سبزوار و گناباد در سال جاری برگزار شود

-جهت تکمیل اطلاعات موجود در کارگروه،  بانک اطلاعاتی در خصوص مقالات، کتابها، مجلات مرتبط با اخلاق حرفه ای، گروه های آموزشی و اساتید فعال در حوزه آموزش اخلاق تشکیل شود.

-تلاش جهت برقراری ارتباط با کارگروههای اخلاق کلان مناطق دیگر از طریق جلسات حضوری و غیر حضوری.

 
جلسه سی و دوم                            96/04/17

جلسه درون دانشگاهی کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای مشهد

-گزارش فعالیت هایی که براساس برنامه عملیاتی سال 95 توسط مجریان  اجراشده بود.

-پیشنهاد تحلیل داده های موجود در بانکهای اطلاعاتی گردآوری شده(حاصل از اجرای برنامه عملیاتی سال95)، براساس نرم افزار تحلیل داده های کیفی Maxq و استخراج ابزارها و شاخص های مناسب ارزیابی اخلاق حرفه ای

-اظهارنظر اعضا پیرامون نکات مطرح شده درخصوص تشکیل کارگروه های اعتلای اخلاق حرفه ای در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

-لزوم برقراری ارتباط کارگروه با مرکز پژوهش های اسلامی حوزه علمیه مشهد. در این جلسه،برنامه عملیاتی سال 1396 کارگروه، با 29 فعالیت از برنامه جامع اعتلای اخلاق حرفه ای، تصویب گردید.  

 

جلسه سی و سوم            96/04/19   ساعت10-08 صبح

دستور جلسه:  تشکیل کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای در دانشکده بهداشت مشهد.

براساس برنامه جامع کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد، درخردادماه 1396 و طی نامه شماره 218689/96 دستور تشکیل کارگروه های اعتلای اخلاق حرفه ای درداتشکده های دانشگاه، توسط رئیس شورای کلان منطقه 9 آمایشی طرح تحول نظام آموزش عالی سلامت،صادر گردید.بر این اساس اولین جلسه کارگروه  اخلاق حرفه ای در دانشکده بهداشت مشهد، باحضور اعضای کارگروه دانشکده(براساس طرح توجیهی مصوب) دانشکده و دبیرکارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای کلان منطقه 9 آمایشی، تشکیل گردید. پس از بحث و تبادل نظر اعضا، توضيحات مبسوطي در خصوص بسته اعتلاي اخلاق حرفه ای توسط دبیر کارگروه کلان منطقه9 ارائه شد. مقرر شد براساس وقت مشترک اعضای کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای دانشکده، زمان ثابتی درهفته برای برگزاری جلسات مشخص شود. درجلسه بعدی، برنامه عملیاتی  کارگروه اخلاق حرفه ای دانشکده براساس برنامه جامع اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه،  تدوین شود.

 
جلسه سی و چهارم           96/04/19   ساعت12:30-11

دستور جلسه: تشکیل کارگروه ارتقاء اخلاق حرفه ای دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد

براساس برنامه جامع کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد،درخردادماه 1396 و طی نامه شماره 218689/96 دستور  تشکیل کارگروه های اعتلای اخلاق حرفه ای درداتشکده های دانشگاه، توسط رئیس شورای کلان منطقه 9 آمایشی طرح تحول نظام آموزش عالی سلامت، صادر گردید. بر این اساس اولین جلسه کارگروه  اخلاق حرفه ای در دانشکده بهداشت مشهد، باحضور اعضای کارگروه  دانشکده(براساس طرح توجیهی مصوب) دانشکده و دبیرکارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای کلان منطقه 9 آمایشی، تشکیل گردید .پس از بحث و تبادل نظر اعضا، توضيحات مبسوطي در خصوص بسته اعتلاي اخلاق حرفه ای توسط دبیر کارگروه کلان منطقه 9 ارائه شد. مقرر شد براساس وقت مشترک اعضای کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای دانشکده، زمان ثابتی درهفته برای برگزاری جلسات مشخص شود. درجلسه بعدی،برنامه عملیاتی  کارگروه اخلاق حرفه ای دانشکده براساس برنامه جامع اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه، تدوین شود.

 

جلسه سی و پنجم                           96/04/25

دومین جلسه کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای دانشکده پرستاری ومامایی مشهد

اتخاذ تصمیمات لازم براساس تقویم فرهنگی مناسبتهای پیش رو

-معرفی دستورکارجلسه، مبنی بر چگونگی تدوین برنامه عملیاتی سال 96 دانشکده پرستاری و مامایی، براساس برنامه جامع اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

-لزوم جمع آوری اطلاعات کلی وضع موجود ارزشها واصول اخلاق حرفه ای وجایگاهها و فعالیتهای مرتبط در دانشکده پرستاری و مامایی

- بحث پیرامون اتخاذ نوع استراتژی ومتد طراحی برنامه عملیاتی دانشکده

- نحوه جلب همکاری و مشارکت حداکثری نیروی انسانی توانمند وبا انگیزه دررابطه با ارزشها واصول اخلاق حرفه ای دانشکده درسه سطح استاد،دانشجو وکارکنان آموزشی

-الزامات اجرایی برنامه-شاخصها وکدهای اخلاقی مرتبط با رشته های پرستاری و مامایی

-برنامه های آموزشی و طرح درسهای موجود

-استفاده از اطلاعات موجود دربرنامه ارزشیابی درونی وبیرونی دانشکده-کوریکولوم های پنهان موجود

-لزوم حداکثر استفاده از ظرفیت بالای پژوهشی دانشکده و سایر جایگاههای آموزشی، و فرهنگی فعال در رابطه با این برنامه

-لزوم بهره برداری از نتایج تلاشهای انجام شده درسایر جایگاههای مرتبط درخارج از دانشکده مانند جهاد دانشگاهی ،دانشگاه فردوسی، حوزه و... در پایان مقرر شد: براساس برنامه جامع کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه مشهد،  ووضعیت موجود در دانشکده پرستاری و مامایی، تا جلسه بعد،پیشنویس برای برنامه عملیاتی سال96 کارگروه اخلاق حرفه ای دانشکده ،تنظیم شود و نتایج مطالعات انجام شده درخصوص مبانی اخلاق دربرخی مراکز پژوهشی مشهد،(در رشته های علوم انسانی) گرداوری گردد.

 

جلسه سی و ششم                         96/05/09

 

 دستور جلسه:تدوین راهکارهای اجرایی تعامل بیشتر حوزه و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی حوزه و مسئول پژوهشهای حوزه  علمیه خراسان رضوی و معاون نهاد نمایندگی مقام  معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر کارگروه اخلاق حرفه ای کلان منطقه9 ویکی از اساتید عضو کارگروه کلیاتی درخصوص لزوم تعامل هرچه بیشتر حوزه و دانشگاه مطرح شد.در ادامه توضیحاتی توسط مسئول محترم، از توانمندی های حوزه علمیه مشهد درخصوص پژوهش های اسلامی و امور فرهنگی به ویژه در بحث اخلاق حرفه ای مطرح شد. سپس همکاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد وضعیت موجود ارزش ها و اصول اخلاق حرفه ای را توصیف نمودند.

 

مقررشد: توافقنامه ای درخصوص پژوهش و اخلاق حرفه ای بین دانشگاه و حوزه تنظیم شود. جلسه مشترک در رده های بالای دانشگاه و حوزه برگزار گردد. اطلاعات کلی ازساختار و برنامه های حوزه در اختیار دانشگاه قرارگیرد. 

 
 

جلسه سی و هفتم                            96/05/15

دانشکده پرستاری

در این جلسه دو الگو برای تدوین برنامه عملیاتی سال 96 اخلاق حرفه ای دانشکده مطرح شد. یکی اینکه بر اساس چهار محور اصلی بسته اعتلای اخلاق حرفه ای طرح تحول نظام آموزش عالی وزارتخانه، تمامی اهداف برنامه و درسطح تمامی نیروهای انسانی(استاد-دانشجو-کارمند) دانشکده برای سال96، تعدادی فعالیت، تنظیم، اجرا و پایش شود. الگوی دوم اینکه فعالیتی محدود اما جهت دار در راستای هدف کلی بسته اعتلای اخلاق حرفه ای برای سال96 در دانشکده،در گروه خاصی از فراگیران و اساتید  و کارکنان خاصی که با این گروه از فراگیران مرتبط هستند، طراحی و اجرا شود. که پس از بحث و اظهارنظر اعضا، درخصوص الزامات قانونی و هزینه ای موردنیاز برنامه، الگوی دوم، به تصویب رسید. همچنین در خصوص نحوه جلب همکاری و مشارکت حداکثری اساتیدی که مجری "مداخله برنامه ریزی شده اخلاق حرفه ای" در رابطه با دانشجویان جدید الورود درنیمسال اول تحصیلی هستند و توجیه و توانمندسازی آنان نیز بطور مبسوط مورد بحث قرار گرفت.

مقررشد:  دو تیم عملیاتی همزمان براساس پروپوزال، در دو بخش a- توانمندسازی اساتیدی که در ترم اول با دانشجویان جدید الورود تدریس دارند b - طراحی واجرای ابزار سنجش کدهای اخلاق حرفه ای قبل و بعد از مداخله برنامه ریزی شده، تشکیل گردد. اطلاعات کاملی از اساتید ترم اول دراختیار اعضا قرار گیرد

 

جلسه سی و هشتم                           96/05/02

دانشکده بهداشت

دراین جلسه چگونگی تدوین برنامه عملیاتی سال 96 دانشکده، براساس طرح تحول نظام آموزش سلامت، مطرح و موارد زیر مورد بحث قرارگرفت:

برگزاری برنامه های آموزشی مرتبط با اخلاق حرفه ای در سه سطح، اعضای هیئت علمی- دانشجویان و کارکنان آموزشی-استفاده از منابع غنی فرهنگ اسلامی(مانند نهج البلاغه و صحیفه سجادیه) و نیز کدها و استانداردهای بین المللی مرتبط با اخلاق حرفه ای در محتوای برنامه های آموزشی- انجام کار تطبیقی و استخراج تلفیقی از منابع اخلاقی مذهبی و کدهای اخلاق حرفه ای بین المللی-شفاف سازی ویژگیهای استاد شایسته و دانشجوی شایسته و مطرح کردن آنها در برنامه های آموزشی اخلاق حرفه ای-استفاده از مدرسین توانمند وشایسته در کارگاههای آموزشی- استفاده از پتانسیلهای موجود در اساتید مشاور،در خصوص اخلاق حرفه ای.

درپایان مقررشد از بسترهای موجود در اجرای برنامه عملیاتی دانشکده استفاده شود. فعالیتهای مرتبط با بازنگری کوریکولومها براساس الگوی برنامه درسی مبتنی بر ارزش، از طریق EDO  انجام شود و کدهای اخلاق حرفه ای در بخش ارزشیابی اساتید، گنجانده شود و درخصوص موارد مرتبط با کوریکولوم  پنهان، باتوجه به ظرفیت بالای پژوهشی دانشکده، اقدام شود.
 
  جلسه سی و نهم                            96/05/29

دانشکده پرستاری ومامایی

در این جلسه ضمن نهایی سازی پروپوزال مداخله برنامه ریزی شده اخلاق حرفه ای "در رابطه با دانشجویان جدیدالورود مقررشد درابتدای ترم اول و دوم جلسات ارتباط با خانواده دانشجویان، برگزارشود. درهمایش پیش دانشگاهی ویژه دانشجویان جدید الورود، موضوع اعتلای اخلاق حرفه ای، مطرح شود کارگاه مهارتهای ارتباطی با دانشجویان،ویژه کارکنان دانشکده برگزارشود درآذرماه 96،کارگاه دو روزه اخلاق حرفه ای در پرستاری و مامایی، ویژه دانشجویان، برگزار گردد. در راستای رعایت و هماهنگ سازی آئین نامه اخلاق حرفه ای،موضوع در شورای آموزشی دانشکده مطرح شود. کارگاههای اخلاق عمومی و حرفه ای بمنظور توانمندسازی اساتید، به صورت ماهیانه(روزهای پنجشنبه-ساعت10 تا 12)درطول ترم آینده، برگزار شود. به منظور تأکید بر رعایت مقررات حرفه ای توسط دانشجویان، موضوع درکمیته آموزش بالینی مطرح شود.

 

  جلسه چهلم                            96/06/27

چهلمین جلسه کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای در محل دبیرخانه کارگروه اخلاق حرفه ای کلان منطقه9 برگزار شد. ابتدا وضعیت موجود ارزش ها و اخلاق حرفه ای در فراگیران بخش زنان و چالش های موجود، توسط همکاران بخش زنان ارائه و تقاضای کمک از کارگروه اخلاق مطرح شد. در ادامه ضمن توضیح کلیاتی از طرح تحول نظام آموزش سلامت، توسط دبیر کارگروه، از اساتید و همکاران(فعال در حوزه اخلاق حرفه ای) شاغل در بیمارستان امام رضا، تشکر و قدردانی گردید و مراتب آمادگی کارگروه اخلاق حرفه ای کلان منطقه 9 برای پیاده سازی و اجرای دستورالعمل وزارتخانه در بسته اعتلای اخلاق حرفه ای، بعنوان پایلوت در گروه زنان، ابلاغ گردید.

مصوبات:

الف- اطلاعات موجود در دبیرخانه کلان منطقه در خصوص اخلاق حرفه ای دراختیار همکاران گروه زنان قرارگیرد.

ب- در راستای انجام  هماهنگیهای لازم، موضوع در کمیته اخلاق بیمارستان امام رضا (ع) مطرح شود.

پ- بررسی وضعیت موجود ارزشها و اصول اخلاق حرفه ای در گروه آموزشی زنان، از طریق انجام مطالعه پیمایشی (براساس محور دوم بسته اعتلای اخلاق حرفه ای)، در بخش زنان انجام شود.

ت- بمنظور استفاده از مشارکت حداکثری اساتید محترم گروه زنان و سایر نیروهای موجود، موضوع در جلسه گروه با حضور دبیر کلان منطقه، مطرح شود

 

  جلسه چهل و یکم                           96/06/30

چهل و یکمین جلسه کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای در محل  دانشکده پزشکی مشهد برگزارشد. در ابتدا کارشناس کارگروه ضمن معرفی کارگروه اخلاق حرفه ای و دبیر محترم، شرح کوتاهی از وظایف این کارگروه را ارائه نمودند. سپس دبیر محترم کارگروه درخصوص اهداف و رسالت های تعیین شده کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه بر اساس بسته های تحول آموزش سلامت، اقدامات انجام شده این کارگروه در سطح کلان منطقه و مشهد در دو سال گذشته و نیز برخی از مصوبات جلسات این کارگروه مباحثی را بیان نمودند. سپس به سیاست کارگروه مبنی بر تصمیم گیری و  اقدام مبتنی بر پتانسیل موجود در نیروهای  صف، به منظور اجرای موثر و کارامد فعالیت ها و پشتیبانی ستادی از فعالیت های ایشان، تاکید ورزید و در این راستا به  یکی از مصوبات کارگروه مبنی بر تشکیل کمیته اخلاق در هر دانشکده به منظور اعتلای اخلاق حرفه ای در عمل(و نه فقط درسطح تئوری و برنامه) ارائه نمودند. ایشان همچنین به درخواست رئیس محترم کلان منطقه 9 امایشی جناب اقای دکتر مهرابی(طی ارسال نامه) از دانشکده ها جهت پیگیری تشکیل کمیته اخلاق در هر دانشکده اشاره نمودند و گزارشی را درباره پیگیری نامه در دانشکده های دیگر و ایجاد کمیته اخلاق در همه دانشکده ها تا کنون بجز دانشکده پزشکی به دلایل مختلف ارائه دادند و از اساتید محترم درخواست نمودند که با این کارگروه جهت تحقق اهداف آن به ویژه تشکیل کمیته مذکور همکاری نمایند و قول همکاری و حمایت لازم جهت پیگیری این امور از طرف مسوولین مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و کارگروه اخلاق دانشگاهی مشهد دادند. اطلاعات مربوط به برنامه جامع کارگروه، ساختار پیش بینی شده برای کمیته اخلاق حرفه ای دانشکده و شرح وظایف آن و سایر اطلاعات مورد نیاز در اختیار اساتید قرار گرفت. سپس شرکت کنندگان در جلسه به بحث و بررسی در این خصوص پرداختند.

مصوبات:

* نامه مربوطه از طرف رئیس دانشکده پزشکی مشهد به معاونین محترم آموزشی دانشکده ارجاع و از ایشان درخواست پیگیری نامه انجام شود.

* جلسه هماهنگی مشابه این جلسه مسوولین کارگروه با معاونین محترم آموزشی دانشکده برگزار نمایند.

* معاون محترم فرهنگی- دانشجویی و مسوول محترم EDO دانشکده پزشکی قول همکاری با کارگروه اخلاق حرفه ای دانشگاه جهت پیگیری فعالیتهای اخلاق حرفه ای در این دانشکده را دادند.

* به برخی همپوشانی ها در فعالیتهای کمیته اخلاق حرفه ای(به ویژه طرح رصد اخلاق حرفه ای) با فعالیتهای مشابه در حال اجرای دانشکده مانند طرح ارزشیابی آموزشی(که اکنون در سطح بیمارستانها در حال اجرا است) توجه شود و تلاش شود امور مربوطه به صورت موازی و هماهنگ پیگیری شود.

 

  جلسه چهل و دوم                          96/07/03

چهل و دومین جلسه کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای در محل  بیمارستان امام رضا(ع)برگزارشد. در ابتدا دبیرکارگروه اخلاق حرفه ای ضمن معرفی کارگروه اخلاق حرفه ای، شرح کوتاهی از وظایف این کارگروه را ارائه نمودند. سپس دبیر محترم کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان امام رضا(ع)گزارشی از فعالیتهای کمیته  اخلاق بیمارستان ارائه  دادند. درادامه ضمن معرفی کارشناس محترم کمیته،  توسط ایشان گزارشی  درباره پیگیری برنامه های کمیته  اخلاق داده شد.  

مصوبات:

* فایل های مربوط به کارگروه اخلاق حرفه ای دراختیار همکاران کمیته اخلاق بیمارستان قرار گیرد.

* درجلسه آینده کمیته اخلاق بیمارستان از دبیر کارگروه اخلاق حرفه ای دانشگاه دعوت بعمل آید.

 
 
  جلسه چهل و سوم                        96/07/12

چهل و سومین جلسه کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای در محل  بیمارستان امام رضا(ع)برگزارشد. ابتدا گزارش نتایج بررسی شکایات بیماران مطرح شد. در ادامه آقای دکتر مدبر مطالبی در مورد بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سلامت "مطرح نموده و هدف نهایی وزارت متبوع را از ارسال بسته اخلاق حرفه ای" نهادینه سازی اخلاق حرفه ای و مهارت های ارتباطی"، در محیط های آموزشی اعلام نمودند که تشکیل کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای از الزامات ساختاری این بخش، می باشد.  و پیشنهاد نمودند که برنامه در گروه ها و بخش هایی از بیمارستان که آمادگی بیشتری دارند اجرا گردد.

مصوبات:

الف- تا جلسه آینده پیشنویس برنامه عملیانی بیمارستان درجهت تحقق اهداف بسته اعتلای اخلاق حرفه ای در بیمارستان تهیه گردد.

ب- در جلسه آینده نهایی گردد.

 

  جلسه چهل و چهارم                             96/07/15

چهل و چهارمین جلسه کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای در محل  بیمارستان امام رضا(ع)برگزارشد. پس از تلاوت کلام الله مجید، مسوول EDO دانشکده با توجه به  جلسه ای که روز 5 شنبه با آقای دکتر مدیر دبیر کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای داشتند، پیش نویس برنامه عملیاتی کارگروه اخلاق دانشکده را  ارائه نمودند که توسط اعضای کارگروه مورد بررسی مجدد قرارگرفت:

ریاست محترم دانشکده مطالبی در مورد اهمیت اخلاق حرفه ای عنوان نمودند و تاکید داشتند که نهادینه سازی مسایل اخلاقی مشکل است و احتیاج به فرهنگ سازی و بسترسازی  دارد و نتایج آن در دراز مدت مشخص می شود. و در عین حال همزمان یک سری فعالیتها را باید انجام داد. با اجرای برنامه عملیاتی کارگروه اخلاق ، در سال تحصیلی جدید باید نگرش تیم آموزشی درخصوص اخلاق حرفه ای باگذشته تغییر نماید.

دبیرکارگروه اخلاق حرفه ای دانشگاه مطالبی در مورد بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سلامت مجددا"مطرح نموده و هدف نهایی وزارت متبوع را از ارسال بسته اخلاق حرفه ای" نهادینه سازی اخلاق حرفه ای و مهارت های ارتباطی"،  اعلام نمودند که تشکیل کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای از الزامات ساختاری این بخش، میباشد. ایشان با توجه به محورهای چهارگانه بسته اعتلای اخلاق حرفه ای ،پیشنهاداتتشان را برای درج در برنامه عملیاتی دانشکده  بشرح زیر عنوان نمودند:

درمحور اول :  طراحی و اجرای مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش

برنامه : بازنگری برنامه های درسی براساس مدل برنامه درسی مبتنی بر ارزش توسط گروههای آموزشی

درمحور دوم : طراحی و  استقرار  نظام دیده بانی، نیازسنجی ، آسیب شناسی و  ارتقاء  ارزشها  و  اخلاق حرفه ای درسیستم آموزشی

برنامه : اجرای مطالعه پیمایشی"تبیین وضعیت کنونی ارزشها در دانشکده  پیراپزشکی"

درمحور سوم: تدوین و  اجرای برنامه جامع مدیریت کوریکولوم پنهان برای نهادینه سازی ارزش ها  و  اخلاق حرفه ای در سیستم آموزشی

برنامه : تدوین برنامه مدیریت کوریکولوم پنهان برای نهادینه سازی ارزش ها و اخلاق حرفه ای در دانشکده پیراپزشکی

در محور چهارم: ترویج و توسعه زیرساختهای اخلاق حرفه ای پزشکی در مراکز آموزشی

برنامه : تشکیل انجمن علمی دانشجویی اخلاق حرفه ای دانشکده پیراپزشکی

برنامه: راه اندازی مرکز تحقیقات اخلاق حرفه ای دانشکده پیراپزشکی

در انتها پس از بحث پیرامون برنامه عملیاتی و تقسیم فعالیتها در هر محور بین اعضا، مقرر گردید برای شروع برنامه محور اول (بازنگری برنامه های درسی بر اساس مدل برنامه درسی مبتنی بر ارزش)، بعنوان اولین فعالیت در این محور، به منظور توانمندسازی اساتید دانشکده برای اجرای بازنگری طرح دوره ها و کوریکولومها، جلسه ای هم اندیشی  برای کلیه اعضا هیئت علمی و مدرسین دانشکده در هفته آینده تشکیل گردد.

مصوبات:

الف-برای برنامه عملیاتی کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای دانشکده پیراپزشکی درسال1396 که دراین جلسه نهایی گردید،جدول گانت فعالیتها تدوین وبرای اجرا به مسؤل هرقسمت براساس توافقات درجلسه ابلاغ گردد.

ب-جلسه هم اندیشی اساتید هفته آینده برگزارشود.

 
 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.