گزارش ها

گزارش جلسه اول- تاریخ: 94/09/01

گزارش جلسه دوم- تاریخ: 94/09/10

گزارش جلسه سوم- تاریخ: 94/10/16

گزارش جلسه چهارم- تاریخ: 94/10/30

 

جلسه اول                         تاریخ: 94/09/01

در ابتداي جلسه، بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم، اهميت، سیاستها و خروجی های موردانتظار آن  در طرح تحول آموزش تشریح شد و بر ارتباط کارگروه با دیگر دانشگاههای قطب جهت ارائه برنامه به وزارت  تاکید گردید. سپس اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه و مقرر شد تا جلسه بعدی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام گردد:

1. با مرکز رشد دانشگاه هماهنگی شود تا برنامه ها و سیاست های مر کز رشد ارائه گردد.
2. با صندوق حمایت از شرکت های نوبنیان و دبیر صندوق هماهنگی گردد تا برنامه ها وسیاست های صندوق ارائه شود.
3. پایان نامه هایی که جنبه آموزشی دارند از سایر پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی که منجر به ایجاد محصول میشود جدا گردیده و پایان نامه هایی که جنبه آموزشی دارند باید در بیلان کاری آورده شوند.
4. در محور طراحی و توسعه سامانه محاسبه هزینه تمام شده تربیت نیروی انسانی در رشته –مقاطع مختلف اموزش عالی سلامت و حمایت از تحقیقات مرتبط  مقرر گردید چون هزینه اثر بخشی در دانشکده بهداشت جهت دانشجویان انجام گردیده، فرم عملیاتی مربوطه توسط دو نفر از اعضای کارگروه تکمیل و گزارشات لازم را ارائه نمایند.
5. دعوت از ساير افراد ذي ربط و صاحب نظر در جلسات کارگروه
6. در محور طراحی و استقرار نظام تامین و تخصیص نظام مالی پایدار، سهم دانشگاه در آموزش مشخص گردد و در صورت نیاز دوره های کوتاه مدت حرفه ای برگزار شود و صندوق توسعه آموزش ایجاد گردد و در صورت نیاز قرار دادهای خدمات آموزشی با آموزشگاههای خصوصی منعقد گردد که مقرر گردید دو نفر از اعضای کارگروه وضعیت موجود را بررسی نمایند وپیشنهاداتی برای رسیدن به وضعیت مطلوب ارائه گردد.
 

جلسه دوم                            تاریخ: 94/09/10

در این جلسه عناوین پژوهشی پیشنهادی جهت پیگیری فعالیتهای کارگروه ارائه گردید سپس اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص آن ارائه نمودند. در ادامه موارد ذیل مقرر گردید:

- تدوین پیش نویس برنامه عملیاتی  کارگروه  مربوطه به عنوان چارچوب فعالیتهای آن

- تدوین عناوین پژوهشی مورد نیاز برای پیگری اهداف این کارگروه و  اعلام فراخوان پژوهشی پس از تایید کارگروه

- ارائه پیش نویس برنامه عملیاتی (تهیه شده توسط هسته مرکزی کارگروه  مربوطه) در جلسه رسمی کارگروه و جمع آوری نظرات اعضا و اعمال آن

- آشناسازی اعضای کارگروه با مفاهیم و تاریخچه دانشگاههای نسل سوم (از طریق ارائه مختصری در این خصوص) در جلسه رسمی کارگروه

 

جلسه سوم                            تاریخ: 94/10/16

در این جلسه عناوین پژوهشی پیشنهادی جهت پیگیری فعالیتهای کارگروه ارائه گردید سپس اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص آن ارائه نمودند. در ادامه موارد ذیل مقرر گردید:

- تدوین پیش نویس برنامه عملیاتی  کارگروه  مربوطه به عنوان چارچوب فعالیتهای آن

- تدوین عناوین پژوهشی مورد نیاز برای پیگری اهداف این کارگروه و  اعلام فراخوان پژوهشی پس از تایید کارگروه

- ارائه پیش نویس برنامه عملیاتی (تهیه شده توسط هسته مرکزی کارگروه  مربوطه) در جلسه رسمی کارگروه و جمع آوری نظرات اعضا و اعمال آن

- آشناسازی اعضای کارگروه با مفاهیم و تاریخچه دانشگاههای نسل سوم (از طریق ارائه مختصری در این خصوص) در جلسه رسمی کارگروه

 

جلسه چهارم                    تاریخ: 94/10/30

اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد زیر ارائه نمودند:

1. ساختار بسته های تحول و نوآوری آموزش سلامت
2. اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای اجرا و تحقق اهداف بسته های تحول و نوآوری آموزش سلامت
3. جایگاه و نقشهای متصور برای کارگروه های بسته های تحول و نوآوری آموزش سلامت (نقش مشاوره ای، اجرایی، سیاستگذاری و ...)
4. مشکلات و چالشهای موجود در مسیر تحقق اهداف بسته های تحول و نوآوری آموزش سلامت با ساختار فعلی بسته ها و کارگروههای مربوطه
5. تعریف دانشگاههای نسل سوم و بررسی ویژگیهای آن
6. بررسی وضعیت موجود دانشگاههای ایران در مقایسه با دانشگاههای نسل سوم و ارائه راهکارهایی جهت حرکت آنها به سوی دانشگاههای نسل سوم

مشکلات و ابهامات موجود جهت محاسبه هزینه تمام شده هر دانشجو در رشته – مقاطع مختلف به ویژه رشته های بین الملل دانشگاه و فواید محاسبه دقیق آن

همچنین در این جلسه موارد ذیل مقرر گردید:

- تدوین پیش نویس برنامه عملیاتی  کارگروه  مربوطه به عنوان چارچوب فعالیتهای آن

- تدوین چارچوبی جهت محاسبه هزینه تمام شده هر دانشجو در رشته – مقاطع مختلف با اولویت رشته های بین الملل دانشگاه

- تدوین عناوین پژوهشی مورد نیاز برای پیگری اهداف این کارگروه جهت اعلام فراخوان

 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.