دبیرخانه ستاد تحول آموزش و آمایش سرزمینی منطقه نهم (خراسان)  فعالیتهای خود را در قالب دو دسته

1- ماموریتهای مشترک  میان همه مناطق  آمایشی و

2- ماموریتهای ویژه منطقه نه در راستای کسب مرجعیت علمی کشور

به شرح زیر دنبال می نماید:

ماموریتهای مشترک میان همه مناطق آمایشی
  تلاش در جهت استقرار و فعال سازی دبیرخانه منطقه آمایشی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه
  تلاش جهت ایجاد گفتمان تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح منطقه و دانشگاهها با استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود اعم از سمینارها، نشست های علمی، فضای مجازی و ...

تدوین ترجمان بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح منطقه و دانشگاهها

بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی (کوریکولومها) که از سوی معاونت تعیین و ارسال می گردد با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

همکاری در اجرایی سازی و استقرار نظام تربیت نیروهای حد واسط و آموزش های مهارتی در سطح منطقه بر اساس ضوابط اعلامی از سوی معاونت در بستر دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

همکاری در گسترش محیطی آموزش عالی سلامت در منطقه بر اساس مصوبات شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور

اجرایی سازی مصوبات و بخشنامه های ارسالی از سوی شورای عالی اخلاق پزشکی و معاونتها در سطح منطقه به منظور ترویج و توسعه زیرساختهای اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت

تلاش جهت توسعه فعالیتهای بین المللی ر منطقه بر اساس نقشه آمایش بین الملل با همکاری کلیه دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

راه اندازی شبکه تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاههای معتبر جهان بر مبنای نقشه آمایش بین الملل آموزشی پزشکی با همکاری دانشگاههای منطقه آمایشی

راه اندازی مرکز سنجش منطقه ای آموزش پزشکی بر اساس ضوابط و استانداردهای ابلاغی از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

راه اندازی مرکز سنجش صلاحیت بالینی در منطقه بر اساس ضوابط و استانداردهای ابلاغی از سوی معاونت با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه و با همکاری این دانشگاه

اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی (بیمارستانها) مستقر در منطقه با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستثقر در منطقه

همکاری در اعتباربخشی بین المللی دانشگاهها و موسسات آموزش علوم پزشکی مستقر در منطقه و با همکاری این دانشگاه

توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی بر اساس ظرفیتهای موجود در منطقه و طبق ضوابط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و با همکاری کلیه دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

توسعه آموزشهای تخصصی و فوق تخصصی ر بیمارستانهای آموزشی جامع زنان مستقر در منطقه در صورت وجود و با تلاش در جهت راه اندازی آنها در منطقه با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر در منطقه در زمینه آموزش پزشکی

راه اندازی مرکز آموزشهای مجازی علوم پزشکی در منطقه آمایشی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی و با کمک دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

ماموریتهای ویژه منطقه نه در راستای کسب مرجعیت علمی کشور

  * توسعه دندانپزشکی و علوم مرتبط از مجاری
 
  همکاری در تدوین بازنگری و توسعه کوریکولومهای آموزشی مرتبط

گسترش زیرساختهای لازم برای تربیت سرمایه انسانی موردنیاز منطقه  کشور در این زمینه

تلاش جهت تامین اعضاء هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توسعه این حیطه

شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دارای تجارب ارزشمند به منظور توسعه این حیطه

  * توسعه دانش هنر و سلامت از مجاری
 
  همکاری در تدوین بازنگری و توسعه کوریکولومهای آموزشی مرتبط

گسترش زیرساختهای لازم برای تربیت سرمایه انسانی موردنیاز منطقه  کشور در این زمینه

تلاش جهت تامین اعضاء هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توسعه این حیطه

شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دارای تجارب ارزشمند به منظور توسعه این حیطه

  * توسعه علوم تغذیه از مجاری
 
  همکاری در تدوین بازنگری و توسعه کوریکولومهای آموزشی مرتبط

گسترش زیرساختهای لازم برای تربیت سرمایه انسانی موردنیاز منطقه  کشور در این زمینه

تلاش جهت تامین اعضاء هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توسعه این حیطه

شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دارای تجارب ارزشمند به منظور توسعه این حیطه

  * توسعه دانش طب تسکینی از مجاری
 
   همکاری در تدوین بازنگری و توسعه کوریکولومهای آموزشی مرتبط

 گسترش زیرساختهای لازم برای تربیت سرمایه انسانی موردنیاز منطقه  کشور در این زمینه

 تلاش جهت تامین اعضاء هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توسعه این حیطه

 شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دارای تجارب ارزشمند به منظور توسعه این حیطه

  * توسعه دانش علوم اعصاب از مجاری
 
   همکاری در تدوین بازنگری و توسعه کوریکولومهای آموزشی مرتبط

 گسترش زیرساخت های لازم برای تربیت سرمایه انسانی موردنیاز منطقه  کشور در این زمینه

 تلاش جهت تامین اعضاء هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توسعه این حیطه

 شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دارای تجارب ارزشمند به منظور توسعه این حیطه

     

   
 
   
   
   
 
   

 

 

منوی اصلی